Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

§ 296 Valtuustoaloite Nekalan perhepuistohankkeesta luopumiseksi - Ilkka Porttikivi 

TRE:3318/01.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Koski Timo, Suunnittelupäällikkö, Timo.Koski@tampere.fi

Perustelut

Ilkka Porttikivi esittää 18.5.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että kaupunki luopuu Nekalan perhepuisto -hankkeesta ja kaavoittaa alueen luonnonsuojelun näkökulmasta sekä alkaa suunnitella perhepuiston rakentamista sille paremmin soveltuvaan paikkaan.

Porttikivi toteaa Iidesjärven olevan yksi Pirkanmaan tärkeimmistä lintukohteista ja siellä esiintyvän lintujen lisäksi laajasti uhanalaisia hyönteisiä, lepakoita, perhosia ja merkittävässä määrin viitasammakoita. Iidesjärvi on ainutlaatuinen ja melko luonnonmukainen alue kaupungin keskustan välittömässä tuntumassa.

Alueen asemakaavahanke on valtuustoaloitteen mukaan ollut pitkään pysähdyksissä ja tämä on estänyt myös Iidesjärven hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen.

Iidesjärven puiston asemakaavahanke on kaavoitusohjelman 2020-2024 kohde ja kaavatyö käynnistetään kuluvan syksyn aikana. Asemakaavaehdotuksen tavoitevuodeksi on asetettu vuosi 2022. Asemakaavahanketta varten on tehty etukäteen esivalmistelua, mm. luontoselvityksiä. Asemakaavasuunnittelun yhteydessä tehdään tarkemmat linjaukset ja suunnitelmat alueen toiminnoista ja kuullaan osallisia.

Lainvoimainen Kantakaupungin yleiskaava 2040 ja luonnosvaiheessa oleva valtuustokauden 2017-2021 yleiskaava esittävät Iidesjärven alueelle seuraavanlaisia suunnittelu- ja kehittämistavoitteita: Iidesjärvi rantavyöhykkeineen on Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman perusteella merkitty luonnonsuojelualueeksi. Asemakaavan suunnittelussa on varmistettava, että järven suojeluarvot eivät vaarannu tai heikenny. Iidesjärven luonnonsuojelualueen ulkopuoliset ranta-alueet ovat osa keskuspuistoa, johon kuuluvia alueita ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavutettavina sekä toiminnoiltaan ja luonnon ympäristöltään monipuolisina virkistys- ja viheralueina. Iidesjärven ranta-alueilla on ohjeellinen virkistysyhteys, jonka tarkemmat sijainnit suunnitellaan asemakaavassa. Iidesjärven alue on esitetty erikoispuistona, jota kehitetään omista lähtökohdistaan käsin seudullisesti merkittävänä virkistysalueena. Iidesjärvi ympäristöineen on osa kokonaisuutena kehitettävää keskuspuistoverkostoa, joka ulottuu Kaukajärveltä Kirkkosuonnotkon kautta Viinikanlahdelle. Tämän alueen tunnettavuutta ja saavutettavuutta koko kaupunkiseutua palvelevana keskuspuistona tulee vahvistaa. Nekalan vanha kaatopaikka on merkitty puhdistettavaksi tai kunnostettavaksi. Suunnittelumääräyksen mukaisesti alueen pilaantuneisuus tulee selvittää ja kunnostaa käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Vanhan kaatopaikan reuna on lisäksi merkitty saastuneeksi maa-alueeksi, jolle sijoittuvien direktiivilajien (viitasammakko) elinympäristöjä ei saa hävittää tai heikentää.

Asemakaavatyön tausta-aineistona toimivat Iidesjärven osayleiskaavatyön yhteydessä vuosina 2010-14 alueelle tehdyt suunnitelmat ja saatu palaute. Ennen osayleiskaavatyötä järjestettiin ideakilpailu, jonka pohjalta yleiskaavatyön yhteydessä tehtiin maisemasuunnitelmavaihtoehtoja ja perhepuiston yleissuunnitelma sekä kustannusselvitykset. Näiden pohjalta asemakaavatyössä päästään nopeasti keskusteluun keskeisimmistä suunnittelu- ja päivitystarpeista.

Porttikivi esittää, että Iidesjärven ympäristöä ja luontoa tulisi kehittää suojelun, ennallistamisen ja eliöstön lähtökohdista. Hänen mukaansa alue toimii jo nyt sellaisenaan hyvänä paikkana ihmisten virkistysalueena ja luonnonmukaisena luontokohteena.

Ilkka Porttikivi arvioi valtuustoaloitteessa, että Nekalan perhepuiston toteuttaminen ei näytä todennäköiseltä lähitulevaisuudessa, eikä se paikkana ole ihanteellinen sellaiseen toimintaan.
Perhepuistolle löytyisi parempi ja ihmisiä palvelevampi paikka lähempää keskustaa esimerkiksi Eteläpuistosta.

Iidesjärvi on kuulunut valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan vuodesta 1982. Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman mukainen valmisteluprosessi luonnonsuojelualueen perustamiseksi on aloitettu ja sitä jatketaan asemakaavatyön rinnalla. Luonnonsuojelualueen valmistelun yhteydessä käynnistyneen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen etenee samoin asemakaavatyön ohessa. Suunnittelualue sijaitsee kaupunginhallituksen 11.5.2020 hyväksymän Tampereen kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotuksen sisällä. Kansallisen Kaupunkipuiston hakuprosessi pyritään saamaan päätökseen kuluvan vuoden aikana. Nämä seikat turvaavat alueen luonto- ja virkistysarvoja yhdessä yleiskaavan tavoitteiden kanssa.

Alue sijaitsee tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeellä ja Hervannan pyöräilybaanan välittömässä läheisyydessä, joten sen saavutettavuus kestävin kulkumuodoin on erittäin hyvä.

Luontoarvoja lähtökohtanaan pitävän, kaiken ikäisiä ihmisiä palvelevan virkistysalueen suunnittelulle on Iidesjärven ympäristössä hyvät edellytykset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ilkka Porttikiven valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Asia jätettin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti, Sonja Harmaala ja Ossi Aho kannattivat ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568 ja projektiarkkitehti Raija Mikkola, puh. 040 806 3019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 27.10.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ilkka Porttikiven valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat