Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 349 Asemakaava nro 8731, Holvasti, Pajaladonkatu 7, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen 

TRE:8802/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 16.5.2019 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8731. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8731
Dno: TRE: 8802/10.02.01/2016
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 330 k-m2.
Kerrosala lisääntyy 118 k-m2.
Tontti 5770–10 tonttitehokkuus e= 0,23
Tontti 5770–11 tonttitehokkuus e= 0,31

Tontit osoitetaan yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialueeksi (AP-33).

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Holvastin kaupunginosassa noin 9,5 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Pajaladonkatu 7. Alueen itäreunalla kulkee Kangasalan kaupungin raja. Muutoin alue rajautuu pientaloihin. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,15–0,30.

Tontin 5770–4 pinta-ala on 1231 m2, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 212 k-m2. Tehokkuusluku e=0,17.Tontilla sijaitsee vuonna 1938 valmistunut asuinrakennus sekä kaksi talousrakennusta. Asuinrakennusta on laajennettu vuonna 2017, sen kerrosala on 97 m2. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 16.5. - 6.6.2019.

Aineistosta saatiin viisi kommenttia (Viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Seudullinen ympäristöterveys -yksikkö, Ympäristönsuojelu, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Kiinteistötoimi).

Ympäristönsuojelu kommentoi alueen sijaitsevan melualueella, ja että tarvitaan meluselvitys.

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että palstoittamalla syntyneistä pientaloalueista ei ole olemassa ajantasaista, kulttuuriympäristöarvoja käsittelevää selvitysaineistoa. Alueella tehdään paljon kaavamuutoksia ja käsitellään runsaasti purkamis- ja rakennuslupia. Pajaladonkatu kuuluu osaksi pientaloaluetta, jonka kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimisesta maakuntamuseo on esittänyt huolensa Tampereen kantakaupungin yleiskaavoituksen yhteydessä.

Hankkeen suoranaiset vaikutukset kulttuuriympäristön arvoihin jäävät maltillisiksi ja ovat alueen rakennetun kulttuuriympäristön osalta hyväksyttävissä. Arkeologisen perinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Hankkeen yhteydessä on tarkasteltu kaava-alueen korttelin muiden tonttien jakomahdollisuuksia. Tarkastelu osoittaa, että samojen periaatteiden mukaan toimittaessa lähialueelta voitaisiin jakaa useita vanhoja omakotitontteja. Tällöin vaikutukset alueen yleisilmeeseen olisivat jo merkittävät. Pirkanmaan maakuntamuseo tuo esiin huolensa alueen kehityksestä sekä kehottaa Tampereen kaupunkia käynnistämään palstoittamalla syntyneiden pientaloalueiden kulttuurihistoriallisia arvoja koskevan selvitystyön.

Kaavoittajan vastine:
Suunnittelualueesta on aloitus- ja valmisteluvaiheessa laadittu meluselvitys, ja se on huomioitu asemakaavassa.

Tämän tontinjaon myötä vaikutukset kulttuuriympäristön arvoihin jäävät vähäisiksi, eivätkä ne muuta alueen luonnetta. 1900-luvun alussa palstoittamalla syntyneiden alueiden osalta on tunnistettu selvitystarpeet. Pitkällä aikavälillä jo tapahtunut alueen pienimuotoinen täydentäminen ei ole turmellut alueen alkuperäistä, yhtenäistä luonnetta. Nyt vireillä oleva tonttijako ei poikkea alueen aikaisemmasta kehittämisestä.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8731 (päivätty 16.5.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.5.2019 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8731. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8731
Dno: TRE: 8802/10.02.01/2016
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 27.6.-16.8.2019. Muistutuksia ei jätetty.

Syksyllä 2019 on valmistunut selvitys "Palstoittamalla syntyneet pientaloalueet Tampereella", joka on kaava-aineiston liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8731 (päivätty 16.5.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Pirkanmaan Ely-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.