Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 346 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: XVI (Tammela), Itsenäisyydenkatu 7 - 9, täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8565 

TRE:786/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.9.2018 päivätyn ja 25.11.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8565. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8565
Diaarinumero: TRE:786/10.02.01/2018

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Anna Hyyppä.

Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Tontilla sijaitseva nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan 8- ja 13-kerroksinen opiskelija-asuinrakennus, jonka ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu liiketilaa. Tontti merkitään asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Ulko-oleskelualueet sijoittuvat sisäpihan kansipihalle sekä rakennuksen yläkerroksiin kattopihoille. Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 9830 k-m² ja alueen tehokkuus e=5,46. Rakennusoikeus kasvaa 5870 k-m².

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Tammelan kaupunginosassa osoitteessa Itsenäisyydenkatu 7–9. Asemakaavamuutos koskee tonttia nro 281-4, joka rajautuu Tammelan puistokatuun, Itsenäisyydenkatuun ja Pinninkatuun. Tontilla sijaitsee 1976 valmistunut, alun perin Suomen Työväen Säästöpankin toimitaloksi rakennettu kerrostalo. Toimistotilat saneerattiin opiskelija-asunnoiksi 1997.

Asemakaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on tontin täydennysrakentaminen. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa ja korvata uudella opiskelija-asuinrakennuksella. Kaupungin tavoitteena on lisätä asumista keskustaan korttelisuunnitelman pohjalta. Täydennysrakentamisen yhteydessä pihat suunnitellaan vihreämmiksi ja pysäköinti sijoitetaan ensisijaisesti maan alle. Katutasoon sijoittuu liiketilaa. Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja alueen erityiset kaupunkikuvalliset arvot huomioidaan suunnittelussa.

Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaava laaditaan tontin omistajan Kiinteistö Oy Toastalojen aloitteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.–15.3.2018 ja suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 5.3.2018. Aineistosta saatiin kuusi viranomaisten kommenttia ja viisi mielipidettä. Viitesuunnitelmaa käsiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 8.5.2018. Asemakaavaa varten laadittiin melu- ja ilmanlaatuselvitykset, näkemätarkastelu sekä tarkastelu pihamateriaaleista.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 6.–27.9.2018 ja suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 18.9.2018. Aineistosta saatiin kuusi viranomaisten kommenttia ja kaksi mielipidettä. Pirkanmaan ELY-keskus edellytti havainnekuvien täydentämistä Hämeenkadun osalta sekä rautatieaseman kellotornin huomioimista suunnittelussa. Ulko-oleskelualueet ovat käyttötarkoitus huomioiden hyväksyttävät. Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan valmisteluaineisto on kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä. Hulevesisuunnittelu lausuu ehdotusvaiheessa hulevesistä ja vihersuunnittelu edellytti tarkempaa pihasuunnittelua. Ympäristönsuojelu totesi, että meluselvitys ja melumääräykset on tarkistettava. Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa. As. Oy Tammelanpuistokatu 34 totesi, että kaavan tulee mahdollistaa muut korttelisuunnitelman mukaiset lisärakentamishankkeet, vaikka kaavamuutokset eivät tapahtuisi samanaikaisesti. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota mm. korttelin valoisuuteen ja piharakenteiden korkeuteen. Yksityishenkilö kommentoi, että uuden rakennuksen tulisi sijoittua 8 metrin etäisyydelle naapuritalosta.

Asemakaavan havainneaineistoa täydennettiin Hämeenkadun päätenäkymällä ja tontilta laadittiin pihasuunnitelma. Meluselvitys tarkistettiin liikennemäärien osalta. Asemakaavan pysäköintinormit päivitettiin 29.1.2019 hyväksytyn pysäköintipolitiikan mukaisiksi. Melusuojausta koskevia kaavamääräyksiä tarkistettiin yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien melulinjausten perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8565 (päivätty 3.9.2018, tarkistettu 25.11.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat