Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 348 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Atala 6836-1, Atanväylä 1, asemakaava nro 8655 

TRE:7232/10.02.01/2016

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Katariina Korte, puh. 040 806 2647, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 14.6.2018 päivätyn ja 2.12.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8655. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8655.

Dno: TRE:7232/10.02.01/2016

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Katariina Korte.

Asemakaavan muutos koskee Atalan kaupunginosan tonttia 6836-1 ja katu-, puisto- ja erityisaluetta. Asemakaavanmuutoksella käyttötarkoitus muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AKR). Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 870 k-m2, rakennusoikeus lisääntyy 536 k-m2. Tonttitehokkuudeksi tulee e=0,38. Kerrosluku on kaksi.

Suunnittelualue sijaitsee Atalan kaupunginosassa 8 km itään keskustasta. Naapuritonteilla on kerros-, luhti- ja rivitaloja. Bussipysäkki on tontin välittömässä läheisyydessä, koulu ja päivittäistavarakauppa sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä. Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin ala 1670 m2, rakennusoikeus 334 k- m2, tonttitehokkuus e=0,20. Tontilla sijaitsee vuonna 1958 valmistunut huonokuntoinen omakotitalo, jonka kerrosala on 163 k-m2. Tavoitteena on huonokuntoisen omakotitalon purkaminen, rakennusoikeuden lisääminen ja luhtitalon rakentaminen sekä kapeiden viherkaistaleiden liittäminen tonttiin.

Kaavahanke tuli vireille 14.6.2018, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 14.6.-9.8.2018. Aineisto lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille. Siitä pyydettiin aloitusaikana kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta.

Nähtävilläoloaikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta jätettiin yksi mielipide ja neljä kommenttia.
Mielipiteessä otettiin kantaa meluaitaan, kevyenliikenteen ja bussipysäkin tilaan viereisellä katualueella sekä näkemäalueeseen. Kommenteissa otettiin kantaa hulevesiselvityksen tarpeeseen, viheralueisiin ja istutusalueisiin sekä Ata Gears Oy:n konsultaatiovyöhykkeeseen.

Asemakaavaan tehdyt tarkistukset:

Lisätty yleismääräys: Jos asunnon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso on 65 dB tai enemmän, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle.

Kaavaan on lisätty istutusalue rakennuksen ja kadun väliselle kapealle kaistalle. Länsinurkan meluseinän aluetta on tarkistettu hivenen siten, että meluseinä jää näkemäalueen ulkopuolelle.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8655 (päivätty 14.6.2018, tarkistettu 2.12.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset tulee olla hyväksyttyinä ennen yhdyskuntalautakunnan hyväksymiskäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Viranomaislausunto pyydetään Turvallisuus- ja kemikaalilaitokselta (Tukes).

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)