Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 358 Jätehuoltosuunnittelijan viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelualueen jätehuoltoon 

TRE:6732/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020 ja jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen jätehuoltosuunnittelijan toimi on tarpeen muuttaa viraksi. Jätehuoltosuunnittelijan tehtävään sisältyy jätehuoltomääräysten mukaisten ilmoitusten käsittely sekä toimiminen yksikön päällikön 1. varahenkilönä ja jätehuoltoinsinöörin poissa ollessa jätehuoltolautakunnan esittelijänä. Ilmoitusten käsittelyssä ja lautakunnan esittelijänä käytetään julkista valtaa. Kuntalain 44 §:n mukaan tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, edellyttävät virkaa. Lisäksi jätehuoltosuunnittelijalle on tarkoituksenmukaista delegoida myös tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus, joka on tällä hetkellä delegoituna ainoastaan jätehuoltoinsinöörille. 

Jätehuoltosuunnittelijan tehtäviin kuuluvat mm. jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät erityisesti lietejätehuollon osalta sekä näihin liittyvät seuranta- ja kehittämistehtävät. Jätehuoltosuunnittelija vastaa lisäksi jätehuoltomääräysten mukaisten ilmoitusasioiden käsittelystä sekä sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä oman tehtäväkenttänsä osalta.

Jätehuoltosuunnittelijan toimi (vakanssinumero 50002884) tullaan lakkauttamaan myöhemmin kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan päätöksellä.

Tehtäväkuva (id1468644) ja tehtävän vaativuuden arviointi (ID4446452) on tallennettu Donnaan.

Esitetään, että kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmän jätehuoltoon perustetaan jätehuoltosuunnittelijan virka 1.1.2020 alkaen.

Perustettavan viran tiedot:
Toimintayksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue, kestävä kaupunki, jätehuolto
Tehtävänimike: Jätehuoltosuunnittelija
Kustannuspaikka: 111874
Esimies: Jätehuoltoinsinööri
Palvelussuhteen laji: Virka
Sopimus/hinnoittelu: TS50102014, pisteet 173-177
Tehtäväkohtainen palkka: 3456,96 euroa/kk
Asema: Muu, ei esimiesasemaa
Työaikamuoto: KVTES toimistotyöaika 36,75 h/vko
Kokonaistyöaika: 100 %

Kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmän ympäristö- ja kehitysjohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot.

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta- ja johtokunta päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kestävä kaupunki -palveluryhmän jätehuoltoon perustetaan jätehuoltosuunnittelijan virka 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Kari Kankaala, Anu Toppila, Ritva Niemelä, Pirkko Koskinen, Terhi Rannikko, Tarja Jalo, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.