Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 354 Kalevankulman asemakaava-alueen 8489 viheryleissuunnitelma 

TRE:6675/10.03.04/2019

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Laaja-alainen Pellervonpuisto sijoittuu Kalevan kaupunginosan itäpäähän. Kalevan viherverkossa Pellervonpuisto on osa kaupunkipuistojen ketjua, ja on ns. korttelipuisto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa alueleikki- ja liikuntapalveluita lähialueen asukkaille, kaikille kaupunkilaisille sekä vierailijoille. Pellervonpuisto palvelee myös Sammonkadun eteläpuolella sijaitsevan Kalevanrinteen alueen asukkaita.

Pellervonpuiston nykyistä kivituhkapintaista kenttää parannetaan asentamalla kentälle uusi tekonurmipinta. Kentän rakennekerrokset uusitaan. Kenttä palvelee kesäkaudella monitoimikenttänä ja talvisin kenttä jäädytetään luistelukäyttöön. Kentän koko on 40x60 m. Kentän valaistusta parannetaan ja sen laidoille sijoitetaan sivu- ja päätyaidat. Kentän yhteyteen asennetaan penkkejä ja pyörätelineet, nykyinen syväkeräysastia siirretään uudelle paikalle.

Pellervonpuiston itäreunaan rakennetaan uusi liikunnallinen leikkialue, jonka yhteyteen sijoitetaan myös ulkoliikuntavälineitä. Liikunnallisen leikkialueen välineistö on suunnattu n. 6-15 vuotiaille. Välineistö on liikettä, tasapainoa ja koordinaatiotaitoja tukevaa. Leikki- ja liikuntavälineistö tarkennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa, samoin turva-alustan laajuus, muotokieli ja väritys.

Kanteleenpuisto on pieni, läpikuljettava taskupuisto, joka sijoittuu Tredun sekä uusien, rakennettavien asuinkortteleiden väliselle alueelle. Puistosuunnitelman ratkaisuissa huomioidaan maakunnallisesti arvokkaan rakennuksen läheisyys.

Puistojen nykyistä kasvillisuutta säilytetään mahdollisimman paljon, erityisesti alueen kookasta puustoa. Pellervonpuiston pohjoisreunaan sijoittuu asemakaavan mukaisesti s-11 -alue, jossa kookas puusto on pyrittävä pääsääntöisesti säilyttämään. Puustoa uusitaan huomioiden uudet, puistoon sijoitettavat toiminnot ja nykyisen puuston kunto. Kasvillisuuden keinoin on pyritty pehmentämään ja rajaamaan hienovaraisesti puiston erottuvimpia elementtejä (kentän aidat) ja toimintoja, jotka muuttavat nykyistä ympäristöä ja näkymiä. Alueelle istutetaan uutta, suurikokoista puustoa luomaan varjopaikkoja ja tunnelmaa.

Puistoihin sijoitetaan penkkejä, roska-astioita ja puistovalaistus uusitaan.

Molempien puistojen kunnossapitoluokka A2 (käyttöviheralue) noudattaa viheralueiden luonnetta ja käyttötarkoitusta.

Viheryleissuunnitelma-alueen sisältämä lähiympäristösuunnitelma (30.8.2018) oli nähtävillä asemakaavan oheismateriaalina 13.9.-15.10.2018. Lähiympäristösuunnitelmasta ei saatu palautteita.

Kalevankulman asemakaava nro 8489 hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 27.11.2018, ja vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2019. Asemakaava tuli lainvoimaiseksi 6.8.2019.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana.

Viheralueiden pinta-ala on yhteensä n. 19.400 m2 eli 1,94 ha ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 545.000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 28,10 €.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kalevankulman asemakaava-alueen 8489 viheryleissuunnitelma, piirustus nro 18/20821/1, hyväksytään kustannusarvioineen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Koski, Juha Antila, Janne Syrjä, Milja Nuuttila, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Lea Johansson, Anne E. Järvinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.