Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 355 Oikaisuvaatimukset Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 

TRE:5917/10.03.04/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Koski Timo, Suunnittelupäällikkö, Timo.Koski@tampere.fi

Perustelut

Suunnittelualue käsittää vuonna 2015 vahvistetun asemakaavan mukaisen Kaukaniemen lähivirkistysalueen, joka on pinta-alaltaan noin 9 ha ja sijaitsee Kaukajärven pohjoisrannalla. Kulttuurivaikutus yhdessä luonnonolosuhteiden kanssa on tehnyt Kaukaniemestä niin historiallisesti, luontoarvoiltaan kuin virkistysmahdollisuuksiltaan kiinnostavan. Alueella on tärkeä rooli Vehmaisten kaupunginosan suurena yhtenäisenä viheralueena.

Kaukaniemessä on sijainnut Kaukajärven kartano, joka eli kukoistuskauttaan 1900-luvun alusta vuoteen 1940. Kartanon komea päärakennus ja sitä ympäröinyt kartanopuisto avautuivat Kaukajärven maisemiin ja kartanon toimintaa ylläpidettiin väenpihan lukuisissa talousrakennuksissa. Kaukaniemi ympäristöineen oli pääosin avointa viljely- ja laidunmaata. Kartano puistoineen siirtyi Tampereen kaupungin omistukseen 1950-luvulla, minkä jälkeen siellä harjoitettiin taimisto- ja teollisuustoimintaa. Kaupallinen toiminta päättyi 1970-luvulla ja rakennukset purettiin.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on Kaukaniemen kehittäminen lähivirkistysalueena asemakaavan mukaan ja alueen saaminen hoidon piiriin siten, että kohteen merkittävät luontoarvot ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilytetään ja niiden merkitystä vahvistetaan. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa alueen turvallinen virkistyskäyttö.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään Kaukaniemen kehittämisen päälinjaukset huomioiden luontoarvot, maisemahistoria, maisemarakenne sekä liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Suunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset virkistyspalveluiden kehittämiseksi, maisemakuvallisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Suunnitelman avulla voidaan ennakoida ja ohjelmoida viheralueella tehtävät kunnostus- ja uudistustoimenpiteet seuraavan noin kymmenen vuoden ajaksi. Työ sisältää maisemahistorian ja maisemallisten taustojen osion, kuvauksen alueen maankäyttöä ohjaavista yleis- ja asemakaavasta, selvitykset suunnittelualueen nykytilasta, yleissuunnitelman selostuksen ja tavoitetilakartan, valaistuksen periaatteet, hoitoluokituksen sekä kuviokohtaiset toimenpidekortit.

Toimenpidekuvioita on 15 kappaletta. Niissä on kuvailtu kuvion nykytila, arvot ja ongelmat, määritelty kuviokohtaisesti ekologiset, maisemalliset ja maankäytölliset tavoitteet sekä esitetty välittömät kunnostus- ja hoitotoimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoito- ja kehittämistoimenpiteet on esitetty kartalla sekä viheralueiden hoitotapataulukossa, johon on koottu hoitotoimenpiteet ajoituksineen.

Kehittämis- ja hoitotoimenpiteiden osalta Kaukaniemen suunnittelualueen käsittely vaihettuu keskiosan käyttöviheralueista ja avoimena tai puoliavoimena hoidetuista niityistä metsäisiin reuna-alueisiin ja rantavyöhykkeeseen. Puiston ydinalue – entinen kartanopuisto sekä väenpiha – kunnostetaan avoimeksi puistoalueeksi vanhan kartanopuiston hengessä. Kaukaniemen historiallisia arvoja kunnioitetaan ja niitä palautetaan mahdollisuuksien mukaan. Kartanohistoriaa tuodaan esille palauttamalla vanhoja käytävälinjauksia sekä kunnostamalla rakennusten perustuksia oleskelupaikoiksi. Kaukajärvelle avautuneita näkymiä sekä alueen sisäisiä näkymiä palautetaan luontoarvot huomioiden. Opastuksella välitetään tietoa Kaukaniemen historiallisista arvoista ja luontoarvoista alueen käyttäjille.

Kaukaniemi on Tampereen luonnonsuojeluohjelmassa mainittu arvokas luontokohde. Avainbiotooppeihin luettavia elinympäristöjä ovat rehevä tihkupinta Kaukajärven rantavyöhykkeellä sekä Sonnivuoren kallioniitty. Kaukaniemi on arvokasta kasvi-, hyönteis- ja lintualuetta sekä liito-oravan elinympäristöä. Lisäksi Kaukaniemessä on pistemäinen, erittäin uhanalaisen (EN) ja erityisesti suojeltavan keltajänönkorvan (Otidea minor) esiintymä.

Nykyiset luontoarvot huomioidaan ja niitä heikentävät vaikutukset pyritään minimoimaan, jolloin taataan alueen eliöstön elinympäristöjen säilyminen. Luontoarvoja monipuolistetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä perustettavien puolikulttuuribiotooppien kautta.

Ylläpidettäviä ja kehitettäviä virkistyspalveluja ovat näköalapaikka, maisemaniityt, palstaviljely, matonpesupaikka, puurakenteiset portaat ja oleskelutasot sekä reittien varrelle ja oleskelupaikoille asennettavat penkit.

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa kaupungin Internet-sivuilla 28.11. – 16.12.2018. Suunnitelmasta pidettiin yleisötilaisuus K-Market Vehmaisen aulassa 28.11.2018. Yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta annettiin 11 palautetta, jotka koskivat muun muassa hoidon tasoa, reittejä, alueelle osoitettuja toimintoja, kasvillisuuden poistoja sekä valaistusta. Palautteen perusteella reittien leveydet tarkistettiin, rantavyöhykkeelle lisättiin kunnostettava polkuyhteys, A2-hoitoluokitus muutettiin B3-hoitoluokkaan, suunnitelmassa esitettyjä toimintoja sekä valaistavia alueita vähennettiin, koivukujan päähän lisättiin varaus pysäköintialueelle ja viheralueen sisääntuloreiteille lisättiin ajoesteet. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista on käyty kaksi neuvottelua Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa ja alueelta tehtiin uusi liito-oravainventointi keväällä 2019. Inventoinnissa selvitettiin liito-oravalle soveltuvat pesäpuut. ELY-keskuksen ohjeet sekä vuoden 2019 inventointi on huomioitu hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain talousarvion puitteissa. Vuoden 2019 talousarviossa hankkeeseen on varattu viheralueiden osalta 100.000 euroa. Vuonna 2019 esitetään toteutettavaksi valaistavaksi esitettyjen käytävien kunnostusta sekä niiden valaistus.

Tavoitteellisia toimenpiteitä seuraavalle viisivuotiskaudelle ovat:

- Käsityönä tehtävä jätealueiden puhdistaminen
- Vaarallisten puiden poistaminen
- Niittyalueiden avaaminen ja kunnostus sekä pienpuuston poistaminen
- Näkymälinjojen avaaminen
- Kartanonaikaisten rakenteiden kunnostus
- Valaistujen käytävien kunnostus ja rakentaminen
- Haitallisten vieraslajien torjunta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ohjeellisena.

Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Vuodelle 2019 esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ohjeellisena.

Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Vuodelle 2019 esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Tampereen kaupungin vastauksessa Minna Minkkisen valtuustoaloitteeseen 20.8.2018 todetaan grillipaikoista olevan myönteisiä kokemuksia ja linjataan grillipaikkojen toteuttamisen periaatteita.

Suunnitelmaa muutetaan niin, että Kaukaniemen alueelle toteutetaan tulenteko- ja grillauspaikka sopivaan ja turvalliseen paikkaan. Grillipaikan sijoittamisessa ja suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin aiemmin linjaamia periaatteita. Alueella asuu mm. paljon lapsiperheitä, joille tämä mahdollisuus parantaisi entisestään alueen ympärivuotisia ulkoilu- ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. Tulentekopaikka palvelisi myös läheisen koulun ja päiväkodin tarpeita ja retkiä. Luvallisella ja turvallisella tulentekopaikalla voitaisiin osaltaan hillitä myös alueella esiintyvää luvatonta tulentekoa.

Kokouskäsittely

Matti Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Erik Lydén teki seuraavan muutosehdotuksen:

Tampereen kaupungin vastauksessa Minna Minkkisen valtuustoaloitteeseen 20.8.2018 todetaan grillipaikoista olevan myönteisiä kokemuksia ja linjataan grillipaikkojen toteuttamisen periaatteita.

Suunnitelmaa muutetaan niin, että Kaukaniemen alueelle toteutetaan tulenteko- ja grillauspaikka sopivaan ja turvalliseen paikkaan. Grillipaikan sijoittamisessa ja suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin aiemmin linjaamia periaatteita. Alueella asuu mm. paljon lapsiperheitä, joille tämä mahdollisuus parantaisi entisestään alueen ympärivuotisia ulkoilu- ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. Tulentekopaikka palvelisi myös läheisen koulun ja päiväkodin tarpeita ja retkiä. Luvallisella ja turvallisella tulentekopaikalla voitaisiin osaltaan hillitä myös alueella esiintyvää luvatonta tulentekoa.

Katja Nisumaa-Saarela ja ja Jouni Sirén kannattivat Lydénin ehdotusta.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotusta kannatti Antti Suonvieri.

Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoehdotus jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan kättennostoäänestyksillä suoritettavan äänestysesityksen:

Asian jättäminen pöydälle = JAA

Asian käsittelyn jatkaminen = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestystulos:
JAA eli asian jättäminen pöydälle 4 ääntä (Sirniö, Höyssä, Suonvieri, Kallio-Kokko)

EI eli asian käsittelyn jatkaminen 6 ääntä (Harmaala, Kampman, Lydén, Nisuma-Saarela, Sirén, Rajala)

Tyhjää 1 ääni (Penny)

Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkamisen voittaneen äänin 6 - 4, 1 tyhjä, poissa 2.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan kättennostoäänestyksillä suoritettavan äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus = JAA

Lydénin muutosehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestystulos:
JAA eli esittelijän päätösehdotus 3 ääntä (Höyssä, Suonvieri, Kallio-Kokko)

EI eli Lydénin muutosehdotus 8 ääntä (Sirniö, Harmaala, Kampman, Lydén, Nisuma-Saarela, Sirén, Rajala, Penny)

Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 8 - 3, poissa 2.

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan päätöksestä § 292, Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma, on neljä yhdistystä ja yksi yksityishenkilö tehnyt oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen tehneet yhdistykset ovat Tampereen Vehmainen Seura ry, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, Pelastakaa Kaukajärvi ry ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry.

Oikaisuvaatimusten tekijät esittävät, että hankkeessa sovellettaisiin jatkuvan osallistamisen periaatetta, toimenpiteiden vaikutuksia seurattaisiin, grillauspaikka sijoitettaisiin järven rantaan, tai jätettäisiin kokonaan pois, jäteastioita olisi riittävästi ja puhtaanapidosta huolehdittaisiin ja että niittyjen toimenpiteet tehtäisiin asiantuntijoiden toimesta tai valvonnassa. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät, että hyväksytty Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma on ristiriidassa voimassa olevan asemakaavan kanssa. Ristiriitaa esitetään olevan alueelle hyväksytyssä hoitoluokituksessa, merkittävän kasvi- ja eläinlajiston huomioimisessa ja asemakaavan merkinnässä sl-7 (”Tärkeänä liito-orava-alueena säilytettävä alueen osa. Puustoa on hoidettava lajin elinolot huomioon ottaen.”) Lisäksi esitetään, että suunnitelma sisältää perusteettomat väitteet puuston elinvoimaisuudesta. Oikaisuvaatimuksen tekijät haluavat osallistua alueella tehtyjen toimenpiteiden katselmukseen seuraavan viiden vuoden aikana ja velvoittavat yhdyskuntalautakuntaa valvomaan alueella vuosittain tehtyjä toimenpiteitä. Toimenpidekortteihin esitetään lukuisia edellä mainittujen kaltaisia muutoksia.

Lisäksi yksityinen oikaisuvaatimuksen tekijä kiitti valaistussuunnitelman maltillisuutta.

Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma toteuttaa asemakaavaa 8455, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.10.2015. Asemakaavassa alue on lähivirkistysaluetta VL-10. Asemakaavamääräys merkinnälle on seuraava: ”Lähivirkistysalue, jota hoidetaan maisemallisena kokonaisuutena, jossa vaalitaan alueen kulttuurihistoriallisia arvoja ja luonnon monimuotoisuutta. Hoitotoimenpiteet, täydennysistutukset, maisemallisten näkymien avaaminen sekä virkistystä palvelevat rakenteet ja varusteet tulee sovittaa hienovaraisesti kokonaisuuteen siten, että otetaan huomioon kunkin osa-alueen erityispiirteet. Toimenpiteissä tulee ottaa huomioon merkittävä kasvi- ja eläinlajisto. Alueelle tulee laatia käyttö- ja hoitosuunnitelma.”

Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan ohjausryhmässä on ollut edustus Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen viheralueet ja hulevedet -yksiköstä, kunnossapitoyksiköstä, ympäristönsuojeluyksiköstä, Tampereen Infran kunnossapitoyksiköstä sekä puuasiantuntija ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Laajalla ohjausryhmän kokoonpanolla on varmennettu, että asemakaavan määräykset tulee huomioitua suunnitelmassa.

Tampereen kaupunki tiedottaa tehdyistä toimenpiteistä normaalisti tiedotusvälineiden kautta ja netissä. Lisäksi tiedotteet voidaan lähettää myös alueen asukkaita edustavalle Tampereen Vehmainen Seura ry:lle, joka oli oikaisuvaatimuksessaan toivonut tiedottamisen lisäämistä. Lisäksi viheralueet ja hulevedet -yksikkö on puhelimitse kyseisen seuran puheenjohtajan kanssa sopinut keväälle 2020 yhteisestä tapaamisesta ja siivoustalkoista. Toimenpiteiden seuraamiseksi ympäristönsuojeluyksikkö seuraa uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Oikaisuvaatimusten tekijöiden ehdotus seurannan lisäämisestä on hyvä ja kannustammekin kyseisiä yhdistyksiä tekemään alueella seurantaa. Kaupungilla ei laajempaan seurantaan ole resursseja. Grillauspaikan sijoittamisessa konsultoidaan Pirkanmaan pelastuslaitosta. Alueelle asennetaan tarvittava määrä roska-astioita sekä puhtaanapidosta huolehditaan.

Niittyjen hoidon suhteen Tampereen kaupunki omaa hyvän tietotaidon ja yhteistyöverkosto toteutuksen suhteen on laaja. Kaupunkiympäristön palvelualue on teettänyt Viherpalveluohjelman ”Avoimet viheralueet, Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025.” Työn konsulttina toimi ProAgria Etelä-Suomi ja ohjelma on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa § 42 7.2.2017. Lisäksi ProAgrian kanssa on erikseen sovittu niittykohteiden vuosittaisesta valvonnasta.

Kaukanieman hoito- ja käyttösuunnitelma ei sisällä ristiriitaa voimassa olevan asemakaavan suhteen. Hoitoluokitus ja sitä täydentävät kirjalliset hoitokortit ohjeineen luovat hyvän ja perusteellisen pohjan alueen kestävälle ja asemakaavan tavoitteita kunnioittaville toimenpiteille, kunnossapidolle ja hoidolle. Asemakaavassa määritellyt merkittävät eläin- ja kasvilajit on huomioitu hoitokorttien ohjeissa. Liito-oravan elinolosuhteita alueella ei olla heikentämässä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista on käyty kaksi neuvottelua Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa ja alueelta tehtiin uusi liito-oravainventointi keväällä 2019. Inventoinnissa selvitettiin liito-oravalle soveltuvat pesäpuut. ELY-keskuksen ohjeet sekä asemakaavavaiheen ja vuoden 2019 inventointi on huomioitu hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Kaukaniemen lähivirkistysalueen puiden hoitoon liittyen on vuonna 2018 tehty puiden kuntotutkimus, jossa tutkittiin 140 puuta. Tutkimuksen mukaan alueen puuston kunto on erittäin vaihteleva. Tutkimuksessa todettiin huonokuntoiseksi ja poistettavaksi 36 puuta. Ne ovat pääosin ”moniongelmaisia” koivuja tai salavia. Kaatoperusteena ei ole puiden biologinen ikä, vaan niiden kunto. Huonokuntoiset puuyksilöt sijaitsevat tulevien käytävien tai oleskelualueiden läheisyydessä ja siten voivat kaatuessaan aiheuttaa vaaraa kulkijoille. Kaupunki ei voi suunnitelmissaan ja niiden toteutuksessa ohittaa tehdyn tutkimuksen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia. Lisäksi tutkimuksessa ehdotettiin säilytettäville vanhoille puille hoitotoimenpiteitä niiden kasvuiän jatkamiseksi. Väitteet puuston elinvoimaisuudesta eivät siten ole perusteettomia.

Hoitokortteihin esitetyt muutokset ovat perusteettomia lukuun ottamatta uusien istutettavien kasvien lajivalikoimaa. Niitä voidaan muuttaa suoraan työmaan rakennuttajalle viestittäen, toimenpide ei vaadi muutosta hoitokorttiin.

Tarkemmat vastineet oikaisuvaatimuksiin löytyvät liitteestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimukset hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava ponsi: Kaukaniemen toteutuksessa otetaan huomioon Vehmaisen Seuran toive grillipaikan sijoituksesta.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä teki seuraavan ponsiehdotuksen: Kaukaniemen toteutuksessa otetaan huomioon Vehmaisen Seuran toive grillipaikan sijoituksesta. Erik Lyden kannatti Höyssän ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ponsiehdotuksen.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimusten tekijät 5 kpl, Näkymä Oy/ Matti Liski, Katri Laihosalo, Kreetta Lesell, Maarit Voimanen, Timo Koski, Petri Kujala, Janne Syrjä, Milja Nuuttila, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.