Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 351 Poikkeamislupahakemus kiinteistöille 837-599-2-0 ja 837-876-9-0, Kaupinpuistonkatu 6, Kauppi, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen, Hiking Travel Hit Ky 

TRE:6315/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla yleiskaavan käyttötarkoituksesta, MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa sekä MRL 176 § 1 momentin säädöksestä, jonka mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan.

Rakennukselle on myönnetty viiden vuoden määräaikainen rakennuslupa vuonna 2014. Tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan seuraavat viisi vuotta.

KUULEMINEN
Naapurit on kuultu osittain hakijan ja osittain kaupungin toimesta. Hakemus on myös kuulutettu Aamulehdessä. Hakemuksesta saatiin kolme muistutusta.

Tampereen Vesi totesi, että poikkeamislupa on hyväksyttävissä, kunhan toiminta ei aiheuta haittaa Kaupinojan pintavesilaitokselta järven suuntaan lähteville vesijohdoille.

Vastine:
Poikkeamislupapäätöksen ehdoksi tulee, että toiminta ei saa aiheuttaa haittaa Kaupinojan pintavesilaitokselta järven suuntaan lähteville vesijohdoille.

Muistus 1 (alkuperäinen muistutus kokonaisuudessaan on liitteenä ja yhdyskuntalautakunnan jäsenien nähtävissä):
Muistutuksessa otettiin kantaa rakennuksen sijaintiin, toiminnan vaikutuksesta uimarannan lähiympäristön siisteyteen ja uimarannan käytettävyyteen. Ehdotetaan, että rannassa sijaitseva rakennus purettaisiin ja yrittäjän toiminta siirrettäisiin viereiseen varastorakennukseen, jossa toimintaa kehitettäisiin siihen suuntaan, että voitaisiin tarjota joitain palveluja myös uimarannan käyttäjille ja muille ulkoilijoille. Varastorakennukseen voisi sijoittaa myös wc-tilat sekä pukukopit. Ranta tulisi ennallistaa.

Vastine:
Aallonmurtajan viereen tehty täyttö on alun perin tehty Tampereen Veden toimesta ruoppauskaluston asemointipaikaksi vedenottamon rakentamisen tarpeisiin. Esitetyt muutosehdotukset on toimitettu tiedoksi hakijalle.

Muistutus 2 (alkuperäinen muistutus kokonaisuudessaan on liitteenä ja yhdyskuntalautakunnan jäsenien nähtävissä):
Muistutuksessa puolletaan rakennuksen pysyttämistä paikallaan seuraavan määräajan verran. Kyseisissä tiloissa toimivaa yritystoimintaa pidetään tärkeänä Kaupin palveluiden osalta. Muistutuksessa todetaan myös, että koska rakennus/rakennelma ei sovi ympäristöönsä, tulisi seuraavan määräajan aikana ratkaista alueen käyttö kokonaisuutena asemakaavalla.

Vastine:
Alueen asemakaavoitus ei ole seuraavien vuosien kaavoitusohjelmassa. Kaavoituksen tarvetta on mahdollista arvioida myöhemmin lähiympäristön laajempien kehitystarpeiden yhteydessä.

POIKKEAMINEN: Rakennusoikeus ja rakennusala
Paikalle, jossa tilapäinen rakennus sijaitsee, ei asemakaavassa ole osoitettu rakennusoikeutta eikä rakennusalaa. Rakennusoikeudesta poiketaan 100 %.

POIKKEAMINEN: Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen enintään viiden vuoden ajan.
MRL 176 § 1 momentin säädöksen mukaan tilapäinen rakennus voidaan pysyttää paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Rakennuslupaa halutaan jatkaa viidellä vuodella.

POIKKEAMINEN: Yleiskaavan käyttötarkoitus.
Kiinteistö 837-876-9-0, jolla rakennus pääosin sijaitsee, on Kantakaupungin yleiskaava 2040:ssä osoitettu vesialueeksi.

Asemakaavoitus:
Rakennus on aiemmin ollut lauttana Santalahden rannassa. Alueen muutosten myötä lautta piti siirtää pois ja uusi sijoituspaikka löytyi Kaupinpuistonkatu 6:sta, Näsijärven rannasta, jossa se sijaitsee hyvien ulkoilumaastojen yhteydessä. Rakennus sijoitettiin suurimmalta osaltaan vesitäytölle, joka on alun perin tehty Tampereen Veden toimesta ruoppauskaluston asemointipaikaksi vedenottamon rakentamisen tarpeisiin.

Rakennus on pinta-alaltaan 103,5 k-m2. Asemakaavassa rakennukselle ei ole osoitettu rakennusalaa eikä rakennusoikeutta, joten hankkeessa poiketaan rakennusoikeudesta 100 %. Rakennukselle ollaan puoltamassa ainoastaan viiden vuoden määräaikaista poikkeamislupaa, joten luvan myötä alueelle ei muodostu pysyvää rakentamista. Alueen asemakaavoitus ei ole seuraavien vuosien kaavoitusohjelmassa. Pysyvää ratkaisua tulee tutkia määräaikaisen poikkeamisluvan aikana. Kaavoituksen tarvetta on mahdollista arvioida lähiympäristön laajempien kehitystarpeiden yhteydessä.

Yleiskaavakartta on aluevarausten osoittamisen suhteen yleispiirteisempi kuin asemakaava, joten täyttöalue on yleiskaavassa jäänyt vesialueen puolelle. Poikkeaminen yleiskaavan käyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa yleiskaavan toteuttamiselle.

Pirkanmaan ELY-keskukselta on pyydetty selvitystä rakennuspaikalla olevan vesitäytön luvanvaraisuudesta. Mikäli selvityksestä ilmenee jotain sellaista, että rakennusta ei voida pysyttää paikallaan seuraavaa viittä vuotta, poikkeamislupa ei tule voimaan. Selvitys saadaan loppuvuodesta 2019 ja se tulee liittää rakennuslupa-asiakirjoihin.

Poikkeaminen viiden vuoden määräajaksi rakennusoikeudesta, rakennusalasta, tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään viiden vuoden määräajaksi kiinteistölle 837-599-2-0 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta, rakennusalasta ja tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä sekä kiinteistölle 837-876-9-0 lupa saada poiketa tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämisestä ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Kaupin kaupunginosassa, osoitteessa Kaupinpuistonkatu 6 sillä ehdolla,

että Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitäyttöä koskevasta selvityksestä ei ilmene estettä tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämiselle,

että ELY-keskuksen selvitys lisätään rakennuslupahakemuksen liitteeksi, ja

että toiminta ei aiheuta haittaa Kaupinojan pintavesilaitokselta järven suuntaan lähteville vesijohdoille.

Lupa on voimassa yksi (1) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto yleiskaavoitukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta, joilla ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

 

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttajat (3 kpl), Pasi Kamppari

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.