Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 353 Suunnittelutarvehakemus tilalle Ala-Heikkilä 837-589-2-55, Hautalantie 26, varastohallien rakentaminen 

TRE:6703/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan yhteensä 1134 m2 suuruiset varastorakennukset ja pysyttää ne paikallaan enintään kymmenen (10) vuotta 3,9 ha:n suuruisella määräalalla noin 4,3 ha suuruisesta tilasta Ala-Heikkilä 837-589-2-55.

POIKKEAMINEN

Tila sijaitsee MRL 16 §:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Alueelle myönnettävän rakennusluvan erityisenä edellytyksenä on MRL 137 §:n mukaan, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 6 § ensimmäisen momentin mukaan rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 neliömetriä. Rakennuspaikan kerrosalan ylitys vaatii poikkeamisen rakennusjärjestyksen määräyksestä.

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on noin 4,3 ha ja se on rekisteröity 28.11.1988. Hakija on 7.3.2003 myönnetyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja. Kiinteistö muodostuu kahdesta palstasta.

KUULEMINEN

Kaupunki on kuullut Hankkion alueella olevan kiinteistön palstan (määräalan) rajanaapureita. Kaikkia naapureiden yhteystietoja ei saatu selvitettyä, joten hankkeesta on tiedotettu Aamulehdessä 14.11.2019 yleisenä kuulutuksena. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Yleiskaavoitus:                    

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on työpaikka- ja kaupallisten palvelujen aluetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KMt). Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueiden ulkopuoliset työpaikka-alueet, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat työpaikkatoimintojen lisäksi seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueiksi.

Kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymässä kantakaupungin yleiskaavassa 2040 alue on palvelujen ja työpaikkojen sekoittunut alue ja jolle voi sijoittaa seudullista paljon tilaa vaativaa kauppaa. Tampereen kaupunki on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien neljää hallinto-oikeudessa kumottua kohtaa. Valituksen alaiset kohteet eivät sijoitu haettavalle Hankkion alueelle. Tampereen kaupunginhallitus päätti yleiskaavan osittaisesta voimaantulosta kokouksessaan 17.9.2018, voimaantulo lehtikuulutuksella 20.9.2018.

Tila sijaitsee Hankkion teollisuusalueella, ja sinne on rakennettuna asuinrakennus talous- ja varastorakennuksineen. Tilalle on tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan 30 m2 suuruinen konekatos/tekninen tila, jonka katoksen ala on 72 m2, kerrosalaltaan 660 m2 suuruinen työ/varastohalli, kerrosalaltaan 444 m2 suuruinen toinen työ/varastohalli sekä lisäksi katosrakenne, jonka pinta-ala on 191 m2.

Ottaen huomioon olemassa olevalle rakennuspaikalle aiotun varastorakennusten rakentamisen voidaan todeta, että hankkeet eivät aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan yhteensä 1134 m2 suuruiset varastorakennukset ja pysyttää ne paikallaan enintään kymmenen (10) vuotta 3,9 ha:n suuruisella määräalalla noin 4,3 ha suuruisesta tilasta Ala-Heikkilä 837-589-2-55 hyväksytään ja poikkeaminen rakennusjärjestyksen 6 § ensimmäisen momentin määräyksestä myönnetään.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavia rakennuslupia on haettava luvan voimassaoloaikana.                

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen sekä väyläviraston lausunnot (rata-alue).            

Ympäristönsuojelu toteaa lausunnossa, että kiinteistölle sijoittuvien rakennusten jätevesien johtamisesta ei hankkeen kuvausosiossa ole esitetty tietoja. Rakennusten pohjapiirustuksiin on merkitty, että jätevedet johdetaan pumppaamon kautta keskitettyyn viemäriin. Mikäli jätevesiä ei viemäriin johdettaisi, tulee jätevesien käsittelystä tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma, joka sisältää vähintään tiedot jätevesien määrästä, laadusta ja järjestelmän puhdistustehosta ja vaikutuksista ympäristöön. Kiinteistön hulevedet tulee johtaa ja käsitellä hallitusti, ja sitä varten tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma. Suunnitelmat tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella.

Asemakaavoituksella ei ole huomautettavaa 10 vuoden määräaikaiselle luvalle.

Väylävirastolla (radanpitäjällä) ei ole huomauttamista hankkeesta.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.