Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 352 Suunnittelutarvehakemus tilalle Penttilä 837-701-5-17, Vehokyläntie 154, maatilan päärakennuksen rakentaminen 

TRE:5932/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan noin 160 m2 suuruinen asuinrakennus ns. korvaavana rakentamisena 14,3 ha:n suuruiselle tilalle Penttilä 837-701-5-17.

POIKKEAMINEN

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 §) erillisellä päätöksellä. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakentamisen sopivuus arvokkaaseen kulttuuriympäristöön arvioidaan suunnittelutarvehakemuksen yhteydessä.

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 6 § ensimmäisen momentin mukaan rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 neliömetriä. Rakennuspaikan kerrosalan ylitys vaatii poikkeamisen rakennusjärjestyksen määräyksestä. 

Kiinteistörekisterin mukaan tila Penttilä 837-701-5-17 on rekisteröity 10.9.1951 ja sen kokonaispinta-ala on noin 14,3 ha. Hakija on 18.12.1979 saadun lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rakennuspaikan rajanaapureita. Muiden osallisten kuulemiseksi hankkeesta on tiedotettu Aamulehdessä 3.10.2019 yleisenä kuulutuksena. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta. Pirkanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueella (yleinen tie) ei ole ei ole myöskään huomauttamista hankkeesta.

Yleiskaavoitus:

Aiottu hanke sijaitsee Vehokylässä ranta-alueen ulkopuolella.                                         

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue sijaitsee maaseutualueella. Aluetta sivuaa pohjavesialue.                                           

Rakentamiseen osoitetulla paikalla on voimassa kaupunginvaltuuston 14.9.1983 hyväksymä Aitolahti-Teisko yleiskaava, jonka mukaan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Näin on myös tilan toisella palstalla Moottorikeskuksentien eteläpuolella. Tilan kolmannella palstalla Moottorikeskuksentien pohjoispuolella on voimassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaava.

Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, jonka luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa alue on osoitettu kyläalueeksi. Lisäksi alue on osa maatalouden ydinaluetta sekä paikallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.  

Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksessä (Tampereen kaupunki/kaupunkiympäristön kehitys/maankäytön suunnittelu 2015) on Tampereen pohjoiselta suuralueelta osoitettu 23 arvokasta kulttuuriympäristökokonaisuutta. Vehokylän arvokas kulttuuriympäristökokonaisuus koostuu Vehokyläntien varrella sijaitsevasta kyläkeskuksesta sekä erilliskokonaisuuksista Pehunperä ja Vehmaisto. Ilvesjoen laaksossa avautuu laajoja ja pitkiä näkymiä Vehokyläntien molemmin puolin sijaitseville peltoaukioille. Laaksosta pohjoista kohti noustessa maisema muuttuu mäntyiseksi harjumaisemaksi, jossa kylätie loivasti mutkittelee. Rakennukset sijaitsevat nauhamaisesti kylätien varrella. Uuden rakentamisen tulee sijoittua vanhaan tapaan pihapiiriin tai maisemarakenteen reunoille kuten pellon tai metsän rajavyöhykkeesen.

Tilalle on rakennettuna maatilan talouskeskuksen päärakennus, joka on tarkoitus purkaa uuden tieltä, kaksi varastoa, autotalli, navetta ja sauna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 550 m2. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa noin 85 m2 suuruisen päärakennuksen tilalle kerrosalaltaan noin 160 m2 suuruinen uusi päärakennus. Rakennustoimenpiteiden jälkeen maatilan talouskeskuksen käytetty kerrosala olisi noin 625 m2.

Ottaen huomioon Penttilän tilan suuren pinta-alan ja aiotun rakentamisen maatilan korvaavana päärakennuksena voidaan todeta, että aiottu rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Hankkeen toteuttaminen on sopivaa myös maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristönympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan noin 160 m2 suuruinen asuinrakennus ns. korvaavana rakentamisena 14,3 ha:n suuruiselle tilalle Penttilä 837-701-5-17 hyväksytään sillä edellytyksellä, että jatkosuunnittelussa huomioidaan sijainti arvokkaassa kulttuuriympäristökokonaisuudessa. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen 6 § ensimmäisen momentin mukaisesta määräyksestä myönnetään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.       

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin ympäristönsuojelun lausunto. Ympäristönsuojeluyksiköllä ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.