Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 350 Tampereen VII ja XII kaupunginosien kahden alueen nimeäminen Bertel Strömmerin mukaan 

TRE:6650/10.01.02/2019

Valmistelija

  • Kulonpää Dani, Kaavoitusarkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Kadunnimitoimikunnan sihteeri, kaavoitusarkkitehti Dani Kulonpää, puh. 040 6745 311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerin Hatanpään valtatien ja Pyynikinrinteen asuinalueen uudelleenjärjestelyn asemakaavoista on tänä vuonna kulunut sata vuotta. Strömmerin vaikutus Tampereen kaupunkikuvaan on laaja ja monipuolinen. Merkittäviä Strömmerin arkkitehtisuunnitelmia ovat mm. Tampereen linja-autoasema, Tempon talo Hämeensillan kupeessa, Tuulensuun talo ja Hotelli Tammer.

Tampereen pitkäaikaisimpana kaupunginarkkitehtinä toimiessaan 1918-1953 Strömmer osallistui merkittävästi myös kaupunkisuunnitteluun. Vuosien 1918-1919 uudisrakentamisen aikana hän loi Hatanpään valtatien kaarevan hahmon Kyttälän palaneiden puutalokortteleiden tilalle ja avasi kaupunkikeskustan etelään. Vuonna 1919 hän uudisti Pyynikinrinteen asemakaavaa sellaiseksi kuin se nykyisin tunnetaan. Molemmat suunnitelmat ovat täydentyneet Bertel Strömmerin suunnittelemilla rakennuksilla.

Bertel Strömmerin merkittävästä työstä ja vaikutuksesta huolimatta Tampereella ei ole toistaiseksi Strömmerin mukaan nimettyä paikkaa. Kadunnimitoimikunta on keskustellut puutteesta pitkään. Päätösasiana asiaa käsiteltiin kadunnimitoimikunnan kokouksessa 29.8.2019. Tämän jälkeen päätöstä vielä tarkistettiin sähköpostin välityksellä 2.12.2019.

Kadunnimitoimikunta päätti nimetä Bertel Strömmerin mukaan kaksi paikkaa, yhden kummaltakin puolelta Tammerkoskea. Kosken länsipuolelta toimikunta päätti nimetä Pyynikin ammattioppilaitoksen tontilla olevan eduspuiston nimellä Bertel Strömmerin piha. Bertel Strömmer on laatinut alueen asemakaavan ja suunnitellut Pyynikin ammattioppilaitoksen rakennukset. Kosken itäpuolelta toimikunta päätti nimetä Strömmerin mukaan Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymän alueella olevan aukiomaisen tilan, joka on kaavallisesti osa Hatanpään valtatien katualuetta. Tila nimettiin nimellä Bertel Strömmerin aukio. Kyseistä paikkaa pidettiin hyvänä mm. siksi, että Hatanpään valtatien linjaus on Strömmerin suunnittelema ja siksi, että kyseiseltä aukiolta näkyy yksi näkyvimmistä Strömmerin suunnittelemista rakennuksista, Hämeensillan vieressä oleva Tempon talo.

Kadunnimitoimikunnan päätökset olivat yleisesti nähtävillä 1.-15.11.2019. Tämän jälkeen nähtävillä olleessa aineistossa Bertel Strömmerin puistoksi esitetty alue muutettiin muotoon Bertel Strömmerin piha, jotta nimi ei herätä vääriä käsityksiä alueen juridisesta asemasta. Loppupääte ”piha” kuvaa paremmin tontin osana olevaa aluetta. Tontti on kaupungin omistuksessa ja kaupunki vastaa alueen hoidosta. Bertel Strömmerin aukion rajausta on tarkistettu nähtävillä olon jälkeen siten, että aukion itäreunan kiinteistöjen läheisyydessä kapea kaista säilyy Hatanpään valtatienä. Näin kiinteistöt voivat säilyttää nykyiset osoitteensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerin mukaan nimetään Tampereen keskustasta kaksi aluetta, yksi kummaltakin puolelta Tammerkoskea.

Pyynikin ammattioppilaitoksen tontilla (tontti 125-2) oleva puistomainen alue nimetään nimellä Bertel Strömmerin piha.

Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymän alueella oleva aukiomainen alue nimetään nimellä Bertel Strömmerin aukio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Dani Kulonpää, Anna Mustajoki, Ari Vandell, Nina Berg, Antti Alarotu, Esko Heino, Eino Jaskari, Antti Määttä, Satu Franssila, Jyrki Pohjankylä, Kirsi Häkkinen, Annukka Kuisma, Kaarina Kyllönen, Anna-Maija Mäenpää, Timo Soukka, Päivi Vanhapelto, Tiina Vesanta, Marita Mäenpää, Mikko Rissanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat