Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 356 Työmatka- ja vieraspysäköintilupakokeilun jatkaminen 

TRE:7536/08.01.02/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen asukas- ja yrityspysäköintilupa-alueilla F (Pyynikki), G (Onkiniemi), J (Kaleva) ja K (Amurin länsiosa) on ollut käynnissä vieras- ja työmatkapysäköintiin liittyvät kokeilut marraskuusta 2018 lähtien (päätös dnro TRE:5784/08.01.02/2018). Kyseisillä alueilla on ollut mahdollisuus hankkia vieraspysäköintilupa 5 €/vrk ja työmatkapysäköintilupa 51 €/kk. Kokeilujen alkuperäinen päättymisaika on 31.12.2019.

Vieraspysäköintiluvan tarkoituksena on ollut tarjota vierailijoille mahdollisuus pysäköidä auto pidempikestoisten vierailujen ajaksi kadunvarsipaikoilla, joilla normaalisti on voimassa maksimissaan 4 tunnin aikarajoitus. Valituilla alueilla ei myöskään ole tarjolla julkisia pysäköintilaitoksia pidempiaikaiseen pysäköintiin. Lyhytaikaiset vieraspysäköintiluvat ovat olleet kohtalaisen suosittuja, sillä niitä on myyty vuoden aikana n. 520 kpl. Lupien myynti on painottunut etenkin kesän lomakuukausille eli heinä-elokuulle. Kysyntää on ollut kaikilla lupa-alueilla, mutta erityisen paljon Kalevan alueella (J).

Vieraspysäköintilupakokeilun jatkaminen on perusteltua hyvän kysynnän myötä. Kevään 2020 aikana tulee lisäksi arvioida kokeilun muuttaminen pysyväksi käytännöksi sekä laajentaminen muille soveltuville asukas- ja yrityspysäköintialueille.

Työmatkapysäköintiluvan tarkoituksena oli tarjota em. alueilla työssäkäyville mahdollisuus aikarajoittamattomaan kadunvarsipysäköintiin  lunastamalla maksullinen kuukausilupa. Luvan hinta on sidottu joukkoliikenteen 30 vrk:n lipun hintaan AB-vyöhykkeellä. Työmatkapysäköintiluvan kysyntä on ollut kokeilujaksolla erittäin vähäistä ja niitä on myönnetty vain muutamia kappaleita. Lupatyypin markkinointia ei ole alkuvaiheen tiedottamisen jälkeen juurikaan tehty, mikä voi osaltaan selittää vähäistä kysyntää. Jatkossa lupatyypin markkinointia tulisi lisätä ja myös syyt lupatyypin vähäiseen kysyntään olisi syytä selvittää esim. työnantajien kautta jaettavan kyselyn avulla. Kokeiluajan jatkaminen koetaan tarpeelliseksi, jotta em. asiat voidaan selvittää ennen kuin kokeilun laajentamisesta tai muuttamisesta pysyväksi käytännöksi päätetään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Jatketaan vieras- ja työmatkapysäköintilupien kokeilua alkuperäisin ehdoin 30.6.2020 asti.

Kokeilujen muuttamisesta pysyviksi käytännöiksi päätetään keväällä 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pysäköinninvalvonta, katuluvat, Tuula Somppi, Katja Seimelä, Pekka Stenman, Jarno Hietanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat