Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 342 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelma 

TRE:5019/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 – 2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 18.11.2019. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2020 vuosisuunnitelmaesityksessä on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa.

Pormestarin talousarvioehdotuksen yhteydessä esiteltiin pysyvämmän talouden tasapainon saavuttamiseksi laadittu 10 kohdan toimenpideohjelma. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa on huomioitu toimenpideohjelma soveltuvin osin.

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Yhdyskuntalautakunnalle kohdistuu vuonna 2020 yhteensä 12 sitovaa toiminnan tavoitetta. 

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet konkretisoidaan toimenpidekokonaisuuksiksi ja toimenpiteiksi. Toimenpidekokonaisuudet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Yhdyskuntalautakunta toteuttaa omalta osaltaan näitä painopisteitä. Lisäksi yhdyskuntalautakunnan toiminnan painopisteenä on vahvistaa viihtyisää ja toimivaa kaupunkia sekä edistää kestävää liikennejärjestelmää ja liikkumisen palveluja. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuudet koostuvat edellä mainituista viidestä kaupunkitasoisesta ja kahdesta lautakunnan toiminnan painopisteestä. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat.

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatiossa yhdyskuntalautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat kolmeen palvelukokonaisuuteen. Ne ovat kaupunkiympäristön suunnittelu, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito sekä kestävä kaupunki. Palvelualueeseen kuuluu lisäksi kaupunginhallituksen ohjauksessa oleva raitiotieohjelma. Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on lisäksi esitetty kaupunkiympäristön palvelualueeseen sisältyvä joukkoliikenteen palveluryhmä, jonka osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyy Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Yhdyskuntalautakunnan toimivalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisessä perustuu Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:ään, jonka mukaan lautakunta päättää tehtäväalueensa osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä.

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut. Lautakunnan tehtävänä on vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta, toimeenpanosta, projektoinnista ja seurannasta. Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallinta lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä, tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen. Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Kaupunginvaltuuston ohjauksessa ovat erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Smart Tampere ja Raitiotie.

Kehitysohjelmien tulot ja menot sisältyvät lautakunnan meno- ja tuloarvioihin niiltä osin, kuin ne kohdistuvat ko. lautakuntaan. Kehitysohjelmien valtuustoon nähden sitovaa määrärahaa on 2020 talousarviossa elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueella ja hyvinvoinnin palvelualueella. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa määrärahat jakautuvat elinvoima- ja osaamislautakunnalle, asunto- ja kiinteistölautakunnalle, yhdyskuntalautakunnalle sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Kehitysohjelmien käyttötalous- ja investointimäärärahat ovat ohjelmittain valtuustoon nähden sitovia. Kehitysohjelmia koskevat sitovat toiminnan tavoitteet ja niitä tarkentavat toimenpiteet on esitetty konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa, koska kaupunginhallitus ohjaa kehittämisohjelmien toteuttamista. Määrärahojen käytön ohjelmointi tapahtuu hyväksyttyjen ohjelmasuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.

Vuoden 2020 talousarviossa on kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa lautakunnan toimintakate.

Yhdyskuntalautakunnan toimintatulot ovat 28,213 milj. euroa, toimintamenot -56,477 milj. euroa ja toimintakate -28,264 milj. euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä ei ole eroa.

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2020 on -54,556 milj. euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman nettoinvestointien välillä ei ole eroa.

Toimintatuloista merkittävimmät ovat pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksut ja rakennusvalvonnan maksut sekä hulevesimaksut. Toimintamenoista merkittävimmän muodostavat palvelujen ostot ja henkilöstömenot.

Vuosisuunnitelmaesitykseen sisältyy kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisia yhdyskuntalautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 0,25 milj. euroa asemakaavoituksen tulojen lisäyksinä.

Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on huomioitu palvelutarpeen kasvuun ja ICT -kustannuskasvuun yhteensä 3,4 milj. euroa. Kaupunkiympäristön suunnitteluun lisätty tuloja 0,15 milj. euroa sekä tehty toimintamenoihin 0,1 milj. euron lisäys. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon tuloihin on tehty 0,6 milj. euron vähennys sekä tehty toimintamenoihin 2,4 milj. euron lisäys. Paikkatietoyksikön toimintamenoihin on tehty 0,1 milj. euron lisäys. Kestävä kaupunki –palveluryhmän toimintamenoihin on tehty 0,2 milj. euron lisäys.  Tarkemmat summat ja niiden kuvaukset on esitetty palveluryhmien vuosisuunnitelmissa. Tietohallinnon ICT -kustannuskasvuun on lisäksi tehty 0,158 milj. euron lisäys, joka kohdistuu yhdyskuntalautakunnan palveluryhmiin.

Vuosisuunnitelmaesityksessä palveluryhmien toimintamenoihin kohdistuu lisäksi 0,327 milj. euron menojen lisäys palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen sekä 0,12 milj. euron lisäys lipputarkastustoiminnan kehittämiseen. Talousarviopohjan korjauksina on huomioitu 0,156 milj. euron menojen vähennys toimistotyöajan muutoksesta maksetun kertakorvauksen poistumisesta johtuen.

Vuosisuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupungin yksiköiden organisaatiomuutoksista johtuvina muutoksina Infra liikelaitoksen muuttuminen osakeyhtiöksi 1.1.2020 alkaen. Muutos pienentää lautakunnan palveluostoja Tampereen Infra Oy:lta yhteensä 1,601 milj. euroa osakeyhtiön tekemien hinnanalennusten vuoksi.

Vuosisuunnitelmaesityksessä on huomioitu pormestarin palvelualueelle kohdistama 0,3 milj. euron lisäsäästövelvoite, joka ei saa kohdistua katujen kunnossapitoon (kaupungin laajennettu johtoryhmä 24.9.2019).

Osana ulkovalaistus- ja kuituverkkojen ylläpidon ja hallinnoinnin siirtoa palvelualueelle on vuosisuunnitelmassa konsernihallinnon tietohallintoyksiköstä sekä hyvinvointipalvelujen liikuntapalveluista siirretty toimintatuloja ja toimintamenoja sekä investointimenoja palvelualueelle. Konsernihallinnon tietohallintoyksiköstä on tehty 0,27 milj. euron lisäys palvelualueen toimintatuloihin ja toimintamenoihin kuituverkkopalvelun myyntiä ja verkon ylläpitoa varten sekä 0,1 milj. euron lisäys investointimenoihin kuituverkkoinvestointeja varten.  Liikuntapalveluista on tehty 0,08 milj. euron lisäys palvelualueen toimintamenoihin liikuntapalvelujen ulkovalaistusverkkojen ylläpitoa varten sekä 0,15 milj. euron lisäys palvelualueen investointimenoihin Kaupin ulkoilualueen uusittavan ulkovalaistusverkon loppuunsaattamista varten.

Vuosisuunnitelmassa merkittävimmät uudet investoinnit kohdistuvat Kaupunkiympäristön rakennuttamisen palveluryhmään. Investoinneista merkittävimpiä ovat muun muassa Ojala-Lamminrahkan alueen kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen. Keskeisten uudiskohteiden rakentamista jatketaan. Raitiotiekaduilla jatketaan raitiotien rinnakkaishankkeiden toteuttamista vuosibudjetin puitteissa. Lisäksi investoinnit jatkuvat muun muassa saneerauskohteisissa, hulevesikohteissa, kävely- ja pyöräilyväylillä sekä viheralueilla.

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/20, 8/20 ja 12/20).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan v. 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Palveluryhmän johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki teknisiä korjauksia päätösehdotuksen liittetteeseen Pavun liite 1 Hankintasuunnitelma 2020-2021 seuraavasti:
Palveluiden vuosisuunnitelman 2020 liitteenä olevaa hankintasuunnitelmaa täydennetään kilpailutuskalenterissa mainituilla yhdyskuntalautakunnan toimivallan alaisiin kaupunkiympäristön palvelualueen hankinnoilla. Puheenjohtaja totesi korjauksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Antti Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Taru Hurme, Milko Tietäväinen, Kari Kankaala, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat