Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 298 Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymän katusuunnitelma 

TRE:6124/10.03.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Petri Keivaara, puh. 050 382 6459, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymän katusuunnitelma numero 1/20210

Ratapihankadun saneerattavaksi suunnitellun katuosuuden pituus on noin 300 metriä. Saneerattavalle osuudelle on suunnitelmassa esitetty yksi uusi lisäkaista etelän suuntaan sekä tulevan Kansi-Areenan hotellin edustalle pysäköintitasku lyhytaikaista pysäköintiä varten. Muutoin liikennejärjestelyt säilyvät nykyisellään. Kadun itäpuolella säilyy nykyinen 5,0 metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Kanslerinrinne säilyy pääosin nykyisellään lukuun ottamatta Technopoliksen sekä Ratapihankadun liittymäalueita. Kanslerinsilta on kokonaan uusi yhteys tulevalle Kansi-Areenalle. Yhteys alkaa Technopoliksen nykyisen liittymäalueen kohdalta ja se on tarkoitettu Kansi-Areenan/hotellin huoltoajoa ja tapahtumaliikennettä varten. Silta toimii myös jalankulku- ja pyöräily-yhteytenä kannelle lukuun ottamatta isoja tapahtumia, joiden yhteydessä pääsy kannelle estetään turvallisuussyistä. Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymässä säilyy liikennevalo-ohjaus. Kanslerinsillalle tulee sisäinen oma valo-ohjaus raskaalle liikenteelle. Ajoratojen ja Ratapihankadun erillisen pyörätien materiaalina on asfaltti. Jalkakäytävien materiaalina on pääosin betonikiveys nykyisten mukaisesti. Ratapihankadulla sijaitsevat nykyiset katupuut poistetaan ja uusia istutetaan Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymän läheisyyteen. Väylien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla nykyisiin/uusiin kaivoihin. Katujen korkeusasemat säilyvät pääosin nykyisellään. Kohteessa uusitaan myös nykyinen katuvalaistus tarvittavilta osin.

Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymän rakentamistyöt sisältyvät Kansi ja Areena -hankkeeseen ja rakentamistyöt pyritään aloittamaan Kanslerinsillan rakentamisella alkuvuodesta v. 2019. Hankkeeseen kuuluvat katusuunnitelman mukaiset katutyöt toteutetaan vuosina 2020 – 2021.

Ratapihankadun eteläisen kaistan toteuttamista esitetään kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2020 – 2021 vuosisuunnitelmaan.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.11 - 19.11.2018. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty kolme muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksessa huomautetaan, että Technopoliksen huoltoliikenteelle tarkoitettu tonttiliittymä toimii ainoastaan suuntaisliittymänä Ratapihankatua etelästä pohjoiseen ajettaessa. Eli Ratapihankatua pohjoisesta etelään ajettaessa ei liittymään ole ajoyhteyttä katusuunnitelman mukaisilla järjestelyillä. Muistutuksessa esitetään, että kyseisen liittymän käyttö olisi sujuvampaa mikäli Ratapihankadun ja Åkerlundinkadun sekä Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymissä säilytettäisiin väliaikaiset kiertoliittymäratkaisut. Tällöin huoltoliittymään ajettaessa tai sieltä poistuttaessa voisi tarvittaessa kiertoliittymissä tehdä U-käännöksen.

Muistutuksessa mainitaan, että katusuunnitelmassa esitetty Kanslerinsilta on tärkeä jalankulun ja pyöräilyn yhteys Kansi-Areenalle. Täten se pitäisi ensisijaisesti suunnitella ja merkitä liikennemerkein jalkakäytäväksi ja pyörätieksi ja toissijainen käyttö olisi huoltoliikennettä varten. Yksi ratkaisu sillalle voisi muistutuksen mukaan olla pihakatumainen ratkaisu, jossa ajoneuvoliikenne toimisi jalankulkijoiden ehdoilla. Muistutuksessa ihmetellään myös sitä, että isojen tapahtumien yhteydessä kulku Kansi-Areenalle estetään Kanslerinsillan kautta.

Muistutuksessa esitetään, että Pinninkadusta kehitettäisiin läpikulkevan pyöräliikenteen reitti. Tällöin Ratapihankadulle suunnitellut pyörätieratkaisut olisivat riittävät. Muistutuksessa esitetään myös, että Ratapihankadun pyörätie toteutettaisiin turvallisuussyistä kauemmaksi pysäköintilaitoksen liittymästä. Tilaa vie Ratapihankadulle suunniteltu ajokaista, joka ei johda mihinkään. Muistutuksissa kritisoidaan myös Kanslerinrinne -kadulle suunniteltua 2,3 metriä leveää yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä, joka on nykyisten suunnitteluohjeiden mukaan aivan liian kapea. Lisäksi muistutuksessa esitetään, että katutilasta voisi tehdä viihtyisämmän lisäämällä istutuksia.

Vastineet

Technopoliksen huoltoliikenteelle tarkoitettu tonttiliittymä on käytännössä mahdotonta toteuttaa muun liikenteen sujuvuutta tai liikenneturvallisuutta heikentämättä siten, että sisäänajo tai ulostulo olisi mahdollista Ratapihankadun molemmista suunnista. Asiaa on selvitetty jo asemakaavavaiheessa ja asiasta on sovittu silloin tontin haltijan kanssa. Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymään ei ole suunniteltu kiertoliittymää, eikä se siihen soveltuisikaan. Kiertoliittymän toteuttamista Ratapihankadun ja Åkerlundinkadun liittymään tutkitaan myöhemmin pohjoiskannen/asemakeskushankkeen yhteydessä.

Monitoimiareena ja Kansialue ovat erilaisten tapahtumien 13 000 – 15 000 henkilöä vetävä tapahtuma- ja elämyskeskus, jonne saavutaan monilla eri kulkuvälineillä kuten julkisilla kulkuvälineillä, jalan, polkupyörillä ja henkilöautoilla. Autopaikoitus tukeutuu olemassa oleviin pysäköintilaitoksiin. Polkupyörille toteutetaan Areenan ympäristöön polkupyöräparkit muun muassa Ratapihankadulle ja Kalevantielle. Liikkuminen ja lähisaapuminen tapahtuma-alueelle ja Areenan kannella tapahtuu kulkuneuvosta riippumatta jalankulkuna. Areenan kansi ei ole varsinainen pyöräilyreitti, vaikka Kanslerinsillalta Kannelle pyöräily sallitaan. Areenan kannelle ensisijaiset saapumis- ja poistumissuunnat ovat pohjoisessa Sorinahteen silta sekä lännessä Sorinkadulta lähtevä Kansikuja. Suurten tapahtumien aikana, joita on vuosittain noin 20 kappaletta, on turvallisuussyistä Areenan huolto ja lastauspiha (Areenan kannen eteläosa) suljettava yleiseltä jalankululta ja pyöräilyltä. Suurten tapahtumien aikana Areenan lastausalueella on odottamassa, purkamassa ja lastaamassa 5-8 kappaletta tapahtumarekkaa yhtäaikaisesti. Suurten tapahtumien aikana on myös huomioitava koko alueen tapahtumaturvallisuus esimerkiksi estämällä ajoneuvoilla pääsy väkijoukkoon. Lisäksi eri tapahtumajärjestäjien kansalliset ja kansainväliset vaatimukset määrittelevät turvallisuusalueet ja suljettavat alueet. Kansialue toimii myös samanaikaisesti pelastusreittinä alueelle sijoittuville kiinteistöille sekä Areenalle, eikä sinne siten voida sijoittaa tai säilyttää mitään esteitä.

Pinninkadun pyöräilyratkaisuja ollaan kehittämässä, eikä Ratapihankatu ole pyöräilyn pääreitti. Ratapihankadun etelään suuntautuva uusi ajokaista ei tässä vaiheessa johda mihinkään, mutta ratkaisulla varaudutaan tilanteeseen, jossa Ratapihankadulla on kaksi etelään suuntautuvaa ajokaistaa. Katualueella ei siten ole tilaa sijoittaa Ratapihankadun pyörätietä kauemmaksi pysäköintilaitoksen liittymästä. Pyörätien ja laitoksen suuaukon välissä on jalkakäytävä, joten kohta ei ole erityisen vaarallinen pyöräilijöille.

Kanslerinrinteen länsipuolen yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä ei ole mahdollista tehdä leveämpänä nykyisillä ratkaisuilla ja väylä sijaitsee katusuunnitelmassa tontin puolella. Väylä toimii paikallisreittinä ja se on tarkoitettu lähinnä kulkuun Technopoliksen pyöräpysäköintiin. Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää Kanslerinrinteen itäpuolen jalankulku- ja pyörätietä laadukkaammaksi. Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymässä ei ole suunnitelluilla järjestelyillä tilaa lisäistutuksille. Liittymän tuntumaan ollaan lisäämässä pyöräpysäköintiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymän katusuunnitelma numero 1/20210 hyväksytään muistutuksista huolimatta.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttajat, Petri Keivaara

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat