Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 35 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Kaukajärvi, Keskisenkatu 20, tontin käyttötarkoituksen muuttaminen ja asuinrakennusten rakentaminen, asemakaava nro 8671 

TRE:8168/10.02.01/2016

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.9.2019 päivätyn ja 3.2.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8671. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8671
Diaarinumero: TRE:8168/10.02.01/2016

Suunnittelualue sijaitsee Kaukajärvellä 7 km keskustasta itään osoitteessa Keskisenkatu 20-22. Asemakaavamuutos koskee korttelin nro 6116 tontteja nro 9 ja 10. Tontilla nro 9 sijaitsee 2008 valmistunut asuinkerrostalo ja tontilla nro 10 sijaitsee 1973 valmistunut seurakuntatalo. Molemmat tontit ovat Tampereen kaupungin omistuksessa. Asemakaava laaditaan tontin nro 10 haltijan Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän aloitteesta.

Asemakaavalla mahdollistetaan kahden asuinkerrostalon rakentaminen nykyisen seurakuntarakennuksen tilalle. Tonttien käyttötarkoitus muutetaan seurakunnallista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YK) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 10 050 k-m2. Rakennusoikeus kasvaa 5350 k-m2 ja suunnittelualueen tehokkuudeksi muodostuu e=1,34.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 31.1.2019– 21.2.2019. Aineistosta saatiin 11 mielipidettä ja 7 viranomaiskommenttia. Valmisteluvaiheessa suunnittelualueeseen liitettiin myös tontti nro 6116-9. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 12.9.–3.10.2019. Aineistosta saatiin 6 mielipidettä ja 6 viranomaisten kommenttia.

Mielipiteissä vastustettiin seurakuntatalon purkamista ja käyttötarkoituksen muuttamista sekä oltiin huolissaan mm. uudesta pysäköintihallista, hulevesien hallinnasta ja liikenneongelmista. Kommenteissa tuotiin esiin mm. pelastustiet, hulevesien hallinta, maakunnallinen arvoympäristö ja vaikutusten arvioinnin täydennystarpeet.

Palautteen perusteella asemakaavan selostukseen täydennettiin vaikutusten arviointia sekä tavoitteiden, suunnittelualueen, selvitysten ja asemakaavaprosessin kuvausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin. Hulevesiä koskevaa kaavamääräystä täsmennettiin. Suunnitelman kerrosluvut ja laajuudet eivät muuttuneet valmisteluvaiheesta, mutta kaavakartan kerroslukumerkintöihin tehtiin tekninen tarkennus ja rakennusoikeudet täsmennettiin viitesuunnitelman mukaisiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8671 (päivätty 9.9.2019, tarkistettu 3.2.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)