Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 34 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: XV Tammela, Kullervonkatu 30 täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8785 

TRE:3141/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 4235 512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.12.2019 päivätyn ja 3.2.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8785. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8785

Diaarinumero: TRE:3141/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 22.8.2019. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on rakennusoikeuden lisääminen tontilla 240 k-m2 päärakennukseen sekä Kullervonkadun varrelle sijoittuvaan lisärakennukseen. Ratkaisulla pyritään samalla tiivistämään kaupunkirakennetta täydentäen Kullervonkadun vartta. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti historiallisesti merkittävässä Puu-Tammelan kaupunkirakenteessa, muutoksen vaikutukset korttelirakenteeseen sekä vaikutusalueen erityiset kaupunkikuvalliset, kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Suunnitelma tukee kaupungin täydennysrakennustavoitteita.

Aloitusvaiheesta saadun palautteen perusteella osa naapureista vastustaa hanketta. Maakuntamuseo ja asemakaavoitus näkevät täydennysrakentamisen kuitenkin mahdollisena. Palaute- ja vastineraportti on esityslistan oheismateriaalina.

Tontti on yksityisessä omistuksessa.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8785 (päivätty 9.12.2019, tarkistettu 3.2.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)