Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 32 Kantakaupungin yleiskaava valtuustokausi 2017-2021 -luonnoksen asettaminen nähtäville 

TRE:863/10.02.03/2018

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereella yleiskaavatyö pohjautuu vahvasti kaupunkistrategiaan. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030. Kaupunkistrategia sisältää valtuustokauden ja pidemmän aikavälin kehittämistavoitteet muodostaen perustan kaupunkikonsernin toiminnalle ja päätöksenteolle. Yleiskaavoituksen työohjelma valtuustokaudelle on hyväksytty 18.12.2017. Maankäytön suunnittelun osalta kaupunkistrategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa.

Kantakaupunkiin laadittava yleiskaava välittää kaupunkistrategian kasvu- ja kehittämistavoitteet ajantasaisesti yksityiskohtaisempaan maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnitteluun. Edellisen valtuustokauden yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 ja se on saanut lainvoiman 20.1.2020. Edellisessä yleiskaavaprosessissa kerätty tietopohja ja tehdyt suunnitteluratkaisut ovat hyvä lähtökohta nyt tehtävälle yleiskaavatyölle. Yleiskaavatyössä varmistetaan, että kaupunkistrategian tavoitteet urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista voivat toteutua yleiskaavan ohjaamana.

Edellisen ja nykyisen valtuustokauden tavoitteet kasvusta, kestävästä yhdyskuntarakenteesta ja liikkumisesta sekä asukkaiden ja luonnonympäristön huomioimisesta ovat suurelta osin saman sisältöisiä. Siitä syystä voimassa olevaan kantakaupungin yleiskaavaan tehdään vain joitakin sisällöllisiä tarkistuksia. Valtuustokauden yleiskaavassa painottuvat hiilineutraalisuuteen tähtäävät toimenpiteet, joukkoliikenteen kehittäminen sekä kantakaupungin viherympäristöjen turvaaminen. Lisäksi edellinen valtuusto evästi yleiskaavatyötä lähijunaliikennettä ja Ruotulan maankäyttöä koskevilla tavoitteilla.

Kantakaupungin yleiskaavassa varaudutaan tulevina vuosina kaupunkistrategian mukaiseen kasvuun. Tavoitteena on 1,4 % vuotuinen väestönkasvu, mikä tarkoittaa reilua 3 000 uutta asukasta vuodessa. Työpaikkatavoite on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen, eli vuonna 2040 Tampereella olisi noin 155 000 työpaikkaa.

Päästötavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin täytyy kasvaa siten, että samanaikaisesti kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoite saavutetaan vähentämällä päästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta ja kompensoimalla loput 20 %. Yhdyskuntarakenteella voidaan vaikuttaa päästöihin ennen kaikkea energiankäytön ja liikkumisen osalta suuntaamalla kasvua kaupunkirakenteen edullisille vyöhykkeille. Lisäksi uudisrakentamisen hiilipiikkiä voidaan madaltaa esimerkiksi materiaalivalintoja ohjaamalla.

Energiakysymyksessä suurimmat päästövähennykset johtuvat Sähkölaitoksen energiantuotannon tehokkuusparannuksista ja siirtymisestä uusiutuviin biopolttoaineisiin. Suurimmat päästöhyödyt saavutetaan luomalla tiiviistä ja sekoittunutta rakennetta, jossa työpaikat ja palvelut ovat lähellä. Kestävä kaupunkirakenne tukee osaltaan intensiivistä joukkoliikennettä ja liikkumistarpeen vähentämistä. Yleiskaavassa on määritelty strategian mukainen kasvun ja elinvoiman vyöhyke, joka ohjaa tehokasta täydennysrakentamista ja monipuolistavaa toimitilarakentamista soveltuviin sijainteihin, eli intensiivisen joukkoliikenteen varrelle ja uudistuville keskusta-alueille. Vyöhykkeen avulla ohjataan yleiskaavavarannon toteutusta ja tulevien vuosien asemakaavoituksen ohjelmointia.

Yleiskaavaratkaisu painottaa aiempaa vahvemmin joukkoliikenteen olosuhteiden ja kilpailukyvyn parantamista autoliikenteen kasvun hillitsemiseksi. Nyt laadittavassa kaavassa osoitetaan 10 uutta mahdollista lähijunaseisaketta edellisessä yleiskaavassa osoitettujen asemanseutujen lisäksi. Raitiotien osalta esitetään jatkolinjat Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle. Lisäksi osoitetaan kehittämistavoite myös nykyiselle busseihin perustuvalle joukkoliikenteelle, joka on jatkossakin tärkein joukkoliikennemuoto merkittävässä osassa kaupunkia. Kaavassa on osoitettu kestävän kaupunkirakenteen ja joukkoliikennejärjestelmän toimivuuden kannalta merkittävät joukkoliikennepainotteiset kadut, joiden kehittäminen voidaan toteuttaa nopealla aikataululla ja paikallisesti päättämällä.

Ruotulan osalta alue on yleiskaavassa tunnistettu kokonaissuunnitelman tarvealueeksi, jolle laaditaan erilaisia tavoitteita ja ympäristön reunaehtoja yhteen sovittava suunnitelma ennen alueen asemakaavoittamista.

Tärkeänä painopisteenä on yleiskaavassa myös viheralueverkoston turvaaminen ja kehittäminen osana tiivistyvää kaupunkia. Kaavassa esitettyä viher- ja virkistysalueverkostokokonaisuutta koskevia määräyksiä on tarkistettu siten, että varmistetaan yhtenäisyyden ja alueiden arvojen säilyminen. Vaikka kaupungin kasvu toteutuu pääosin uudistamalla jo rakennettuja alueita, käyttäjämäärän kasvu viher- ja virkistysalueilla lisää entisestään niihin kohdistuvaa käyttöä ja kulumista. Tästä syystä olemassa olevista viheralueista on huolehdittava riittävien virkistysmahdollisuuksien ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Yleiskaavassa on osoitettu tarve uudelle leirintäalueelle, sijoitusvaihtoehtoina Alasjärven ja Suomensaaren ympäristöt. Nykyiselle Härmälän leirintäalueelle on tavoitteena toteuttaa asuntorakentamista virkistyskäytön ohella. Leirintämatkailun nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä ja alan megatrendejä sekä uuden leirintäalueen sijoittumisvaihtoehtoja on selvitetty yleiskaavatyön aikana. Selvityksessä esitettyjen arviointien perusteella yleiskaavaluonnoksessa on esitetty vaihtoehtoiset uudet leirintäalueen sijoituspaikat. 

Yleiskaavakartat julkaistaan digitaalisesti Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa ja kaavaselostus yleiskaavan verkkosivuilla. Yleiskaavakartat 1 - 4 esitetään omina erillisinä tasoinaan. Kartalla 1 esitetään kantakaupungin maankäyttö ja liikennejärjestelmä kehittämiskohteineen sekä kaupunkistrategiasta johdettu kasvun ja elinvoiman vyöhyke ja muut strategisen kehittämisen kohdealueet. Kartalla 2 esitetään keskuspuistoverkosto ja sitä täydentävät reitit, ekologinen verkosto, luonnonsuojelu sekä kehitettävät virkistyspalvelut. Kartalla 3 esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet. Kartalla 4 esitetään kestävän vesitalouden, ympäristöterveyden ja yhdyskuntateknisen huollon varaukset.

Kantakaupungin yleiskaavatyötä varten on tehty useita selvityksiä ja tarkasteluja. Ilmastovaikutusten arviointia varten on kehitetty paikkatietopohjainen laskentamalli, jonka avulla pystytään arvioimaan tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia päästösektoreittain. Tulevaisuuden lähijunaseisakkeiden maankäyttöpotentiaalia on selvitetty kaupunginhallituksen ponsiesitykseen perustuen. Työpaikkojen osalta on selvitetty viime vuosien toimitilarakentamisen kehitystä ja tehty johtopäätöksiä tulevaisuuden ohjaamiseen. Ruotulan golfkentän ja asumisen alueen muutoksen pohjaksi on päivitetty alueen luontoselvityksiä. Viinikanojan kehittämismerkintöjen tueksi on valmistunut diplomityö Viinikanojan ympäristön kehittämisestä. Edellisellä valtuustokaudella aloitettua kantakaupungin liito-oravaseurantaa on päivitetty tarpeellisilta osin. Uuden leirintäalueen sijoittumisvaihtoehdoista on tehty sijaintitarkastelu. Yleiskaavan aloitusvaiheessa tehdystä asukaskyselystä saadut aluekeskustojen kehittämistavoitteet on koottu yhteenvetoraporttiin.

Yleiskaavatyön rinnalla on kehitetty Tampereen yhdyskuntarakennetta koskevaa tietotuotantoa, jota hyödynnetään kiinteästi kaavan ajantasaisuuden ja päivitystarpeen arvioimiseksi osana jatkuvasti ajantasaista yleiskaavoitusta. Oskari-karttapalveluun on tähän mennessä luotu neljä tilannekuvaa keskeisistä kaupunkikehityksen ja -rakenteen teemoista. Tietotuotantoa täydennetään esiin tulevien tarpeiden ja aineistosta saadun palautteen pohjalta.

Yleiskaavaluonnos on valmistelu yleiskaavoitusyksikössä, mutta työ käsittää suuren määrän suunnitteluyhteistyötä eri yksiköiden kanssa sekä muussa yhteydessä tuotetun tiedon hyödyntämistä.

Lisätietoja: Linkit Oskari-karttapalveluun ja yleiskaavan nettisivulle

http:kartat.tampere.fi/kantakaupunginyleiskaava2017-2021

www.tampere.fi/kantakaupunginyleiskaava2017-2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kantakaupungin yleiskaava valtuustokausi 2017-2021 -luonnos 5.2.2020 asetetaan MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville muun valmisteluaineiston kanssa ja siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pia Hastio oli paikalla asiantuntijana ja poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Taru Hurme, Kari Kankaala, Mika Periviita, Milko Tietäväinen, Ville-Mikael Tuominen, Ari Vandell, Timo Koski, Elina Karppinen, Pia Hastio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)