Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 39 Matkalippujen tarkastajan virkojen (2 kpl) perustaminen pysäköinninvalvontaan 

TRE:440/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Halme Pasi, Katupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena aloittaa säännöllinen joukkoliikenteen matkalippujen tarkastustoiminta tukitoimintoineen yhteensä 2,5 henkilötyövuoden panoksella. Tarkastustoiminnalla pyritään ennalta ehkäisemään ilman asianmukaista lippua matkustamista ja ohjaamaan matkaan oikeuttavan lipun hankintaan. Pysäköinninvalvonta vastaa käytännön toiminnan organisoinnista, mutta toimintaa kehitetään yhteistyössä erityisesti Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa.

Matkalippujen tarkastajan tehtävänä on ohjata ja opastaa matkustajia sekä tarvittaessa määrätä joukkoliikenteen lipuntarkastuksesta annetun lain perusteella matkalippumaksun laiminlyönnistä aiheutuva tarkastusmaksu. Pysäköinninvalvontayksikön tehtävien sujuvan hoitamisen ja tehtäväkierron vuoksi matkalippujen tarkastajan tehtävä sisältää myös 20 prosenttia pysäköinnintarkastajan tehtäviä, kuten ohjausta ja opastusta sekä tarvittaessa pysäköintivirhemaksujen määräämistä pysäköinninvalvonnasta annetun lain perusteella.

Matkalippujen tarkastajien toiminta perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta sekä lakiin järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä.

Lipuntarkastajana toimiminen on julkisen vallan käyttöä. Kuntalain 44 §:n mukaan tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, edellyttävät virkaa.

Esitetään, että kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän pysäköinninvalvontaan perustetaan kaksi matkalippujen tarkastajan virkaa 1.3.2020 alkaen.

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, katutilavalvonnan pysäköinninvalvonta
Tehtävänimike: matkalippujen tarkastaja
Kustannuspaikka: 111876
Esimies: katupäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus/hinnoittelu: KVTES 08TAR070, taso 2
Asema: itsenäinen, ei esimiesasemaa
Työaikamuoto: KVTES yleistyöaika 38,75 h/vko
Kokonaistyöaika: 100 %

Tehtäväkuva (ID5035872) ja tehtävän vaativuuden arviointi (ID5035874) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualueen rakennuttamisjohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot.

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän pysäköinninvalvontaan perustetaan kaksi matkalippujen tarkastajan virkaa 1.3.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Pasi Halme, Mikko Huikko, Ritva Niemelä, Pirkko Koskinen, Terhi Rannikko, Tarja Jalo, Jaana Huttunen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.