Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 38 Oikaisuvaatimus kiinteistön 837-270-2574-0003 hulevesimaksusta 

TRE:4471/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman,  puh. 040 801 6946, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hulevesilaskua koskeva muistutus (kiinteistö 837-270-2574-0003, lasku nro 0103308426, laskun summa 192,94) on käsitelty suunnittelupäällikön viranhaltijapäätöksellä 16.4.2019 § 106. Viranhaltijapäätös on postitettu muistuttajalle 23.4.2019. Muistuttaja on ottanut yhteyttä asiasta päättäneeseen viranhaltijaan 27.4.2019, mutta ei ole saanut yhteyttä henkilöstövaihdosten takia. Tämän jälkeen on ollut epäselvää, onko jätetty yhteydenotto käsiteltävä oikaisuvaatimuksena. Näiden seikkojen vuoksi asia tuodaan vasta tässä vaiheessa yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn oikaisuvaatimuksena.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan laskun suuruuden tarkistamista erinäisistä syistä. Muistuttaja ei pidä laskua oikeudenmukaisena, koska kiinteistö sijaitsee järven rannan välittömässä läheisyydessä, eikä kiinteistön hulevesiä johdu kaupungin järjestelmään. Lisäksi muistuttajan mukaan hulevesistä aiheutuu hänen kiinteistöllään haittaa. Lisäksi muistuttaja toteaa, että viranhaltijapäätöksessä ei ole käsitelty hänen muistutuksen yhteydessä jättämäänsä rahahakemusta ympäristöhaittojen ehkäisyyn.

Maksua ei ole syytä muuttaa seuraavista perusteluista johtuen:

Maankäyttö- ja rakennuslaki (13 a-luku) lähtee siitä, että hulevesien hallinnan hyödyistä nauttivat kaikki huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt riippumatta siitä, onko kiinteistöä liitetty huleveden hallintajärjestelmään (esimerkiksi ojaan tai hulevesiviemäriin). Hulevesimaksulla katetaan Tampereen kaupungin hallinnoiman hulevesijärjestelmän kustannukset sekä yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen kuivatus, eli järjestelmän kustannukset eivät perustu ainoastaan kiinteistöiltä kertyviin vesiin. Yhdyskuntalautakunnan vahvistama hulevesitaksa ei sisällä rakentamistehokkuuteen perustuvaa maksun huojennus- tai vapautusperustetta maksuluokan yksi osalta (Yla 17.4.2018 § 67 ja Yla 25.9.2018 § 196). Huojennusmahdollisuus kiinteistön kasvillisuuspeitteiseen pinta-alaan perustuen koskee vain kalleinta maksuluokkaa. Maksuluokassa yksi neliöhinta on kaikkein halvin, koska pientalokiinteistöt ovat yleensä suhteellisen vettäläpäiseviä. Kiinteistöjen rakennustehokkuus on siten huomioitu jo hulevesitaksan eri maksuluokissa, eikä erillistä huojennusmahdollisuutta tämän takia ole.

Asemakaavoitetut ranta-alueet eroavat maankäytöltään ranta-asemakaava-alueista. Yhdyskuntalautakunnan päätöksen mukaisesti asemakaava-alueet, pois lukien Polson asemakaava-alue ja ranta-asemakaava-alueet, ovat Tampereen kaupungin huleveden hallintajärjestelmän vaikutusaluetta. Yhdyskuntalautakunnan vahvistama hulevesitaksa ei sisällä hulevesiviemäriliitoksiin tai rasitealueisiin perustuvia maksuhuojennuksia tai -vapautuksia (Yla 17.4.2018 § 67 ja Yla 25.9.2018 § 196). Hulevesimaksusta ei myönnetä hulevesijärjestelmän vaikutusalueella vapautusta, mikäli kiinteistö on rakennettu.

Rahoituksesta hulevesihaittojen ehkäisyyn ei päätetä hulevesimaksun yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Heinonen, Timo Koski, Maria Åkerman, asianosainen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.