Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

§ 33 Rakennuskieltojen jatkaminen ja asettaminen 

TRE:1020/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, puh. 040 801 6952, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungissa on eräillä alueilla ollut voimassa rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten. Rakennuskieltoja on tarpeen mukaan jatkettu kahden vuoden välein.

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto päättyy, kun alueelle laadittu uusi asemakaava saa lainvoiman, ja se on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

Yhdyskuntalautakunta on edellisen kerran 20.2.2018, 29 §, jatkanut näitä rakennuskieltoja 20.2.2020 saakka. Asemakaavatyön aloittamisen vuoksi eräillä alueilla rakennuskielto on syytä asettaa uutena ja tietyillä alueilla sen voimassaoloaikaa on syytä jatkaa kaavoituksen keskeneräisyyden tai vanhentuneen asemakaavan vuoksi.

Tampereen lautakuntien johtosäännön mukaan rakennuskiellosta päättäminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksen myöntäminen asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi annetusta rakennuskiellosta kuuluu asemakaavapäällikön toimivaltaan.

Tammerkosken (II) kaupunginosan korttelista 10 jätetään voimaan rakennuskielto tontilla 11 asemakaavan keskeneräisyyden vuoksi.

Keskustassa ja Tammelan kaupunginosassa on muutamilla tonteilla ollut rakennuskielto jo yli 40 vuotta. Kyseisten tonttien asemakaavat ovat osin 1800- ja 1930-luvulta ja siksi vanhoja, että on perusteltua jatkaa niiden rakennuskieltoa. Asemakaavat uusitaan sitä mukaa, kun tontin haltijat hakevat muutoksia. Asemakaavojen tullessa voimaan rakennuskiellot raukeavat.

Kalevassa Sarvijaakonkadun eteläpuolella sekä sen itäpäässä paikalliskeskuksen ydinalueella on syytä jatkaa aiemmin asetettuja rakennuskieltoja, koska kohteissa on kaavoitusohjelman mukaisesti tulossa vireille asemakaavamuutoksia. Sammonkadun itäpäässä, sen pohjoispuolisen asemakaavan 8489 voimaan tulemisen myötä 6.8.2019 on alueelle aiemmin asetettu rakennuskielto rauennut.

Nekalassa on rauennut rakennuskielto, joka asetettiin rakennuskannan suojelevan asemakaavamuutoksen nro 8644 laatimiseksi. Rakennuskielto raukesi asemakaavan tultua voimaan 29.10.2019.

Lakalaiva on kantakaupungin yleiskaavan määrittämä aluekeskus, jonka kehittymistä tämän tavoitteen mukaiseksi turvataan jatkamalla sen rakennuskieltoa. Mukaan liitetään kortteli 6035 Automiehenkadun eteläpuolelta, johon tulee kaavoitusohjelman mukaisesti vireille Peltolammin hyvinvointikeskuksen asemakaavamuutos.

Hervantaan on asemakaavamuutosten laatimiseksi tarpeen asettaa rakennuskielto Hervannan valtaväylän ja Hervannantien väliselle alueelle. Alueella on jo vireillä ja tulossa vireille asemakaavamuutoksia Tampereen yliopiston kampukselle.

Ylä-Pispalan, Ala-Pispalan ja Santalahden kaupunginosissa on vireillä II-vaiheen asemakaavamuutokset nro 8309 ja 8310, joiden vuoksi on syytä jatkaa aiemmin asetettua rakennuskieltoa lukuun ottamatta asemakaava-alueesta nro 8309 poisrajattuja kiinteistöjä. Pispalan asemakaavoituksen jäljellä olevan III-vaiheen rakennetun kulttuuriympäristön RKY-alueen osalta on asemakaavamuutos ajoitettu kaavoitusohjelmassa valmistuvaksi v. 2022, jonka vuoksi korttelit on tarpeen asettaa rakennuskieltoon.

Lielahden kaupunginosassa Hiedanrannan alueella on asemakaavamuutoksia vireillä ja tulossa vireille maankäytön yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen kaavoitusohjelman mukaisesti v. 2020-2023. Tällä Paasikiventien ja Pahvitehtaankadun sekä Teivaalantien välisellä alueella jatketaan aiemmin asetettua rakennuskieltoa asemakaavojen laatimiseksi.

Myllypuron ja Tesomajärven kaupunginosassa on syytä jatkaa rakennuskieltoa osayleiskaavan tavoitteiden toteuttamiseksi.   

Länsi-Tampereella on maankäytön suunnitelmia, joissa teollisuustonttien kortteli muutetaan asuinkortteleiksi ja alueiden rakennuskielto on syytä jatkaa keskeneräisen asemakaavoituksen vuoksi. Lamminpäässä Tesoman valtatien ja rautatien välisellä alueella on vireillä asemakaavamuutos nro 8585 Vaasantien ja Suonsivunkadun välisellä alueella. Raholassa on laadittu asemakaavan pohjaksi yleissuunnitelma, jonka jälkeen asemakaava 8707 on tullut vireille asemakaavoitusohjelman mukaisesti v. 2019. Rakennuskieltoa on syytä jatkaa asemakaavan keskeneräisyyden vuoksi.

Ristimäen kaupunginosassa tontit on tarpeen asettaa rakennuskieltoon rautatien, Tesoman valtatien ja Kohmankaaren rajaamalla alueella, jotta voidaan varmistaa kantakaupungin yleiskaavan 2040 määräykset asemanseudun kehittämisestä monipuolisena asumisen ja palvelujen alueena. Samalla voidaan varmistaa Tesoman lähijuna-aseman saavutettavuuden edellytyksiä. Tesoman valtatien itäpuolelle varataan mahdollisuus jatkaa seisakkeen laituria. Lähijuna-asemaa koskeva ratasuunnitelma on ollut nähtävillä.

Lapin ja Käpylän kaupunginosassa on tullut 7.10.2019 voimaan pientaloalueen kulttuuriympäristön suojeleva asemakaava nro 8182. Aiemmin asetettu rakennuskielto on sen myötä rauennut.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Rakennuskiellot määrätään liitteen mukaisiin kohteisiin, joista osa perustetaan uutena ja osia jatketaan 11.2.2022 saakka.

Päätös tulee voimaan 20.2.2020 ennen sen lainvoimaisuutta.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Elina Karppinen oli paikalla kokouksessa asiantuntijana.

Ossi Aho ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Matti Höyssä kannatti Ahon palautusehdotusta. Koska ehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan kättennostolla tapahtuvan äänestysesityksen:

JAA=Esittelijän päätösehdotus
EI=Ahon palautusehdotus

Äänestyksen tulos:
Esittelijän päätösehdotus 4 ääntä (Harmaala, Lydén, Nisumaa-Saarela, Sirén)
Ahon palautusehdotus 6 ääntä (Jäntti, Sirniö, Aho, Höyssä, Järvinen, Eskelinen)
Tyhjää 2 ääntä (Kampman, Vatanen)
Poissa 1

Puheenjohtaja totesi Ahon palautusehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 6 - 4, tyhjää 2, poissa 1.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, rakennusvalvonta/Annika Alppi, paikkatieto/Anna Mustajoki, kiinteistötoimi/Heli Toukoniemi, kuulutus, asemakaavoitus/Elina Karppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)