Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 40 Valvontaeläinlääkärin viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveyteen 

TRE:1059/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020 ja ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 5215184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen ympäristöterveydenhuollossa on kolme vakinaista valvontaeläinlääkärin virkaa. Viime vuosina on tarvittu huomattavassa määrin määräaikaista neljännen valvontaeläinlääkärin työpanosta, jotta alueen eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnasta on suoriuduttu. Vuosina 2017 - 2019 tarve on ollut vuosittain noin 0,8 htv. 

Tampereen ympäristöterveydenhuollon alue koostuu kahdeksasta kunnasta, joiden yhteenlaskettu asukasluku on 329 724 (1.12.2019). Tampereen seudullisen ympäristöterveyden valvontaeläinlääkäriresurssit ovat huomattavasti Pirkanmaan muita yksikköjä heikommat. Tampereella on yksi valvontaeläinlääkäri/109 908 asukasta, Pirtevassa yksi valvontaeläinlääkäri/62 493 asukasta ja Sastamalassa yksi valvontaeläinlääkäri/21 177 asukasta. 

Ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueella on maaseutumaisten kuntien lisäksi Tampereen kaupunkialue, mikä tuo mukanaan erityyppisiä haasteita valvontaan. Kaupunkialueelta tulevat yhteydenotot lisääntyvät jatkuvasti ja kohdekäynnit ovat usein moniongelmaisia ja hankalia. Valvontatyössä väkivallan riski on suuri ja  yksintyöskentely valvontatehtävissä on riskialtista. Riskeihin on pyritty varautumaan tehtyjen riskiarviointien pohjalta, mutta toimintamahdollisuuksia on rajoittanut resurssien määrä.  

Valvontaeläinlääkäreiden resurssit ovat kohdentuneet kiireisiin, ilmoituksenvaraisiin valvontakäynteihin, eikä suunnitelmallista valvontaa käytettävissä olleista resursseista johtuen ole pystytty tekemään tarpeellisessa määrin. Ympäristöterveydenhuollon resurssia on tarpeen vahvistaa uudella vakituisella ja kokoaikaisella valvontaeläinlääkärillä.  

Valvontaeläinlääkärin palkkakustannukset korvataan valtion toimesta ja laskutetaan Aluehallintovirastolta. Aluehallintovirastolta on saatu viran perustamiseen puoltava kannanotto.

Esitetään,​ että kestävä kaupunki -palveluryhmän ympäristöterveyteen perustetaan valvontaeläinlääkärin virka 1.4.2020 alkaen. Viran perustaminen ei sisälly kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan.

Tehtäväkuva (ID3254460) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.  Tehtävän vaativuus on rinnastettavissa valvontaeläinlääkärin (vakanssinumero 50007348) tehtävän vaativuuteen.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue,​ kestävä kaupunki, ympäristöterveys, valvontaeläinlääkärit
Tehtävänimike: valvontaeläinlääkäri
Kustannuspaikka: 111873
Esimies: valvontaeläinlääkäri
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus/hinnoittelu: LS/L5EL3000
Asema: itsenäinen,​ ei esimiesasemaa
Työaikamuoto: KVTES toimistotyöaika 36,​75 h/vko
Kokonaistyöaika: 100 %

Kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristö- ja kehitysjohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot.

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kestävä kaupunki -palveluryhmän ympäristöterveyteen perustetaan valvontaeläinlääkärin virka 1.4.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Kari Kankaala, Merja Bojang, Satu Virtaranta, Tarja Hartikainen, Ritva Niemelä, Pirkko Koskinen, Terhi Rannikko, Tarja Jalo, Jaana Huttunen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.