Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 167 Asemakaavaehdotuksen asettaminen yleisesti nähtäville: Takahuhti, Irjalankatu 10, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava 8756 

TRE:8346/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Altti Moisala, puh. 044 431 4369, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 1.4.2019 päivätyn ja 3.6.2019 teknisesti tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8756. 
Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8756 
Diaarinumero: TRE:8346/10.02.01/2018
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
toimistoarkkitehti Altti Moisala.

Kaava-alue

Asemakaavan muutos koskee Takahuhdin kaupunginosan korttelin nro 4954 tonttia nro 4. Suunnittelualue sijaitsee itä-Tampereella noin 4,5 km päässä keskustasta, Takahuhdin kaupunginosassa osoitteessa Irjalankatu 10.

Tontin pinta-ala on 1568 m² ja sillä sijaitsee vuonna 1981 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 149 m². Tontin rakennusoikeus on 319 m² ja tehokkuus e=0,2. Suunnittelualueen lähiympäristössä on eri-ikäisiä omakotitaloja, matala kerrostaloalue ja historiallinen, kokonaisuutena säilytettävä maatilapihapiiri.

Asemakaavan tavoitteet

Hakijan tavoitteena on tontin jakaminen ja asetetun rakennusoikeuden lisääminen siten, että muodostuvalle uudelle tontille on mahdollista rakentaa asuinpientalo. Tonttijako tehdään myöhemmin.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 11.4.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto (asemakaavakartta, asemakaavaselostus ja havainnekuva) kuulutettiin nähtäville 11.4.2019 – 2.5.2019.

Luonnosvaiheessa nähtävillä olleen aineiston perusteella tuli 3 kommenttia viranomaisilta. Kommentin lähettäneillä ELY-keskuksella, maakuntamuseolla ja kaupungin ympäristönsuojeluyksiköllä ei ollut suunnitelmaan kommentoitavaa.

Luonnoksesta saatiin yksi mielipide. Viereisen historiallisen kantatilan asukas esitti huolensa rakennustöiden aiheuttaman tärinän vaikutuksista tilan vanhoihin rakennuksiin. Rakentamisesta aiheutuvat haitat tulevat huomioitaviksi rakennusvaiheessa, asemakaavassa ei ole tarvetta määrätä rakentamisen tavasta.

Ehdotukseen tehtiin tekninen muutos, yhden rakennusoikeutta koskevan luvun pyöristys.

Asemakaavan sisältö

Tontille 19 osoitetaan rakennusoikeutta asuinpientalon rakentamista varten 200 k-m2 ja talousrakennusta varten 35 k-m2. Tonttitehokkuus on 0,31.

Tontille 20 osoitetaan rakennusoikeutta asuinpientalon rakentamista varten 180 k-m2 ja talousrakennusta varten 35 k-m2. Tonttitehokkuus on 0,27.
Tontin rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksen seurauksena 131 k-m2. 

Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi, ja asuntoa kohti on varattava kaksi autopaikkaa. Rakennukset on sijoitettava tontille osoitetuille rakennusaloille. Asuinrakennuksessa saa olla enintään kaksi kerrosta. Katon tulee olla satulakatto ja kattokulmalla on ylä- ja alaraja. Kadun puoleisen tontin asuinrakennuksen muodosta määrätään hieman tiukemmin. Lisäksi määrätään hulevesien käsittelystä tontilla.

Asemakaavan vaikutukset

Asemakaavan muutoksella on vain vähäisiä, paikallisia vaikutuksia ympäristöön eikä sillä ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Kiinteistötoimi toteaa, ettei asemakaavan muutoksesta seuraa tarvetta maankäyttösopimuksen tekemiselle.

Asemakaavan toteutus

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8756 (päivätty 11.4.2019, tarkistettu 3.6.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)