Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 166 Paasikivenkadun joukkoliikennekaista välillä Sahansaarenkatu - Paasikiventie 

TRE:4027/10.03.02/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh 0405644518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Paasikivenkadun katusuunnitelma Sepänkadusta länteen paaluvälillä 0-600 hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 5.3.2019. Kadun länsipään osalta sovittiin tutkittavaksi vielä katusuunnitelmaluonnoksessa ehdotettujen kaistojen vähentämisen vaikutuksia sekä jalankulkuyhteyksien kehittämisen tarpeita mm. Santalahden tapahtumapuiston avaamisen osalta. Pirkanmaan ELY-keskus on tuonut vahvasti esiin tarpeen rajoittaa Paasikivenkadun rampilta Paasikiventielle liittyvää liikennettä ruuhkapiikkien aikana.

Paasikivenkadun länsipään pysyvän ratkaisun suunnittelemisen tueksi esitetään kokeilua joukkoliikennekaistan toteuttamiseksi Sahansaarenkadulta länteen. Joukkoliikennekaistan toteuttaminen kadun länsipäähän poistaa muulta liikenteeltä toisen liittyvän kaistan Paasikiventielle. Kokeilu kestäisi lähtökohtaisesti siihen asti, kunnes raitiotie olisi toteutunut Pyynikintorilta länteen ja joukkoliikenteen vuoromäärät Paasikiventiellä olisivat vähentyneet oleellisesti nykyisestä. Kokeilu on mahdollista keskeyttää jo aikaisemmin, jos sen vaikutukset todetaan huonoiksi. Kokeilun toimivuutta seurataan ja siitä laaditaan tiivis kooste.

Joukkoliikennekaistakokeilu toteutetaan kevyillä toimenpiteillä. Kokeilu edellyttää vain pieniä opastemuutoksia ja ajoratamaalauksia. Joukkoliikennekaistan vaatimat toimenpiteet on esitetty liitteessä.

Joukkoliikennekaistan merkitsemisestä Paasikivenkadun länsipäähän on pyydetty lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Tampereen seudun joukkoliikenteeltä. Lisäksi suunnitelmasta on tiedotettu Pirkanmaan pelastuslaitosta, joka ei katsonut tarpeelliseksi lausua asiasta.

Antamansa lausunnon mukaan Pirkanmaan ELY-keskus on huolissaan Paasikiventien (vt 12) toimivuudesta Santalahden ja Vaitinaron eritasoliittymän välillä erityisesti iltapäiväruuhkan aikaan. Liikennemäärät ovat huipputunnin aikana todella suuret. Vaitinaron liikennevalo-ohjatun liittymän kapasiteetti ei riitä kaikista liikennevalojen ajoitustoimenpiteistä huolimatta ja se aiheuttaa liikenteen ruuhkautumista. Ruuhkatilanteessa Santalahden kohdalla päätielle liittyminen aiheuttaa usein päätien liikenteen pysähtymisen, joka johtaa nopeasti Rantatunnelin pääsyn säätelyn käynnistämiseen. Tunnelin sulkeminen liikenteeltä aiheuttaa usein laajat liikenneruuhkat tunnelin itäpäässä.

Liikenteen ruuhkautumisen yhtenä syynä ELY-keskus näkee sen, että nykytilanteessa Santalahden eritasoliittymän kohdalla neljä kaistaa vähenee lyhyellä matkalla kahdeksi kaistaksi lännen suuntaan ja Santalahden eritasoliittymä syöttää ruuhkatilanteessa liian paljon liikennettä Paasikiventielle.

Tampereen seudun joukkoliikenne toteaa lausunnossaan, että esitetyllä liikennejärjestelymuutoksella ei ole todennäköisesti merkittäviä suoria vaikutuksia joukkoliikenteen sujuvuuteen. Välillisesti henkilöautoliikenteen sujuvuuden paraneminen parantaa myös joukkoliikenteen sujuvuutta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Joukkoliikennekaistan merkitseminen Paasikivenkadulle välille Sahansaarenkatu - Paasikiventie hyväksytään esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ari Vandell oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Harri Vitikka/Pirkanmaan ELY-keskus, Juha-Pekka Häyrynen/joli, Pia Tuupanen/lisu, Tuula Somppi/lisu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.