Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 169 Poikkeamishakemus tilalle Niittyniemi 837-713-1-164, Kiukkaanniemi 67, asuinrakennuksen rakentaminen ja käyttötarkoituksen muutos 

TRE:3183/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan 120 m2 suuruinen asuinrakennus ja muuttaa lomarakennuspaikka asuinrakennuspaikaksi 1,0 ha:n suuruisella tilalla Niittyniemi 837-713-1-164. Poiketaan Aitolahti-Teisko rantayleiskaavasta, jossa tila on merkitty lomarakennuspaikaksi.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Aitolahti-Teisko rantayleiskaava, jonka mukaan tila on osa loma-asuntoaluetta (RA). Lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos vaatii poikkeamista voimassa olevasta rantayleiskaavasta.  

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 1,0 ha ja se on rekisteröity 26.4.1956. Hakijat ovat 18.12.2013 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

KUULEMINEN

Hakijat ovat kuulleet rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun lausunto. Ympäristönsuojelu esittää lausunnossaan, että loma-asunnon pihapiiristä on tehty liito-oravahavainto vuonna 2011. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Tämän vuoksi mikäli puustoa on tarve poistaa tai tehdä muita toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia puustoon, tulee olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Hakijan perustelut: 

”-Asumistodistuksen mukaan tilalla asuttu vakituisesti 6.5.1950 alkaen. 

-Hanke ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle.

-Alueella on valmiina hyvä tieverkosto.

-Maisemallisesti hanke sopii luontoon ja alueen kulttuuriympäristöön (vanha rakennuspaikka).

-Rakennuspaikalla on jo valmiina hyvä kaivo (perustettu v 2014)

-Jätevesille rakennetaan määräysten mukaiset järjestelmät.”

Yleiskaavoitus:                                           

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa tila sijoittuu maaseutualueelle.

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila on osa loma-asuntoaluetta (RA). Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2. Edellisten lisäksi voi rakentaa 40 m2 suuruisen vierasmajan. Pohjoisosa tilasta sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 15 km etäisyydellä Terälahdessa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Velaatantien kautta Kämmenniemeen, Sorilaan, ja edelleen Tampereen keskustaan.

Tampereen kaupunki on suhtautunut myönteisesti käyttötarkoituksen muutoksiin sellaisella lomarakennuspaikalla, joka on alun perin asumiskäyttöön rakennettu. Tämä on voitu todeta vertaamalla tilan rekisteröimisajankohtaa ja asumishistoriaa samaiselta ajalta. Hakijat ovat toimittaneet Kansallisarkiston todistuksen kiinteistöllä aiemmin asuneista henkilöistä. Tilalla on asuttu pysyvästi ainakin vuosina 1950-1989.

Pohjois-Tampereen alueelle on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 4.4.- 31.5.2019. Kaavaluonnoksen yleismääräyksessä on esitetty käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuus rakennuspaikoilla, jotka ovat todistettavasti alunperin asuinkäyttöön tarkoitettuja.   

Tilalle on rakennettuna kerrosalaltaan 110 m2 suuruinen päärakennus, 30 m2 suuruinen sauna sekä 24 m2 suuruinen kevytrakenteinen vaja. Uusi kerrosalaltaan 120 m2 suuruinen asuinrakennus on tarkoitus rakentaa vanhan päärakennuksen paikalle.

Ottaen huomioon alun perin asuinkäyttöön rakennetun rakennuspaikan voidaan katsoa, että haettu käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta vakituisen asunnon paikaksi on siten hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 120 m2:n suuruinen asuinrakennus ja muuttaa lomarakennuspaikka asuinrakennuspaikaksi 1,0 ha:n suuruisella tilalla Niittyniemi 837-713-1-164 hyväksytään sillä edellytyksellä, että ympäristönsuojelun esiin tuomat suojelulliset näkökohdat otetaan huomioon rakennusluvan yhteydessä. Poikkeaminen Aitolahti-Teisko rantayleiskaavasta myönnetään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.