Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 170 Poikkeamislupahakemus tontille Tiporaitti 2, Santalahti, siltarakenteen purkaminen ja uudelleen rakentaminen 

TRE:2581/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla asemakaavan suojelumääräyksestä.

Tontilla sijainneen, toimintansa jo lopettaneen tehtaan toimintaan aikanaan liittynyt yhdyssilta on erittäin huonokuntoinen ja se halutaan purkaa. Silta rakennetaan uudelleen teräsbetonirakenteisena olevaa rakennetta mukailevana rakennelmana. Siltarakenteella on asemakaavassa suojelumääräys.

Hakijan selvitys:

”Poiketaan asemakaavamääräyksestä sr/r, (historiallisesti ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakenne, jota ei saa purkaa).

Sillan betonirakenteet ovat rapautuneet ja huonokuntoisia. Haetaan lupaa sillan huonon kunnon vuoksi poiketa asemakaavamääräyksestä. Jotta kaupunkikuvallisesti tärkeät arvot ja sillan hahmo säilyy alueella historiallisena muistumana, silta rakennetaan uudelleen teräsbetonirakenteisena olevaa rakennetta mukailevana rakennelmana. Uuden sillan kaide toteutetaan rakennusmääräysten mukaisesti.”

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hankkeesta pyydettiin lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan mm.: ”Sillasta tehdyn selvityksen mukaan kohde on erittäin vakavasti vaurioitunut erityisesti betonin karbonatisoitumisen vuoksi aiheuttaen turvallisuusriskin ympäristölleen. Sillan korjaaminen rakenteita vahvistamalla tarkoittaisi sen nykyisten pintojen peittämistä ja rakenteiden merkittävää paksuntumista, jolloin menetettäisiin sillan alkuperäinen siro ilme, johon sen rakennustekniset- ja rakennushistorialliset arvot perustuvat. Silta on tärkeä osa Santalahden teollista historiaa ja entisen tikkutehtaan pihamiljöötä. Sillan purkaminen on erittäin valitettavaa, mutta tässä tapauksessa mahdollista. Poikkeamis- ja purkamislupien ehdoksi tulee laittaa sillan dokumentoiminen mittapiirustuksilla ja valokuvaamalla ennen sen purkua sekä sen uudelleen rakentaminen vanhan sillan mukaisesti, kuten lupahakemuksen liitteenä olevissa asiakirjoissa onkin esitetty.”

Asemakaavoituksen vastine:  Poikkeamislupapäätöksen ehdoksi tulee, että silta dokumentoidaan mittapiirustuksilla ja valokuvataan ennen sen purkua sekä rakennetaan uudelleen vanhan sillan mukaisesti.

Poikkeaminen 1: Asemakaavan suojelumääräys
Asemakaavassa sillalle on annettu määräys sr/r: Historiallisesti ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakenne, jota ei saa purkaa. Silta esitetään purettavaksi.

Asemakaavoitus: Yhdyssillan rakenteet ovat paikalla valettua betonia. Silta tukeutuu päistään maapenkkaan (betonista valettu maatuki) sekä toisesta Tikkutehtaan 2. kerroksen ulkoseinärakenteeseen.
Välialueen tueksi on valettu kolme paria betonipilareita. Tutkimushavaintojen mukaan kannen pintalaatta on valettu jossain vaiheessa uudelleen. Purettavaksi esitetyn yhdyssillan rakenteiden säilyttäminen ja korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista niiden huonon kunnon takia. Vanhaan tikkutehtaan rakennukseen on tulossa asuntoja sekä päiväkoti, joka käyttää tehtaan ja vanhan ruutivaraston välistä aluetta leikkipihana. Huonokuntoisen sillan korvaaminen vanhaa siltaa vastaavalla siltarakenteella säilyttää sillan edelleen mielenkiintoisena aiheena tontilla sekä muistumana tehtaan toiminnasta. Silta näkyy ainoastaan korttelin sisällä, joten sillä ei ole merkittävää asemaa vanhan tehdasalueen kaukomaisemassa.

Poikkeaminen asemakaavan suojelumääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.                                                                                                                      

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-108-808-2 lupa saada poiketa asemakaavan suojelumääräyksestä sillan purkamiseksi ja uudelleen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Santalahden kaupunginosassa, osoitteessa Tiporaitti 2 sillä ehdolla, että silta dokumentoidaan mittapiirustuksilla ja valokuvataan ennen sen purkua sekä rakennetaan uudelleen vanhan sillan mukaisesti.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.