Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 168 Suunnittelutarvehakemus tilalle Kalliotontti 837-509-1-6, Aitoniementie 46, asuinrakennuksen rakentaminen  

TRE:2797/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan noin 150 m2 suuruinen asuinrakennus korvaavana rakentamisena 3905 m2 suuruiselle tilalle Kalliotontti 837-509-1-6.

POIKKEAMINEN

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 §) erillisellä päätöksellä.                                        

Rakennuspaikan koko vaatii poikkeamista Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuspaikan 5000 m2 vähimmäiskokovaatimuksesta (5§). Jos rakentamisella ei vaikeuteta tulevaa asemakaavoitusta ja alueella on yhteinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, kuitenkin vähintään 2000 m2.

Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 3905 m2 ja se on rekisteröity 11.4.1922. Hakijat ovat 17.9.2018 myönnetyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

KUULEMINEN

Hakijat ovat kuulleet rajanaapureita. Tampereen kaupunki omistaa maata rakennuspaikan itäpuolelta. Kiinteistötoimella ei ole huomauttamista hakemuksesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot asemakaavoitukselta ja ympäristönsuojelulta. Kummallakaan ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Hakemuksesta on lisäksi pyydetty lausunto Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, joka hallinnoi tiealuetta (Aitoniementie 14193). Pirkanmaan ely-keskuksella ei ole naapurina huomautettavaa hakemuksesta.

Yleiskaavoitus:

Pirkanmaan maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Se on myös osa maakunnallisesti arvokasta Sorilan-Palon kulttuurimaisemaa. Tila sijoittuu lisäksi kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeelle.                                        

Kaupunginvaltuuston 17.8.2015 hyväksymässä Nurmi-Sorilan osayleiskaavassa tila sijoittuu pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-9). Tilaa sivuaa katu- tai tiealue. Osayleiskaava on saanut lainvoiman 12.12.2016 ja se on laadittu asemakaavan pohjaksi. Ennen asemakaavan laatimista alue on rakennusjärjestyksen 4 § mukaista suunnittelutarvealuetta.

Aluetta koskevat lisäksi kaupunginhallituksen 15.4.2013 hyväksymät seudulliset periaatteet yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemiseksi. Keskeinen toimenpide yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä on suunnittelemattoman rakentamisen hillitseminen asemakaava-alueen läheisyydessä olevilla lievealueille, mihin rakentamispaine erityisesti kohdistuu. Rakentaminen alueella edellyttää asemakaavaa, eikä suunnittelutarveratkaisuja tulisi myöntää kuin vanhojen kiinteistöjen uudelleen rakentamiseen. Tila sijoittuu em. mukaiselle lievealueelle.

Alue kuuluu Nurmin vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueeseen. Kiinteistö on tarkoitus liittää osuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon rakennushankkeen yhteydessä. Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa noin 150 m2 suuruinen asuinrakennus, huonokuntoiset navetta- ja asuinrakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä. Kerrosalaltaan 19 m2 suuruinen sauna ja kevytrakenteinen pieni varasto säilytetään. Rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys Aitoniementieltä. Uudisrakentaminen ei täten lisää liikennettä alueella.

Lähimmät päivittäispalvelut (kauppa, koulu, päiväkoti) sijaitsevat noin 2 km etäisyydellä Nurmin kyläkeskuksessa tai vaihtoehtoisesti Sorilassa aivan rakennuspaikan vieressä. Paikallisbussi liikennöi Aitoniementien kautta Kämmenniemeen ja Tampereen keskustaan.

Ottaen huomioon, että hanke toteutetaan ns. korvaavana rakentamisena olemassa olevalle vanhalle rakennuspaikalle, voidaan todeta, että suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamiset rakennusjärjestyksen määräyksistä on hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan noin 150 m2 suuruinen asuinrakennus korvaavana rakentamisena 3905 m2 suuruiselle tilalle Kalliotontti 837-509-1-6 hyväksytään ja poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräämästä rakennuspaikan vähimmäiskokovaatimuksesta myönnetään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ari Vandell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.