Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 176 Toimielinten pöytäkirjojen ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 1.6.2019 - 31.5.2021 

TRE:3511/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon perjantaina kaupungin verkkosivulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin ja lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Lautakunnan päätökseen, josta on tehty muutoksenhakuvaatimus ja johon palvelualueen johtaja voi päättää Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 § mukaan muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä sekä kanteluihin vastaamisesta, että lautakunnan nimissä tehty lausunto tai päätös tuodaan ennen ao. viranomaiselle toimittamista tiedoksi lautakunnalle ja pöytäkirjaan liitettäväksi tarvittaessa kuntalain mukaista sähköistä kokousmenettelyä käyttäen.

Kokouskäsittely

Ossi Aho teki seuravaan toivomusponsiehdotuksen:

Lautakunnassa aikaisemmin käytyihin keskusteluihin viitaten, esitän, että lautakunnan päätökseen, josta on tehty muutoksenhakuvaatimus ja johon palvelualueen johtaja voi päättää Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 § mukaan muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä sekä kanteluihin vastaamisesta, että lautakunnan nimissä tehty lausunto tai päätös tuodaan ennen ao. viranomaiselle toimittamista tiedoksi lautakunnalle ja pöytäkirjaan liitettäväksi tarvittaessa kuntalain mukaista sähköistä kokousmenettelyä käyttäen.

Ehdotusta kannatti Ilpo Sirniö.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Ahon toivomusponnen.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)