Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 174 Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston vaali toimikaudeksi 01.06.2019 - 31.05.2021 

TRE:3433/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n mukaan yhdyskuntalautakunnassa on alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, joka toimii ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. Jaostossa on 15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tampereen yhdyskuntalautakunta valitsee 8 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Muut yhteistoiminta-alueen kunnat (Akaa, Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski) valitsevat kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunta valitsee jaostoon valituista lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuntalain 30 §:n mukaan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon valitaan kahdeksan jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Jaostoon valituista yhdyskuntalautakunnan jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston jäseniksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 valittiin

Reeta Ahonen varajäsenenään Katja Karintaus

Lauri Ruoholahti varajäsenenään Pekka Anttila

Johanna Hirvimies varajäsenenään Birgit Lignell

Juhapekka Lindfors varajäsenenään Juuso Aalto

Erik Lydén varajäsenenään Alisa Sankala

Esko Yli-Pärri varajäsenenään Mika Karvinen

Pentti Hupanen varajäsenenään Vesa Rappu

Pirjo Halme varajäsenenään Tiina Leppänen-Kaarsalo ja

jaostoon valituista jäsenistä nimettiin puheenjohtajaksi Reeta Ahonen ja varapuheenjohtajaksi Erik Lydén.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Aleksi Jäntti ehdotti yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston jäseniksi Reeta Ahosta, Lauri Ruoholahtea, Johanna Hirvimiestä, Juhapekka Lindforsia, Erik Lydéniä, Esko Yli-Pärriä, Pentti Hupasta ja Pirjo Halmetta sekä varajäseniksi Katja Karintausta, Pekka Anttilaa, Birgit Lignelliä, Juuso Aaltoa, Alisa Sankalaa, Mika Karvista, Vesa Rappua ja Tiina Leppänen-Kaarsaloa, joista jaoston puheenjohtajaksi Reeta Ahosta ja varapuheenjohtajaksi Erik Lydéniä.

Jäntin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Aino Jokinen, Taina Lehmuskoski, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.