Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 173 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston vaali toimikaudeksi 01.06.2019 - 31.05.2021 

TRE:3437/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n mukaan yhdyskuntalautakunnassa on ympäristö- ja rakennusjaosto, jossa on 9 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta valitsee jaostoon jäsenet ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunta valitsee jaostoon valituista lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuntalain 30 §:n mukaan lautakunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostoon valitaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Jaostoon valituista yhdyskuntalautakunnan jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäseniksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 valittiin

Ilpo Sirniö varajäsenenään Kaisa Penny

Matti Höyssä varajäsenenään Antti Ivanoff

Reeta Ahonen varajäsenenään Katja Karintaus

Ulla Kampman varajäsenenään Katja Kinnunen

Erik Lydén varajäsenenään Katja Nisumaa-Saarela

Sonja Harmaala varajäsenenään Marko Ulvila

Suvi Mäkeläinen varajäsenenään Matti Järvinen

Antti Salonen varajäsenenään Jouni Sirén

Kari Lindbom varajäsenenään Antti Sirén ja

jaostoon valituista jäsenistä nimettiin puheenjohtajaksi Ilpo Sirniö ja varapuheenjohtajaksi Matti Höyssä.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Aleksi Jäntti ehdotti ympäristö- ja rakennusjaoston jäseniksi Ilpo Sirniötä, Matti Höyssää, Reeta Ahosta, Ulla Kampmania, Erik Lydéniä, Sonja Harmaalaa, Suvi Mäkeläistä, Antti Salosta ja Kari Lindbomia sekä varajäseniksi Kaisa Pennyä, Antti Ivanoffia, Katja Karintausta, Jouni Siréniä, Katja Kinnusta, Antti Siréniä, Matti Järvistä, Katja Nisumaa-Saarelaa ja Marko Ulvilaa joista jaoston puheenjohtajaksi Ilpo Sirniötä ja varapuheenjohtajaksi Matti Höyssää.

Jäntin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Juho-Pekko Ryhänen, Heidi Ruonala, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.