Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.8.2020

§ 189 Asemakaavan keskeyttäminen ja lopettaminen: Juhannuskylä (X) tontit 148-5 ja 150-13 

TRE:7076/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, puh. 040 801 6952 ja tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Erkkilän-Aukee ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11 ovat jättäneet 5.11.2019 päivätyn asemakaavan muutoshakemuksen. Yhtiöt hakevat rakennustensa suojelua ja asemakaavan rakennusoikeuden tarkistamista vastaamaan nykyisten rakennusten enimmäiskerrosalaa mahdollisine laajennuksineen nykyisten rakennusten rungon sisällä. Asemakaavamuutosta ei ole kuulutettu vireille.

Asunto-osakeyhtiöiden pitkäkestoisia vuokrasopimuksia ollaan uusimassa huhtikuussa 2021 ja tällä hetkellä erittäin edullisia, alennettuja tonttivuokria ollaan korottamassa tuntuvasti. Tonttivuokra määräytyy Tampereella asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan. Tontilla 148-5 on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 500 k-m2 ja tontilla 150-13 noin 200 k-m2. Taloyhtiöt kokevat tonttivuokran maksamisen käyttämättömästä rakennusoikeudesta kohtuuttomana.

Kiinteistötoimen ja asemakaavoituksen kannalta hakemukseen sellaisenaan on suhtauduttu kielteisesti, sillä käyttämätön rakennusoikeus on tonteilla hyödynnettävissä ainakin osittain ja toisaalta näiden tonttien rakennusoikeuden leikkaaminen voisi käynnistää laajemminkin vastaavat muutokset eri puolilla kaupunkia, jolloin sillä on myös vaikutusta kaupungin maanvuokratuloihin. Asemakaavamuutosta ei tulisi käyttää tonttivuokrien säätelyvälineenä. Rakennusoikeuden leikkaaminen ei ole myöskään kaupungin keskustan täydennysrakentamisen strategian mukaista.

Alueen 1980-luvulla laadittua asemakaavaa ei voida pitää suojelumääräysten osalta ajanmukaisena. Maakuntamuseo ja asemakaavoitus näkevät pienimuotoisen, ympäristöönsä sopeutetun täydennysrakentamisen tonteilla kuitenkin lähtökohtaisesti mahdollisena. Maakuntamuseo ja asemakaavoitus ovat käyneet asiasta työneuvottelun ja hakija on pyytänyt maakuntamuseolta lausunnon. Juhannuskylän suojelukysymykset tulisi myös tutkia laajemmin kuin yksittäisten tonttien osalta, jotta voidaan varmistaa alueen kiinteistön omistajien ja vuokramiesten yhdenvertainen kohtelu. Mahdollinen suojelukaavan laatiminen ei myöskään takaa tonttien rakennusoikeuden leikkaamista hakijoiden toivomalla tavalla.

Näistä syistä johtuen hakijoita on ohjattu muuttamaan hakemuksensa sisältöä täydennysrakentamisen tutkimiseen, jolloin suojelukysymys voitaisiin tutkia samassa yhteydessä tai vaihtoehtoisesti vetämään hakemuksensa pois. Hakijoille on myös esitelty esimerkkejä vastaavan kokoisista pienistä täydennysrakentamiskohteista Tampereella (esimerkit liitteenä).

Hakijat kieltäytyvät muuttamasta hakemuksensa sisältöä tai vetämästä hakemusta pois ja vaativat sen käsittelyä yhdyskuntalautakunnassa. Asemakaavamuutoshakemuksen hylkääminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Tonttivuokrista päättäminen kuuluu asunto- ja kiinteistölautakunnan toimivaltaan.

Hakija on antanut asiassa selityksen liitteineen ja tonteilla on pidetty vapaamuotoinen katselmus 10.6.2020. Salassa pidettävien henkilötietojen vuoksi osan liitteistä julkisuutta on rajattu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asunto Oy Erkkilän-Aukeen ja Asunto Oy Aleksanterinkatu 11:n asemakaavamuutoshakemus hylätään ja valmistelu lopetetaan.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun seuraavasti evästettynä: "Huomioidaan, että alueen maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö vaarantuu, jos lisärakentamiseen ryhdytään. Kaavamuutoksen tavoitteen tulisi olla suojeleva ja leikata suunniteltua rakennusoikeutta. Lisäksi on otettava huomioon, että valtuusto on yksimielisesti päättänyt, että tonttivuokria kohtuullistetaan siihen asti, kun tosiasiallinen purkaminen ja uudelleen rakentaminen käynnistyy."

Eriävä mielipide

  • Ilpo Sirniö ilmoitti eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Sonja Harmaala ehdotti, että palautetaan Juhannuskylän 148 - 5  ja 150 - 13 kaavamuutos valmisteluun ja huomioidaan, että alueen maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö vaarantuu, jos lisärakentamiseen ryhdytään. Kaavamuutoksen tavoitteen tulisi olla suojeleva ja leikata suunniteltua rakennusoikeutta. Lisäksi on otettava huomioon, että valtuusto on yksimielisesti päättänyt, että tonttivuokria kohtuullistetaan siihen asti, kun tosiasiallinen purkaminen ja uudelleen rakentaminen käynnistyy.

Jouni Sirén ja Kaisa Vatanen kannattivat Harmaalan ehdotusta.

Koska ehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Asian käsittelyn jatkaminen JAA
Asian palauttaminen valmisteluun EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi Harmaalan palautusehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 5 - 7.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 42%

    Aleksi Jäntti, Ossi Aho, Matti Järvinen, Ulla Kampman, Ilpo Sirniö

  • Ei 7 kpl 58%

    Matti Höyssä, Jouni Sirén, Kaisa Vatanen, Katja Nisumaa-Saarela, Sonja Harmaala, Erik Lydén, Reeta Ahonen

Tiedoksi

Elina Karppinen, Iina Laakkonen, Aila Taura, Miinu Mäkelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)