Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 295 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Huikas, Ali-Huikkaantie 18, tontin jakaminen, asemakaava nro 8869 

TRE:2096/10.02.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 26.8.2021 päivätyn ja 4.10.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8869. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8869

Dno: TRE: 2096/10.02.01/2021

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Eveliina Heikkilä ja toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 350 k-m2. Kerrosala lisääntyy 100 k-m2. Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). 

Tontti 4899-18, 713 m2, tonttitehokkuus e= 0,26

Tontti 4899-19, 612 m2, tonttitehokkuus e= 0,27

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Huikkaan kaupunginosassa noin 5 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Ali-Huikkaantie 18. Kaavamuutosalue rajautuu idässä puistoalueeseen, lännessä Ali-Huikkaantiehen ja muilta osin pientalotontteihin. Tontilla sijaitsee vuonna 1954 valmistunut asuintalo, jonka kerrosala on 162 m2 ja autotalli. Tontin pinta-ala on 1 325 m2. Rakennusoikeutta on yhteensä 250 k-m2, ja tehokkuusluku e= 0,19. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Lähiympäristössä on viime vuosina jaettu paljon tontteja.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Tontilla oleva autotalli puretaan. Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 26.8. - 16.9.2021. Aineistosta saatiin neljä kommenttia (ympäristönsuojelu, viheralueet ja hulevedet-yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo ja kiinteistötoimi).

Pirkanmaan maakuntamuseo kommentoi: "Vuonna 2016 on laadittu Yhtenäisten pientaloalueiden arvoselvitys – jälleenrakennuskausi-selvitys, jonka mukaan kiinteistö on kokenut historiansa aikana suuria muutoksia. Lähistöllä on jaettu paljon tontteja. Selvitys ei esitä rajoituksia tonttien jakamiseen, mutta toteaa, että uudet rakennukset tulisi sopeuttaa alueen alkuperäiseen ilmeeseen. Asemakaavaluonnoksessa tämä tavoite on huomioitu asianmukaisesti. Kaavaselostukseen olisi hyvä liittää tieto vuoden 2016 jälleenrakennuskauden alueita arvottaneesta rakennetun ympäristön selvityksestä."

Kaavoittaja: Selvitys on mainittu kaavaselostuksessa kohdassa 3.5. – Selvitykset.

Kaavakarttaa on tarkistettu valmisteluvaiheen jälkeen lisäämällä kaavamääräys ju-5 (rakennuksen julkisivun pintakäsittelynä tulee käyttää rappausta tai vaihtoehtoisesti pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta) koskemaan molempia tontteja -18 ja -19. 

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus (päivätty 26.8.2021, tarkistettu 4.10.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)