Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 297 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Koivistonkylä, Kaukolankatu 9, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8873 

TRE:3756/10.02.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sini Korhonen, puh. 041 7311060, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.8.2021 päivätyn ja 4.10.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8873. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8873

Dno: TRE: 3756/10.02.01/2021

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Sini Korhonen.

Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 240 k-m².

Kerrosala lisääntyy 78 k-m².

Tontti 5374-13, 1118 m², tonttitehokkuus e=0,21

Tontti osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO).

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Koivistonkylän kaupunginosassa noin 4 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Kaukolankatu 9. Tontilla sijaitsee vuonna 2018 valmistunut yksikerroksinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 168 k-m². Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa sekä lännessä pientalotontteihin ja idässä sekä etelässä Kaukolankatuun. Rakennusoikeutta on yhteensä 162 k-m², ja tehokkuusluku e=0,14. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 26.8. – 16.9.2021. Aineistosta saatiin kolme kommenttia (ympäristönsuojelu, viheralueet ja hulevedet -yksikkö ja Pirkanmaan maakuntamuseo). Kommenteissa ei ollut kaavallista huomauttamista.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus 8873 (päivätty 26.8.2021, tarkistettu 4.10.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)