Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 296 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Korkinmäki, Penttilänkatu 17, tontin jakaminen, asemakaava nro 8870 

TRE:3362/10.02.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sini Korhonen, puh. 041 7311060, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.8.2021 päivätyn ja 4.10.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8870. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8870

Dno: TRE: 3362/10.02.01/2021

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Sini Korhonen.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 360 k-m².

Kerrosala lisääntyy 166 k-m².

Tontti 5501-03, 772 m², tonttitehokkuus e=0,25

Tontti 5501-04, 600 m², tonttitehokkuus e=0,30

Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO).

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Korkinmäen kaupunginosassa noin 5 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Penttilänkatu 17. Tontilla sijaitsee vuonna 1957 valmistunut puolitoistakerroksinen asuintalo, jonka kerrosala on 137 k-m². Kaavamuutosalue rajautuu kaakosta Penttilänkatuun ja muilta osin viheralueeseen. Tontin pinta-ala on 1322 m². Rakennusoikeutta on yhteensä 194 k-m², ja tehokkuusluku e=0,15. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Korttelista 5501 on toteutettu tarkastelu, jossa tutkittiin tonttien jakomahdollisuuksia kaavamuutosalueen lisäksi. Olemassa olevan rakennuskannan ja tonttikoon perusteella mahdollisesti jaettavissa olevat tontit on merkitty tarkasteluun.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 26.8. – 16.9.2021. Aineistosta saatiin kolme kommenttia (ympäristönsuojelu, viheralueet ja hulevedet -yksikkö ja Pirkanmaan maakuntamuseo). Ympäristönsuojelun sekä viheralueet ja hulevedet -yksikön kommenteissa ei ollut kaavallista huomauttamista.

Pirkanmaan maakuntamuseo suosittelee kommentissaan sopeuttamaan uudisrakennuksen viereisen kortteleiden rakennusten ominaispiirteisiin. 

Kaavoittajan vastine:

Kaavaehdotukseen on lisätty kaavamääräys ym-8; Uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8870 (päivätty 26.8.2021, tarkistettu 4.10.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)