Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 304 Kadunpitopäätös vuonna 2021 valmistuneista kaduista 

TRE:6906/10.03.00/2021

Valmistelija

  • Kantola Petri, Rakennuttamispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Petri Kantola, puh. 050 364 6095, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maankäyttö- ​ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa,​ kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomana kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ​ja puhtaanapidosta annetussa laissa 547/2005 tarkoitetut velvollisuudet alkavat, ​kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ​ja puhtaanapidosta annetussa laissa 547/2005. Kiinteistöjen ja kaupungin välistä vastuujakoa on tarkennettu erillisessä kunnossapidon vastuujakokartassa, ​joka on päätöksen liitteenä.

Tontinomistajan velvollisuutena on

  • pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena,
  • poistamalla jalankulkua haittaava lumi sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä,
  • tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä,
  • pitää kunnossa tontille johtava kulkutie,
  • pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka,
  • katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan,​ tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisen,​muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitämisen ja
  • ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja muista vastaavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alueella, ​jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kadunpitopäätös tehdään alla mainituista kaduista ja katuosuuksista.

Päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ​ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä katujen ja katuosuuksien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 95 §:ssä säädetään.

Tämä päätös ei kuitenkaan kumoa yhdyskuntalautakunnan päätöstä 288 §/2007, ​pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapitosuunnitelma.

Seuraavien katujen ja katuosuuksien osalta on katsottava kadunpitovelvollisuuden syntyneen ja niiden tyydyttävän asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeen, ​joten niiden osalta tulee tehdä kadunpitopäätös.

Katu tai katuosuus ja suunnitelman numero

Risso

Rissonkatu, v. Vasamamittarinkatu – Kangasalan raja, 20619

Atala

Riesonreitti, 20665

Lamminpää

Suokorvenkatu v. Myllypuronkatu – paalu 220, 13817

Kaupunginosa VI

Koulukatu v. Eteläpuisto – Satamakatu, 16382

Vuores, Isokuusi

Sydänpuuntanhua, 20175

Pihkatiehye, 20173

Mahlatiehye, 20172

Hallinrinne, 20167

Hervantajärvi

Heittoniitynkuja, 20314

Makkarajärvenkatu väli Heittoniitynkuja-Mettonkatu, 20373

Kaleva ja Kissanmaa

Jäähallinkaari, 20780                    

Kämärinreitti, 20782

Tiilikentänpolku, 20786

Hervannan valtaväylän ja Jäähallinkaaren liittymä, 20791

Pelikatu, 20783

Ylämummo, 20785

Kaleva

Sarvijaakonaukio, 20955

Kalevan puistotie v. Teiskontie-Kaskitie, 21357

Kauppi

Keilakuja, 21218

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luovutettujen katujen varrella sijaitsevien kiinteistöjen haltijat, ​Kapa: Milko Tietäväinen,​ Kimmo Myllynen, ​Petri Kantola,​ Katuluvat, ​Lea Johansson, ​Anne Järvinen, ​Leena Tala, Tampereen Infra Oy: Reijo Lahtinen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.