Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 301 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätökseen koskien vahingonkorvaushakemusta veneelle sattuneesta vahingosta Rantaperkiön venesatamassa 

TRE:6107/03.07.01/2020

Valmistelija

  • Hanska Patrick, Hallintosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on 14.6.2021 päivätyllä oikaisuvaatimuksella haettu oikaisua rakennuttamisjohtajan päätökseen 10.6.2021 § 129. Asianosainen esittää vaatimuksessaan, että hylkäävään korvauspäätökseen johtaneet kaupungin selvitystoimenpiteet (haraus satama-alueella toukokuussa 2021) eivät ole olleet riittäviä asian ratkaisemiseksi luotettavasti. Tämän lisäksi asianosainen vetoaa siihen, että kaupunki on vastuussa järjestämänsä maksullisen palvelun (satama-alueen vuokrattavat venepaikat) turvallisuudesta ja sen turvallisesta käytöstä ilman, että siitä aiheutuu palvelun käyttäjälle tai hänen omaisuudelleen vaaraa/haittaa.

Asianosaisen vene vahingoittui Rantaperkiön venesataman alueella 18.10.2020 veneen potkurin osuttua mahdollisesti johonkin satama-alueella olleeseen vieraaseen esineeseen tai esteeseen. Asianosaisen oikaisuvaatimuksessaan esittämän näkemyksen mukaan talven jälkeen toukokuussa 2021 tehty satama-alueen/vahinkopaikan haraus ei ole ollut tarpeeksi laaja toimenpide ottaen huomioon, että mahdollinen veneelle vahingon aiheuttanut esine on voinut talven aikana siirtyä.

Tampereen kaupunki toteaa, että satama-alue harattiin ensimmäisen kerran kuitenkin jo 22.10.2020 eikä alueelta tällöin löydetty mitään sellaista esinettä tai estettä, joka olisi voinut aiheuttaa veneen kärsimät vahingot. Kaupunki halusi kuitenkin vielä varmistua asiasta vahinkokohdan tarkennuttua erillisen selvittelyn myötä, minkä takia toukokuussa 2021 toteutettiin vielä toinen haraus. Toisenkaan haraustoimenpiteen yhteydessä ei löytynyt mitään sellaista estettä tai esinettä, joka olisi voinut aiheuttaa veneen kärsimät vahingot.

Asianosaisen mukaan kaupunki on vastuussa sataman turvallisesta käytöstä, sillä kaupungilla on satamassa maksullisia vuokrattavia venepaikkoja. Kaupunki ei ole ennen kyseistä vahinkotapausta itse havainnut mitään veneilyä vaarantavaa esinettä tai muuta sellaista vahinkoalueella. Kaupunki ei ole myöskään saanut kyseisestä satamasta vahinkoilmoituksia tai palautetta mahdollisista vaarallisista esineistä tai muista satama-alueella veneilijöille haittaa aiheuttavista esteistä, jotka olisi tullut satama-alueelta ilmoituksen myötä poistaa.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka on muuten lainvastainen.

Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asiasta (Rakennuttamisjohtaja päättää alle 20.000 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Yla 15.1.2019 § 6, Kaupunkiympäristön toimintasääntö 9.2.2021 § 15 [1 kohta 4 §])), päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Asianosainen ei ole esittänyt oikaisuvaatimuksessaan tapahtuneesta mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi rakennuttamisjohtajan päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.

Edellä esitetyin perustein oikaisuvaatimus tulee hylätä aiheettomana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Patrick Hanska, Vertti Sahala, Reijo Lahtinen (reijo.p.lahtinen@tampere.fi), Petri Kujala (petri.kujala@tampere.fi), Juha Antila (juha.antila@tampere.fi), Wille Siuko (wille.siuko@tampere.fi)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.