Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 303 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätöksestä koskien vahingonkorvausvaatimusta 

TRE:1816/03.07.01/2020

Valmistelija

  • Rantanen Mikko, Lakimies
  • Hanska Patrick, Hallintosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Mikko Rantanen, puh. 041 730 0690 ja suunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on vaadittu oikaisua 18.9.2021 lähetetyllä oikaisuvaatimuksella rakennuttamisjohtajan päätökseen 1.9.2021 § 208 koskien asianosaisen tekemää vahingonkorvausvaatimusta.

Asianosainen vaatii vahingonkorvaushakemuksessaan Tampereen kaupunkia korvaamaan vahingon, joka on aiheutunut sekä ajoneuvoon kohdistuneesta ilkivallasta että ajoneuvossa sijainneen omaisuuden anastamisesta ajoneuvon ollessa säilytyksessä Tampereen kaupungin varikolla Tarastenjärvellä. Siirron (Tampereen kaupungin päätös nro 139) perusteena on ollut maksamattomat pysäköintivirhemaksut.

Korvausta on vaadittu yhteensä 4 624,17 euroa korkoineen 2.3.2020 lukien ja se perustuu siihen määrään, joka asianosaiselle on jäänyt maksettavaksi SCF Ajoneuvohallinto VII Limitedille osamaksukauppalain mukaisen tilityksen ja vakuutusyhtiön suorittaman korvauksen jälkeen. Tampereen kaupunki hylkäsi asianosaisen vahingonkorvausvaatimuksen.                                                      

Asianosainen on oikaisuvaatimuksessaan vedonnut siihen, että kaupunki ei ole antanut selvitystä alueen vartioinnista ja turvallisuudesta. Lisäksi asianosainen on esittänyt, että koko vahinkoa ei olisi tapahtunut, jos ajoneuvo olisi luovutettu ajoneuvon toiselle haltijalle hänen pyyntönsä mukaisesti 11.9.2019. Asianosainen myös viittaa yksilöimättömään oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden normiin, jonka mukaan omaisuuden haltuunottajalla olisi tuottamuksesta riippumaton vastuu omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Kuten rakennuttamisjohtajan päätöksessä on todettu, ajoneuvojen varastointialue Tarastenjärvellä on ollut aidattu ja lukittu ja ajoneuvon siirto on tehty asianmukaisesti. Ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa ei ole erikseen säädetty kunnan vahingonkorvausvastuusta eikä asetettu kunnalle tuottamuksesta riippumatonta korvausvastuuta (ankara vastuu). Asianosainen on esittänyt, että ankaran vastuun periaate, jota voidaan soveltaa nyt käsillä olevan tapauksen kaltaisissa tilanteissa, olisi muodostunut oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä. Asianosaisen esittämä periaate on vahingonkorvausoikeudelle tuntematon. Asianosainen ei pyynnöstä huolimatta ole halunnut esittää tarkempaa selvitystä esittämästään ankaran vastuun periaatteesta. Asianosaisen esittämä väite ankarasta vastuusta on siten perusteeton.

Päätös tehdystä varastosiirrosta lähetetään sekä omistajalle että haltijalle. Ajoneuvon omistajana olevalla rahoitusyhtiöllä on oikeus kieltää ajoneuvon luovuttaminen ajoneuvon haltijalle maksuvelvollisuuden laiminlyönnin takia osamaksukauppalain 2 §:n mukaan. Rahoitusyhtiön ilmoituksen mukaan ajoneuvon vakuutusmaksut olivat siirtohetkellä maksamatta.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka on muuten lainvastainen. Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättäessään kyseessä olevasta vahinkoasiasta (rakennuttamisjohtaja päättää alle 50.000 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §,​ kappale 2,​ kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja 25.8.2021 § 91)). Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksessa ei näin ollen ole esitetty mitään sellaista uutta tietoa asiaan liittyen, jonka perusteella rakennuttamisjohtajan päätöstä tulisi muuttaa. Kaupungin toiminta on ollut asianmukaista ja huolellista, joten korvausvelvollisuutta kaupungille ei ole syntynyt. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätöksen liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Milko Tietäväinen, Mikko Rantanen, Patrick Hanska

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.