Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 302 Oikaisuvaatimus suunnittelupäällikön päätökseen lisätä pysäköintikieltoja Nivarinkadun pohjoispäähän 

TRE:341/08.01.02/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimukseen liittyvän kadun varrella olevan taloyhtiön As. Oy Tampereen Nivarinpuiston hallituksen puheenjohtaja on tehnyt 26.1.2021 oikaisuvaatimuksen suunnittelupäällikön päätökseen 15.1.2021 § 5 (TRE: 341/08.01.02/2021). Päätöksessä lisättiin pysäköintikieltoja Nivarinkadun pohjoispäähän, koska kaupungille oli tullut palautetta kadun turvattomasta liikenteestä huonojen näkemien ja pysäköityjen ajoneuvojen aiheuttaman kapean ajoväylän takia. 

Oikaisuvaatimuksessa perusteena mainitaan se, että taloyhtiöllä ei ole yhtä asuntoa kohden käytössä kuin yksi autopaikka, joten mahdollisuus pysäköidä kadunvarteen on asukkaille tärkeää. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että pysäköintitilaa ei löytyisi jatkossa kohtuulliselta etäisyydeltä esim. perhetapahtumien tai juhlien yhteydessä. Oikaisuvaatimuksessa myönnetään, että Nivarinkadun pohjoispäähän pysäköidyt autot kaventavat ajorataa niin, että kadu on usein käytännössä yksikaistainen. Pysäköityjen autojen vaikutusta liikenneturvallisuuteen pidetään oikaisuvaatimuksessa vähäisenä, koska kadulla on pakko ajaa hiljaa vallitsevista olosuhteista johtuen.

Oikaisuvaatimuksen saapumisen jälkeen pysäköintirajoituksia arvioitiin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikössä uudelleen. Asukkaiden toiveiden perusteella päätettiin laatia päivitetty muutossuunnitelma, jossa pysäköintiä poistettaisiin kadun länsipuolelta suunniteltua vähemmän. Tämä mahdollistaa taloyhtiöille muutaman auton verran lisää pysäköintimahdollisuutta kadun varrella, mutta ei kuitenkaan heikennä ratkaisevasti kohtaamisnäkemiä ja siten vaaranna kadun liikenneturvallisuutta. Tämä suunnitelma lähetettiin kommentoitavaksi kadun kohdan kahdelle taloyhtiölle, As Oy Tampereen Nivarinpuistolle ja As Oy Ilveksenkalliolle 10.2.2021. As Oy Tampereen Nivarinpuisto hyväksyi uuden suunnitelman jo seuraavana päivänä ja As Oy Ilveksenkallio 3.5.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hyväksytään.

Pysäköintimuutokset toteutetaan liitteenä olevan uuden suunnitelman (1/21344 rev. A) mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ari Vandell, Pekka Stenman, Tuula Somppi, Petri Keivaara, pysäköinninvalvonta, oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.