Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 298 Ranta-asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Pitkonkallio, koskee osin tiloja 837-709-1-112 ja 837-709-1-181, kaava nro 8829 

TRE:4919/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 4.3.2021 päivätyn ja 27.9.2021 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8829. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8829

Diaarinumero: TRE:4919/10.02.01/2020

Kaavan laatija: FCG Finnish Consulting Group Oy, suunnittelija Janne Pekkarinen

TIIVISTELMÄ

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen pohjoisosassa Näsijärven rannalla. Alueelle on maanteitse matkaa Tampereen ydinkeskustasta noin 50 kilometriä. Alueen pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria.

Suunnittelualueeseen kuuluvat osat kiinteistöistä Pitkonkallio 837-709-1-112 ja Kalliolahti 837-709-1-181. Alueella on noin 450 metriä rantaviivaa.

Kaavan tavoitteet 

Hakijan tavoitteena on lomarakennuksen ja siihen liittyvien talous- ja saunarakennusten rakentaminen kiinteistölle 837-709-1-112. Maa- ja metsätalousaluetta osoitetaan osalla kiinteistöistä 837-709-1-112 ja 837-709-1-181.

Ranta-asemakaavalla muutetaan olemassa olevaa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavaa siten, että yksi kantatilalle 837-709-1-39 (Kalliolahti) osoitetuista lomarakennuspaikoista siirretään kiinteistöltä 837-709-1-181 kiinteistölle 837-709-1-112.

Turun hovioikeuden lainvoimaisella tuomiolla (29.8.2011) kiinteistön 837-709-1-181 omistaja antaa suostumuksensa ranta-asemakaavan laadinnalle ja lomarakennuspaikan siirtämiselle kiinteistölle 837-709-1-112.

Kaavaprosessin vaiheet

Ranta-asemakaava tuli vireille 4.3.2021, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 21 vuorokauden ajaksi Tampereen palvelupisteeseen sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Tieto kaavan vireilletulosta lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille. Valmisteluaineistosta saatiin 4 lausuntoa ja 1 mielipide. Lausunnon kaavaluonnoksesta jättivät Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan pelastuslaitos sekä Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikkö.

Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat poikkeaminen voimassa olevasta rantayleiskaavasta ja tarve rantayleiskaavan muuttamiselle. Tampereen käytäntönä on ollut, että ranta-asemakaavalla on voitu siirtää rantayleiskaavan mukaisia lomarakennuspaikkoja, kunhan kokonaisrakennusoikeus ei ylity eikä sille ole luonnonsuojelullisia esteitä. Lisäksi on lausuttu valtakunnallisesti arvokkaan Ahvenvuori-Helaavuoren kallioalueen huomioimisesta. Ranta-asemakaavan toteutuessa vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen arvoihin ovat vähäiset.

Lausunnoista ja mielipiteestä on tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi.

Kaavaehdotukseen tehtiin yksi lisäys yleismääräykseen: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maiseman, geologisten muodostumien sekä merkittävien luonnonsuhteiden ja -esiintymien säilyminen.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 2,25 hehtaaria. Ranta-asemakaavalla muodostetaan loma-asuntojen korttelialue (RA) ja maa- ja metsätalousaluetta. Loma-rakennusten korttelialueen pinta-ala on 1,08 hehtaaria sekä maa- ja metsätalousalueen pinta-ala 1,17 hehtaaria.

Loma-rakennusten korttelialueelle osoitetaan kerrosalaa yhteensä 170 kem2.

Ranta-asemakaavalla poiketaan voimassa olevasta rantayleiskaavasta. Ranta-asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 §). Ranta-asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yleiskaavan sisältövaatimuksien toteutumiseen.

Ranta-asemakaava mahdollistaa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa osoitetun lomarakennuspaikan siirtämisen noin 900 metrin päähän saman vesistön rannalle. Yleiskaavassa osoitetun lomarakennuspaikan alueelle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta. Lomarakennuksen rakennusoikeus on sama kuin rantayleiskaavassa esitetty (yhteensä 170 k-m2).

Rantaviivan kokonaismäärä on 446 m. Niemessä vapaata rantaviivaa on yleiskaavassa 303 m. Ranta-asemakaavalla niemestä varataan 263 m rantaviivaa ja vapaaksi jää 40 m. Voimassa olevassa yleiskaavassa eteläisellä alueella on rantapaikalle varattuna 143 m, mikä ranta-asemakaavalla vapautuu. 

Suunnittelualueelle on tehty arkeologinen inventointi sekä luontoselvitys vuonna 2020.

Ranta-asemakaavan toteuttaminen

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Ranta-asemakaavaehdotus nro 8829 (päivätty 4.3.2021, tarkistettu 27.9.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, janne.pekkarinen@fcg.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)