Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.10.2021

§ 293 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2021 

TRE:5044/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinta.

Yhdyskuntalautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tilinpäätösennusteen osalta toimintatuottojen ennustetaan alittavan 0,6 milj. euroa. Tuottojen alitus johtuu siitä, että koronapandemia on vähentänyt asiointiin perustuvaa liikkumista ja pienentänyt pysäköintimaksutuloja. Lisäksi asemakaavoituksessa omien maiden kaavoitus on ennakoitua suurempaa, eikä se ole laskutettavaa työtä. Myös maan vastaanottomaksujen ennuste on vuosisuunnitelmaa heikompi. Toisaalta pysäköinninvalvonnan ja katutilavalvonnan tuottojen ennuste on vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys johtuu pääosin siitä, että kaupunki osallistuu Tuurnankadun sortuman kustannusten kattamiseen yhdyskuntalautakunnan päätöksen (YLA 9.3.2021 § 76) mukaisesti eikä tätä menoa ole budjetoitu.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) suuruudeltaan 0,26 milj. euron teknisen talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin konsernihallinnolta. Muutoksella palveluostojen kohdentumista tarkennettiin lautakuntien välillä vähentämällä yhdyskuntalautakunnan palveluostoja 0,26 milj. euroa ja kasvattamalla samalla määrällä joukkoliikennelautakunnan palveluostoja. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan 0,97 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2020 siirtyneistä kehitysohjelmien hankkeiden rahoista. Uudelleen budjetointi kohdistuu Viiden tähden keskusta –kehitysohjelmaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa (KV 14.6.2021 § 77) 0,6 milj. euron toimintamenojen lisäyksen asemakaavoituksen palveluostoihin, jolla vastataan käynnissä olevien ja käynnistyvien kaavahankkeiden selvitystarpeen merkittävään kasvuun.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen bruttoinvestointien ennuste on 72,8 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Rahoitusosuuksien ennuste on 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Traficomilta saatavista rahoitusosuuksista, joita ei oltu budjetoitu. Nettoinvestointien ennuste on 71,3 milj. euroa, mikä on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

Pääosin seuraavat kohteet aiheuttavat investointien ennusteeseen ylityspainetta. Hämeenkadun reunojen rakentamisen osalta laadittiin erillinen sopimus raitiotien allianssi-kumppanin kanssa. Palvelutuottajalla on mahdollista saada bonusta avaintulosalueiden mittareiden tavoitteiden toteutumisen perusteella. Lisäksi rakentaminen sidottiin maarakennusindeksiin. Raitiotiehen sekä kansiareenan alueen rakentamiseen liittyy laajoja liikennevalo-, telematiikka- sekä tietoverkkojärjestelmien rakentamisia. Lisäksi Tampereen Raitiotie Oy:ltä siirretään liikennevalojen omaisuutta kaupungille. Jäähallinkaaren siltojen ja tukimuurin kohdilla pohjaolosuhteet osoittautuivat suunnittelun aikana huonommiksi. Teiskontien jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen toteutetaan yhteishankkeena ely-keskuksen kanssa, mikä toteutetaan tänä vuonna kokonaisuudessaan.

Toisaalta joidenkin hankkeiden aloituksia siirtyy tai niitä ei voida toteuttaa alkuperäisen suunnitelman puitteissa pääosin palvelualueesta johtumattomista syistä (pääosin kohteiden ympärillä tapahtuvasta muusta talonrakentamisesta). Tällaisia kohteita ovat muun muassa Morkun aukion valmistuminen, Niemenrannan sataman aallonmurtaja, Santalahden Rivinterinpuiston tukimuuri sekä Kangasalantien meluseinän rakentaminen. Näistä kohteista puolestaan ennustetaan syntyvän investointeihin kuluvalle vuodelle säästöä.

Traficom myönsi valtionavustuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeille jakaantuen vuosille 2021 ja 2022. Tämänhetkinen arvio on, että avustuksia voitaisiin kuluvana vuonna hakea 1,4 milj. euroa suunniteltua enemmän. Työ- ja elinkeinoministeriöltä ollaan saamassa liikenteen sähköistämisen tukea 0,1 milj. euroa Pyynikintorin latausaseman rakentamisen sekä varikkolatureiden syntyneisiin kustannuksiin.

Yhdyskuntalautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot alittavat 2,7 milj. eurolla vuosisuunnitelman, mikä johtuu osaltaan siitä, että koronapandemia on vähentänyt edelleen jossain määrin pysäköintimaksutuloja liikkumisen ollessa vielä normaalia alhaisemmalla tasolla. Myös asemakaavoituksen kaavoitustulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa pienempinä, sillä kaupungin omien maiden kaavoitus on ollut ennakoitua suurempaa, eikä tämä ole laskutettavaa työtä. Toimintatuottoja alentaa osaltaan myös kuluvan vuoden hulevesimaksujen laskutuksen ajoittuminen vuosisuunnitelmasta poiketen. Toimintakulut alittavat 1,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman, sillä rakennuttamishankkeissa on omajohtoisen rakentamisen osuus ollut alkuvuonna vuosisuunnitelmassa suunniteltua suurempi. Omajohtoinen rakentaminen ei vaikuta toimintakatteeseen, vaan kulut kirjautuvat tuloslaskelman palveluostojen ja valmistus omaan käyttöön -tilien kautta investoinniksi.  Alitukseen vaikuttaa osittain myös henkilöstökulujen alhainen toteuma, mikä johtuu osittain osavuotisesti täyttämättä olevista vakansseista sekä osa-aikaisuuksista, jotka alentavat henkilöstökuluja.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet ovat edistyneet tammi-elokuun aikana pääosin hyvin ja valtaosan toimenpiteistä ennustetaan toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä suunnitellusti. Neljän toimenpiteen toteutuksessa on pieniä poikkeamia ja niiden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Lisäksi kahden toimenpiteen toteutumista ei voida tällä hetkellä arvioida. Toimenpiteiden etenemiseen liittyviä poikkeamia, raportointikauden keskeisiä onnistumisia sekä riskienhallinnan tilannetta on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jouni Sivenius ja Ari Vandell poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)