Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 116 Asemakaava 8770, Lielahti, Hiedanrannan keskustan raitiotiekaava 

TRE:887/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.09.2019 päivätyn ja 2.12.2019 ja 23.3.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8770. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8770
Diaarinumero: TRE:887/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Asemakaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn reitistöä. Katualue toimii runkona tulevan Hiedanrannan kaupunginosan infran rakentamiselle riippumatta raitiotien rakentamispäätöksestä.

Asemakaavassa muutetaan nykyistä teollisuustonttia katualueeksi. Muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Valmisteluvaiheen jälkeen maakuntamuseon kanssa on neuvoteltu ja täydennetty rakennuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia ja selvitysaineistoa. Kaava-alueen rajoja on tarkennettu ja nimistöä lisätty.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta valtuuston päätettyä sen rakentamisesta. Raitiotien osalta kaavan toteuttaminen on riippuvainen myös vesilain mukaisesta lupamenettelystä, josta ei ole vielä lainvoimaista päätöstä.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8770 (päivätty 26.09.2019, tarkistettu 2.12.2019 ja 23.3.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
 
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi: Omaehtoinen kulttuuritoiminta on olennainen osa Hiedanrannan alueen identiteettiä. Siksi yhdyskuntalautakunta esittää, että selvitetään, millaisia tiloja Kuivaamon nykyiset toimijat tarvitsevat ja millaisia korvaavia tiloja heille voidaan osoittaa Hiedanrannan alueelta.

Kokouskäsittely

Jouni Sirén ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Jouni Sirén teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Omaehtoinen kulttuuritoiminta on olennainen osa Hiedanrannan alueen identiteettiä. Siksi yhdyskuntalautakunta esittää, että selvitetään, millaisia tiloja Kuivaamon nykyiset toimijat tarvitsevat ja millaisia korvaavia tiloja heille voidaan osoittaa Hiedanrannan alueelta."

Ehtousta kannattivat Kaisa Vatanen ja Sonja Harmaala.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Sirénin toivomusponnen.

Jari Vaarma poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut.12.2019 päivätyn ja 23.3.2020 sekä 4.5.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8770. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8770
Diaarinumero: TRE:887/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Asemakaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn reitistöä. Katualue toimii runkona tulevan Hiedanrannan kaupunginosan infran rakentamiselle riippumatta raitiotien rakentamispäätöksestä.

Asemakaavassa muutetaan nykyistä teollisuustonttia katualueeksi. Muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaislausunto ja yksi muistutus. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, ettei se anna lausuntoa asemakaavasta nro 8770. Maakuntamuseo toteaa lausunnossaan työneuvottelussa sovitut ja tehdyt toimenpiteet. Palaute ei aiheuttanut muutoksia asemakaavakarttaan. Muistutuksen julkisuutta on rajoitettu henkilötietojen vuoksi. Palaute- ja vastineraportti on kaava-aineiston liitteenä.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.3. asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisen ja toivomusponnen: "Omaehtoinen kulttuuritoiminta on olennainen osa Hiedanrannan alueen identiteettiä. Siksi yhdyskuntalautakunta esittää, että selvitetään, millaisia tiloja Kuivaamon nykyiset toimijat tarvitsevat ja millaisia korvaavia tiloja heille voidaan osoittaa Hiedanrannan alueelta."

Tampereen kaupunki (Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, Sivistyspalvelujen palvelualue) on antanut vastineen yhdyskuntalautakunnan toivomusponteen 30.4.2020. Tilavuokra-asioita ei ratkaista nyt hyväksyttävänä olevassa asemakaavassa vaan muissa prosesseissa. Asemakaavassa ei myöskään määrätä rakentamisen tai purkamisen aikatauluista.

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen nimistöä on täydennetty. Hiedanrannan keskustasta Näsisaareen johtava pääkatu nimettiin Näsisaaren bulevardiksi. Ehdotusta ei ole tarpeen asettaa tämän vuoksi uudelleen nähtäville.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta valtuuston päätettyä sen rakentamisesta. Raitiotien osalta kaavan toteuttaminen on riippuvainen myös vesilain mukaisesta lupamenettelystä, josta ei ole vielä lainvoimaista päätöstä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8770 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY -keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Ari Kilpi, Ville-Mikael Tuominen, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat