Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 125 Joulunpyhien tilapäiset pysäköintimuutokset Kalevankankaan hautausmaan kohdalla 

TRE:2207/08.01.02/2020

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Tuula Somppi, puh. 040 800 7579, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta päätti 28.4.2020 § 109 käyttää otto-oikeutta suunnittelupäällikön päätökseen 31.3.2020 § 29 koskien joulunpyhien tilapäisiä pysäköintimuutoksia Kalevankankaan hautausmaan kohdalla.

Suunnittelupäällikkö oli päättänyt, että Kalevantielle Kalevankankaan hautausmaan kohdalle asennetaan tilapäisiä pysäköintijärjestelyjä ohjaavat liikennemerkit aina viimeisenä arkipäivänä ennen joulua ja poistetaan ensimmäisenä arkipäivänä joulun jälkeen suunnitelman 1/20931 mukaisesti. Näistä tilapäisistä pysäköintijärjestelyistä aiheutuvat kulut maksaa seurakunta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelupäällikön päätös 31.3.2020 § 29 pysytetään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Pysäköinti mahdollistetaan koko kaistan leveydellä kadun eteläisimmällä ajokaistalla ja pohjoisen kaista tilapäispysäköinnistä luovutaan. Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan tilapäistä pysäköintialuetta eteläisimmällä kaistalla itään. Alennetaan kadun nopeusrajoitus 30 km/h:iin tilapäiseen pysäköintiin liittyen.

Muilta osin päätös pysytetään entisellään.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Pysäköinti mahdollistetaan koko kaistan leveydellä kadun eteläisimmällä ajokaistalla ja pohjoisen kaistan tilapäispysäköinnistä luovutaan. Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan tilapäistä pysäköintialuetta eteläisimmällä kaistalla itään. Alennetaan kadun nopeusrajoitus 30 km/h:iin tilapäiseen pysäköintiin liittyen.

Muilta osin päätös pysytetään entisellään."

Erik Lydén kannatti Jäntin ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jäntin muutosehdotuksen.
 

Tiedoksi

Tampereen ev.lut. seurakunnat, Ari Vandell, Tuula Somppi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat