Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 121 Linnainmaa-Leinola-Holvasti asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutos 

TRE:2851/08.01.02/2020

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518 ja liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 pykälässä 157 asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutoksen "Nopeusrajoitusjärjestelmän päivittäminen" (TRE:3591/08.01.02/2016). Päätöksen mukaan aluenopeusrajoituksen muutos on tavoitteena toteuttaa vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle. Aluerajoitusmuutokset tehdään alueittain perustuen liikennevirtoihin ja aluekohtaiset päätösesitykset tuodaan vielä aina erikseen lautakunnan päätettäviksi.

Aluenopeusrajoitusten toteuttamisjärjestykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat: viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet, tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.

Linnainmaa-Leinola-Holvasti -asuinalueesta on laadittu suunnitelma aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta asuinalueella. Suunnitelmaehdotus perustuu nykyisen liikenneverkon analyysiin, alueella tehtyihin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentoihin, mitattuihin todellisiin, nykyisiin ajonopeuksiin, liikenneonnettomuusanalyysiin, kulkumuotojen verkkohierarkiaan ja asuinalueella olevien palvelujen sijoittumiseen.

Vuorovaikutus

Suunnitelmaa esiteltiin kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa Koilliskeskuksen kirjastossa 20.2.2020 klo 17-19. Asukastilaisuudessa merkittävimpinä turvallisuuspuutteina nousivat esille ongelmalliseksi koettu Holvastinkadun ja Vestonkadun liittymä, Lahtomäenkadun läpiajoliikenne ja Holvastinkadun kovat ajonopeudet.

Suunnitelmaehdotuksesta oli lisäksi mahdollisuus antaa sähköisessä karttakyselyssä palautetta ajalla 21.10. – 11.11.2019. Kyselyyn vastasi 492 vastaajaa. Vastaajista noin 40 % liikkui pääsääntöisesti vain henkilöautolla. Kaikista vastaajista noin joka kolmas (39 %) vastusti aluerajoitusta 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan. Kielteisesti aluerajoitukseen 30 km/h suhtautuvista noin joka kolmas oli 50-65 -vuotias. Aluerajoitukseen 30 km/h positiivisesti suhtautuvista noin 60 % oli 35-49 -vuotiaita. Suunnittelualueella asuvista vastaajista yli puolet (59 %) pitivät aluerajoitusta 30 km/h alueelle parempana kuin aluerajoitusta 40 km/h. Alueella asuvien autoilijoiden mielipiteet jakautuivat tasaisesti puolesta ja vastaan, muulla kuin omalla autolla liikkuvien vastaajien joukossa kannatus oli selkeästi suurempaa.

Turvattomiksi koettuja paikkoja esitettiin kartalle 392 kappaletta. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta turvattomiksi koettuihin paikkoihin merkittävimpinä syinä mainittiin vilkas autoliikenne ja suuret autoliikenteen nopeudet. Autoilijoiden kannalta turvattomien paikkojen syinä nousivat autojen suuret ajonopeudet, vilkas autoliikenne ja muiden liikkujien vaikea havaittavuus esteen tai katvealueen vuoksi. Karttavastauksissa korostui erityisesti Mäentakusenkadun ja Orimuskadun liittymä. Liittymässä ongelmaksi koetaan kovat ajonopeudet ja vilkas liikenne. Myös liittymässä Orimuskadulla oleva suojatie koetaan turvattomaksi. Toinen paljon vastauksia saanut paikka on Vestonkadun ja Holvastinkadun liittymä, johon toivottiin muutosta liikennejärjestelyihin. Kyselyn perusteella Orimuskadulla ja Leinolankadulla esiintyy toistuvasti kovia ajonopeuksia.

Suunnitelman mukaan aluenopeusrajoitus 40 km/h muuttuu aluenopeusrajoitukseen 30 km/h liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Nopeusrajoituksen tueksi on esitetty liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä, joita ovat mm ajoratamerkinnät ja/tai heräteraidat 30 km/h sisääntulokohtiin, suojateiden havaittavuuden parantaminen tehostetulla valaistuksella ja/tai herätevarsien lisääminen suojatiemerkkeihin, ajoradan sivusiirtymät, kavennukset tai korotettu liittymäalue tai suojatie. Pyöräily esitetään siirrettäväksi ajoradalle nykyisiltä kapeilta, yhdistetyiltä kevyen liikenteen väyliltä muutamilla kaduilla aluenopeusrajoituksen alentamisen myötä. Kunnossapitovastuita ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa näillä pientalovaltaisilla asuinalueilla, sillä nykyisten yhdistettyjen kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito onnistuu koneellisesti kaupungin toimesta. Vuonna 2020 toteutetaan kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet, ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia kesän yli. Seurantojen perusteella toteutetaan vuonna 2021-2022 tarpeelliset lisärauhoittamistoimenpiteet.

Asukastilaisuudessa ja karttakyselyssä saatujen palautteiden perusteella turvallisuuden parantamiskohteita lisättiin suunnitelmaehdotukseen (liite 2 ja 3).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään suunnitteluesitys Linnainmaa-Leinola-Holvasti asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksesta ja toteutettavaksi esitetyt liikenteen rauhoittamistoimenpiteet (liite 1).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pasi Palmu, Kimmo Myllynen, Leena Tala, Mika-Pekka Hytönen, Sisä-Suomen Poliisilaitos, Liikennemerkit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat