Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 128 Oikaisuvaatimus kiinteistön 837-075-6207-0002 hulevesimaksusta 

TRE:7195/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, puh. 040 801 6946, maria.akerman@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Viranhaltijapäätöstä koskeva oikaisuvaatimus koskee kiinteistön 837-075-6207-0002 hulevesilaskua nro 0103284963, jota huojennettiin viranhaltijapäätöksellä 8.11.2019 siten, että alkuperäinen laskun summa pieneni 822,91 eurosta 667,33 euroon uudella laskulla nro. 0103939667.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kiinteistöllä on vain rakennusluvan mukaiset rakennukset, eikä tontilla ole asfaltoitua aluetta. Edellä esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen mukaan tontin kasvillisuuspeitteinen pinta-ala on 70,3 %. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan Tampereen kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteen 5. pykälään, jonka mukaan "Kasvillisuusalalla sijaitsevat rakennelmat, kontit, yms. väliaikaiset rakenteet tulkitaan kasvillisuuspeitteiseksi alaksi". Muutoksenhakija toteaa, että tontilla varastoidut myyntiä odottavat generaattorit ja valonheittimet eivät siten pienennä kasvillisuuspeitteiseksi tulkittua alaa. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan oikaisemaan päätöstä siten, että todellisen kasvillisuuspeitteisen pinta-alan osuudeksi hyväksytään 70,3 % ja hulevesimaksua kohtuullistetaan vastaavasti.

Hulevesimaksun huojentamisen laskennassa kiinteistön kokonaispinta-alasta lasketaan pois pysyvät rakennukset ja sorapeitteinen alue, jolloin loput kyseisen tontin pinta-alasta voidaan katsoa kasvillisuuspeitteiseksi pinta-alaksi. Kiinteistön 837-075-6207-0002 osalta kasvillisuuspeitteiseksi laskettava ala nän laskien on 943 m2, eli viranhaltijapäätöksen mukainen 46,6% kiinteistön pinta-alasta. Täten kiinteistön huojennetuksi hulevesimaksuksi muodostuu viranhaltijapäätöksen mukainen 667,33€.  Kasvillisuuspeitteen laskennassa on käytetty samaa periaatetta kaikkien huojennusta hakeneiden kiinteistöjen kohdalla. Laskentaperustetta ei voida muuttaa oikaisuvaatimuksessa ehdotetun mukaiseksi, koska huojennuksen hakijoita tulee kohdella tasapuolisesti.

Henkilötietoja sisältävien liitteiden verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Maria Åkerman, Pekka Heinonen, Heidi Ruonala, Timo Koski

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat