Yhdyskuntalautakunta, kokous 13.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 111 Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 

TRE:863/10.02.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen uusi strategia, ”Tampere - Sinulle paras”, ulottuu vuoteen 2030. Se perustuu tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tahtotilan. Valtuusto hyväksyi Tampereen uuden strategian 13. marraskuuta 2017.

Maankäytön suunnittelun osalta strategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä kantakaupungin yleiskaavassa. Yleiskaavan osalta strategian linjaukset urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista ovat keskeisiä. Vuonna 2030 kaupungin tulisi olla 300.000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä.

Valtuustokauden aikana päivitettävässä yleiskaavassa pyritään osoittamaan, miten tavoiteltu kasvu on ohjattavissa kestävällä tavalla olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Yleiskaavatyö tuottaa erilaisia skenaarioita ja tarkasteluja pitkän aikavälin suunnittelu- ja ohjelmointityöhön, mm. siihen miten strategiassa tavoiteltu runsaan 3000 asukkaan kasvu voisi vuositasolla toteutua. Maankäyttövaihtoehtojen arvioimiseksi tarvitaan myös monipuolista vaikutusten arviointia.

Yleiskaavatyön rinnalla laaditaan kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa (SUMP = Sustainable Urban Mobility Plan). Suunnitelma pitää sisällään kaikki liikkumismuodot ja se ottaa laajalla näkökulmalla kantaa tulevaisuuden liikkumisen kehittämiseen ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden kannalta. Suunnitelmaa valmistellaan osallistavalla prosessilla. Raitiotietä kehitetään joukkoliikenteen selkärankana, ja sen toista vaihetta aletaan rakentaa tämän valtuustokauden aikana. Yleiskaavaa varten tutkitaan erilaisia skenaarioita raitiotien tulevaisuuden laajenemissuunnista ja niiden mahdollistamasta kestävästä kaupungin kasvusta.

Samaan aikaan yleiskaavatyön kanssa laaditaan Kestävä Tampere 2030 -tiekarttaa. Strategian mukaan Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kestävästi kasvava kaupunki arvostaa luontoa, säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä. Yhdyskuntarakenteen vaikutuksia hiilineutraaliuden toteutumiseksi tutkitaan yleiskaavatyön aikana erilaisten skenaarioiden avulla. Kasvun sijoittumisella on vaikutuksia mm. liikenteen kulkutapajakaumiin ja energiankulutukseen. Viherverkon kehittämistä jatketaan tutkimalla keskuspuistoverkoston laatu- ja jatkuvuuskysymyksiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kantakaupungin yleiskaavatyö käynnistetään ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030 sisältäen kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja valtuustokauden tavoitteet mittareineen. Valtuustokauden yleiskaavatyö on ohjelmoitu valtuustokautta koskevassa yleiskaavoituksen työohjelmassa (KV 18.12.2017). Työohjelman mukaisesti valtuustokauden aikana on vireillä kaksi yleiskaavaa. Kantakaupungin yleiskaavassa varmistetaan strategian päämääristä urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava käsittelee maankäyttökysymyksiä MRL:n muutosten mutta myös mm. Teiskon matkailun kehittämisen näkökulmasta. Molempien yleiskaavojen valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville kevään 2019 aikana ja valmistelun yhteydessä kehitetään yleiskaavaprosessia jatkuvasti kehittyvän tietomallin avulla.

Kantakaupungin yleiskaavassa varaudutaan kaupunkistrategian mukaisiin tavoitteisin: asukasmäärän 1,4 % vuotuiseen kasvuun, hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä sekä älykkään ja kestävän liikenteen edistämiseen. Hiilineutraalisuustavoitteen osalta yleiskaavatyössä tuotetaan tietoa yhdyskuntarakenteen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä ja tuotetaan mallinnuksia erilaisista yhdyskuntarakenteen kasvuskenaarioista, joissa on mukana liikenteen aiheuttamat päästövaikutukset. Älykkään ja kestävän liikenteen osalta yleiskaava kytkeytyy käynnissä olevaan SUMP -työhön. 

Asukasmäärän kasvutavoitteen toteutumiseksi kantakaupungin alueelta on jo nyt osoitettavissa olemassa olevaa ja suunniteltua tontti- ja kaavavarantoa asuntorakentamisen tarpeisiin. Suuri osa nykyisestä ja tulevasta asumisen varannosta sijoittuu strategian mukaisesti joukkoliikenteen ja aluekeskusten vyöhykkeille. Käytännössä em. kaupungin kasvu kohdistuu alueille, joille sijoittuu jo nyt eri käyttötarkoituksiin kaavoitettuja tontteja ja rakentamista. Tulevaisuuden kasvu onkin suurelta osin nykyistä kaupunkirakennetta voimakkaasti täydentävää ja uudistavaa. Laskennallisesti nykyinen tonttivaranto sekä vireillä oleva ja ohjelmoitu asema- ja yleiskaavoitus mahdollistavat noin 142.000 uutta asukasta ja noin 7 milj. k-m² asuntorakentamista hiilineutraalisuustavoitteen kannalta edulliselle keskusten ja joukkoliikenteen vyöhykkeille.                            

Tulevaisuuden työpaikkakehityksen osalta Maakuntakaava 2040 osoittaa työpaikkatavoitteeksi Tampereelle noin 47.000 ja kehyskuntiin yhteensä noin 14.000 uutta työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä. Ennuste perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteeseen, joka ennakoi työpaikkakehitystä mm. väestökehityksen ja työvoimaosuuksien kehityksen avulla. Ennuste lisäksi olettaa Pirkanmaan työllisyysasteeksi noin 75 % vuonna 2040 ja että Pirkanmaa on työpaikkaomavarainen. Yleiskaavatyön kanssa rinnakkain on tarkoituksenmukaista selvittää Tampereen omiin tavoitteisiin pohjautuva tulevaisuuden työpaikka- ja toimitilarakentamisen tarve. Tällä hetkellä muun kuin asumisen käyttötarkoituksen tonttivarantoa on asemakaavoihin ohjelmoituna noin 1,5 milj. k-m². Muun käyttötarkoituksen varanto käsittää kaikki tuotannon ja työpaikkatoimintojen, logistiikan, julkisen ja yksityisen palvelutilan sekä maanpäällisten ja maanalaisten huoltotilojen tarpeet.                            

Yhdeksi yleiskaavatyön keskeiseksi teemaksi nousee tulevaisuuden tarpeita vastaavaan työpaikkarakentamiseen varautuminen asukasmäärän kasvaessa. Kantakaupungin alueelle sijoittuu raskaan teollisuuden ja palveluvaltaisten työpaikkojen alueita yhteensä noin 1800 ha.  Elinkeinorakenteessa tapahtuneista muutoksista johtuen teollisuuden ja palveluvaltaisten työpaikka-alueiden nykyisten maankäyttövarausten riittävyys ei ole tällä hetkellä uhattuna.  Kaupunkiseudulla tavoiteltujen liikennejärjestelmämuutosten mahdolliset vaikutukset Tampereen työpaikka-alueiden maankäyttöön tulee kuitenkin huomioida osana kokonaiskehitystä.

Sen sijaan keskustojen monipuolisen ja tiiviin maankäytön alueille, yleiskaavassa noin 1100 ha, on tavoitellun kasvun määrästä ja laadusta johtuen ohjelmoitu pääosin uutta asuntorakentamista, josta osa korvaa olemassa olevia toimitilatontteja ja -kortteleita. Sen lisäksi, että olemassa olevilla teollisuuden ja palvelutyöpaikkojen alueilla pidättäydytään maankäytön muutoksesta, tulisi varmistaa keskustoissa ja joukkoliikenteen vyöhykkeillä asuntorakentamisen lisäksi riittävä varautuminen työpaikkoja mahdollistavaan toimitilarakentamiseen.

Muita yleiskaavatyöhön kytkeytyviä ja tässä vaiheessa keskusteltavia teemoja ovat ilmastovaikutusten arviointiin liittyvä työ, valtuuston ponsiesityksen (KV 15.5.2017) pohjalta keskeneräinen lähijuna-asemia koskeva selvitys ja Ruotulan maankäyttötavoitteet sekä Väyläviraston selvitys Tampereen kehätien sisäisten maanteiden roolit yhteydessä laadittu Nokian moottoritien maankäyttötarkastelu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kantakaupungin yleiskaavan suunnittelutilanne merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle sekä joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle.

Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta keskustelun aikana.

Aleksi Jäntti palasi kokoukseen.

Puheenjohtaja Lauri Lyly poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen ja varapuheenjohtaja Kalervo Kummola siirtyi puheenjohtajaksi.

 

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030 sisältäen kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin ja valtuustokauden tavoitteet. Yleiskaavatyö on ohjelmoitu valtuustokautta koskevassa yleiskaavoituksen työohjelmassa (kaupunginvaltuusto 18.12.2017).

Kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupungin yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain. Kantakaupungin yleiskaavatyöhön kytkeytyviä teemoja ennen luonnoksen valmistelua ovat mm. kaupunginvaltuuston ponsiesitykseen (kaupunginvaltuusto 15.5.2017) pohjautuvat lähijuna-asemia koskeva linjaus ja Ruotulan maankäyttötavoitteet. Keskustan strategisen osayleiskaavan ja kantakaupungin yleiskaavatyön välinen suhde ratkaistaan kaavatyön aikana.

Kaupunginvaltuuston ponsiesityksen johdosta yleiskaavatyötä varten on laadittu selvitys tulevaisuuden maankäyttöedellytyksistä Tampereen kantakaupungin lähijuna-asemien ympäristöissä, Ramboll Finland Oy, 13.6.2019. Selvitystyössä tutkittiin kuuden uuden lähijuna-aseman maankäyttöpotentiaalia sekä yleiskaavallisia vaikutuksia, jos yleiskaavassa osoitetaan lisää lähijuna-asemia. Selvityksessä tutkitut asemat ovat Kalkku, Amuri, Rantaperkiö, Vuohenoja, Messukylä ja Hankkio, jotka ovat valikoituneet tarkasteluun Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 ratkaisujen perusteella. Selvitystä on täydennetty lisäksi Ranta-Tampella seisakevarausta koskevalla tarkastelulla.

Asemakohtaisten tarkastelujen johtopäätös on, että yleiskaavassa osoitettua lähijunaseisakeverkostoa on mahdollista laajentaa maltillisesti nykyisten yleiskaavassa osoitettujen Tesoman, Sellun ja Lakalaivan lisäksi. Rantaperkiössä seisakevarausta puoltaa järjestelyratapihan siirron myötä vapautuva maankäytön potentiaali ja Messukylässä puolestaan maankäytön nykytila sekä seisakkeen hyvä tekninen toteutettavuus. Näiden lisäksi tutkittiin Kalkun, Amurin, Vuohenojan ja Hankkion asemia. Selvityksen mukaan näissä asemissa on olennaisia maankäytöllisiä tai teknisiä haasteita, joiden vuoksi niitä ei suositella jatkokehitettäväksi yleiskaavatasolla. Ranta-Tampellaa koskevan lisätarkastelun pohjalta alueelle ei esitetä yleiskaavassa lähijunaseisakevarausta haasteellisen ratateknisen toteutettavuuden ja päärautatieaseman läheisyyden vuoksi.

Kaupunginvaltuuston ponsiesityksen pohjalta Ruotulan aluetta koskien on vuosina 2018 ja 2019 laadittu suunnitelmavaihtoehtoja ja selvityksiä alueen kehittämisen reunaehdoista sekä vastaanotettu saman sisältöiset kansalaisadressi ja valtuustoaloite alueen säästämiseksi rakentamiselta.

Pormestarin nimeämä Ruotulan golf-kentän tulevaisuusvaihtoehtoja pohtinut työryhmä esitti johtopäätöksenään kolmea eri vaihtoehtoa. Nykyisen kentän siirtämiselle pois alueelta ei kuitenkaan nähty syntyvän riittäviä edellytyksiä. Työryhmän selvitys valmistui huhtikuussa 2018. 

Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankkeessa alueelle etsittiin asukkaiden yhteistä kokonaiskuvaa alueen kehittämisestä, samalla kokeiltiin uudenlaista kansalaisten ja organisaatioiden aktivoimisen tapaa. Hankkeen aikana syntyi kahdeksan eri työryhmän tuottamaa ehdotusta Kauppi-Niihamaan. Suunnitteluryhmien esittämiä yhteisiä tavoitteita alueelle ovat mm. alueen kehittäminen kaikkien kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena, saavutettavuuden parantaminen, alue osana Tampereen kansalista kaupunkipuistoa ja mahdollisen rakentaminen keskittäminen Teiskontien varteen eikä nykyisille metsäalueille. Vertaissuunnitteluhanke päättyi toukokuussa 2019.

Vuosien 2018 ja 2019 aikana yleiskaavaratkaisun pohjaksi on inventoitu luontotietoa ja arvioitu asuntorakentamisen ja golf-kentän uudistamisen mahdollisuuksia nykyisiä rakennettuja alueita laajentamalla. Hyvällä ja ympäristövaikutukset huomioivalla suunnittelulla ja olisi löydettävissä ratkaisuja, joissa rakentamisen alueita voisi laajentaa jopa kokonaan uuden golf-kentän tarvitseman alueen verran. Prosessin aikana saatu kuntalaisten melko yhtenevä näkemys alueen kehittämisestä puoltaa kuitenkin ratkaisua, jossa rakentamisen alueita ei laajenneta nykyisestä merkittävissä määrin. Yleiskaavatyön hyvänä lähtökohtana voi näin ollen pitää ratkaisua, jossa raitiotie linjataan Ruotulan kohdalla Teiskontien varteen ja sen yhteyteen osoitetaan tehokkaan kerrostalorakentamisen vyöhyke. Golf-kenttää uudistetaan nykyisellä sijainnilla ja tarvittava vähäinen kentän laajentaminen suunnitellaan siten, että luonnon arvokokonaisuus säilyy mahdollisimman yhtenäisenä.

Tampereen raitiotien seudullista suunnittelua jatketaan toukokuussa 2019 ratkaistun tarjouskilpailun pohjalta TamSeuRa konsulttiyhteenliittymän kanssa. Tampere suunnittelee yhdessä Ylöjärven, Pirkkalan ja Kangasalan kanssa jatkolinjoja naapurikuntiin. Suunnittelussa tulee ratkaistavaksi Tampereen TAYS:n haaran jatkaminen Kangasalan Lamminrahkaan. Yleissuunnitelma on valmis 2020 loppuun mennessä.

Yleiskaavatyön lähtökohtana on ollut, että kaupunkistrategian kirjaus ’Maankäytön suunnittelun osalta strategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa’ koskee koko kantakaupunkia, keskustan alue mukaan lukien. Keskustan strategisen osayleiskaavan alue ei sisältynyt vuonna 2017 hyväksyttyyn kantakaupungin yleiskaavaan, koska osayleiskaava oli tuolloin valitusten vuoksi oikeusistuimessa ratkaistavana. Keskustan strategista osayleiskaavaa koskeva korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on saatu tammikuussa 2019 ja osayleiskaava on nyt kokonaisuudessaan lainvoimainen.      

Tampereella yleiskaavatyössä on jo osittain siirrytty tietomallipohjaiseen yleiskaavatiedon käsittelyyn koko kaupungin alueella. Yhdyskuntarakennetta kuvaavan seurantatiedon tarve nähdään keskeisenä uutena tietovarantona strategisessa yleiskaavatyössä ja osana yleiskaavan tietomallin sisältöä. Lisäksi valtuustokauden aikana laadittavassa kantakaupungin yleiskaavassa arvioidaan kattavasti mm. yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia, mistä syystä suunnitteluvaiheessa kantakaupunki, keskusta mukaan lukien, on syytä käsitellä yhtenäisenä alueena. Valtuustokausittain tarkistettava yleiskaava mahdollistaa yleiskaavan joustavan tarkistamisen ja 2017 hyväksytyssä yleiskaavassa on huomattu yksittäisiä kehittämiskohteita. Keskustan osalta tarkistamisen on selkeimmin nähtävissä maanalaisten toimintojen ohjaamistarpeena yleiskaavassa sekä Viinikanlahden selvitysalueen maankäytön ratkaiseminen.

Yleiskaavatyön aikana tulee ratkaistavaksi keskustan strategisen osayleiskaava-alueen uudistamisen tarve kantakaupungin yleiskaavatyön yhteydessä. Joka tapauksessa tietomallilla laadittava yleiskaava mahdollistaa nykyistä paremmin yksilöidyn esitystavan erilaisille alueille ja mm. keskustan erityisyys kantakaupungissa voi hyvin olla osa myös kantakaupunkiin yhtenäisenä laadittua yleiskaavaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021 valmistelua jatketaan lähijunaseisakkeita ja Ruotulaa koskevien linjausten pohjalta. Yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä.

Päätös

Kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021 valmistelua jatketaan lähijunaseisakkeita ja Ruotulaa koskevien linjausten pohjalta.

Lähijunaliikenteen kehittämisestä ja siihen liittyvistä seisakkeista sekä niiden sijoittamisesta tehdään vielä tarkempi selvitys osana seudullista joukkoliikennejärjestelmää.

Yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle sekä suunnittelupäällikkö Timo Koskelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Ikonen ja Merve Caglayan poistuivat kokouksesta keskustelun aikana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseen uuden toisen ponnen, joka kuuluu seuraavasti:

"Lähijunaliikenteen kehittämisestä ja siihen liittyvistä seisakkeista sekä niiden sijoittamisesta tehdään vielä tarkempi selvitys osana seudullista joukkoliikennejärjestelmää."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiina Elovaara, Aarne Raevaara, Yrjö Schafeitel ja Mika Periviita poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030 sisältäen kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin ja valtuustokauden tavoitteet. Yleiskaavatyö on ohjelmoitu valtuustokautta koskevassa yleiskaavoituksen työohjemassa, kaupunginvaltuusto 18.12.2017 § 340.

Kantakaupungin yleiskaavaluonnoksen teemoja ovat mm. kaupunginvaltuuston ponsiesitykseen (kaupunginvaltuusto 15.5.2017) pohjautuvat lähijuna-asemia koskeva linjaus ja Ruotulan maankäyttötavoitteet. Ruotulan maankäyttöä koskevista tavoitteista on linjattu kaupunginhallituksen kokouksessa 12.8.2019.  

Kaupunginvaltuuston lähijunaseisakkeita koskevan ponsiesityksen johdosta yleiskaavaa varten on laadittu selvitys tulevaisuuden maankäyttöedellytyksistä Tampereen kantakaupungin lähijuna-asemien ympäristöissä, Ramboll Finland Oy, 1.11.2019. Selvitystyössä on tutkittu Tampereella mahdollisten henkilöliikenneasemien yleiskaavallista maankäyttöpotentiaalia, niiden ratateknisiä ominaisuuksia, lähijunaliikennöinnin toteuttamisedellytyksiä Tampereen seudulla ja yleisesti sekä lähijunaliikenteen vaikutusta seudun joukkoliikennejärjestelmässä. Selvitykseen liittyen on pidetty 10.10.2019 viranomaispalaveri, jonka muistio on liitteenä.  

Selvityksessä tutkittuja asemanseutuja ovat Kalkku, Amuri, Hiedanranta (ent. Sellu), Rantaperkiö, Vuohenoja, Messukylä ja Hankkio, jotka ovat valikoituneet tarkasteluun Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 ratkaisujen perusteella. Näiden lisäksi on tutkittu aseman sijoittamista Kalkunvuoren, Mediapoliksen, Santalahden, Ranta-Tampellan, Hankkion ja Vehmaisten kohdalla. Kaupunkiseudun osalta Sääksjärven ja Vatialan asemilla on vaikutusta lähijunaliikennöintiin myös Tampereen osalta. 

Asemakohtaisten tarkastelujen johtopäätös on, että yleiskaavassa osoitettua henkilöliikenneasemaverkostoa on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa nykyisten yleiskaavassa osoitettujen Tesoman, Sellun ja Lakalaivan lisäksi. Selvityksen pohjalta nykyiset yleiskaavassa osoitetut asemat esitetään uusina henkilöliikenteen asemina, joilla tavoitellaan myös kaukoliikennettä.

Muut mahdolliset uudet asemat, Kalkku, Rantaperkiö, Ranta-Tampella, Messukylä, Hankkio ja Vehmainen, voidaan yleiskaavassa osoittaa ohjeellisena uusina lähijuna-asemina, joiden vaatima tilavaraus otetaan huomioon vireille tulevassa asemakaavoituksessa ja muussa suunnittelussa. Ohjeellisena yleiskaavaan osoitettujen uusien lähijuna-asemien maankäytöllisiä ja liikenneverkollisia vaikutuksia ei voida kuitenkaan ratkaista yleiskaavassa ennen kuin voidaan varmistua lähijunaliikenteen toteutumisesta kyseisillä uusilla asemilla. Lähijunaliikenteen toteuttamisesta Tampereen kaupunkiseudulla vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Yleiskaavatyön lähtökohtana on kaupunkistrategian kirjaus "Maankäytön suunnittelun osalta strategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa". Edellisen valtuustokauden aikana hyväksyttyyn kantakaupungin yleiskaavaan ei sisältynyt keskustan strategisen osayleiskaavan alue kaavaan kohdistuneiden oikeuskäsittelyjen vuoksi. Nyt keskustan strategista osayleiskaavaa koskevat ratkaisut on saatu ja osayleiskaava on kokonaisuudessaan lainvoimainen, mistä syystä keskustan osayleiskaavassa ratkaisematta jäänyt Viinikanlahden selvitysalue liitetään kantakaupungin yleiskaavaan ja osayleiskaava jää muutoin sellaisenaan voimaan.     

Tietomallipohjaisessa yleiskaavatyössä tietoa tuotetaan kuitenkin myös keskustan osalta. Yhdyskuntarakennetta kuvaava seurantatieto osana kaavaratkaisujen kokonaisuutta nähdään keskeisenä strategisen yleiskaavatyön ja siihen liittyvän tietomallin sisältönä. Jatkossa tulee ratkaistavaksi keskustan strategisen osayleiskaava-alueen uudistamisen tarve kantakaupungin yleiskaavatyön yhteydessä. Tietomallilla laadittava yleiskaava mahdollistaa nykyistä paremmin erilaisten kaavaratkaisujen esitystavan tarkemman ja yleispiirteisemmän yleiskaavan ohjaustarpeen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021 valmistelua jatketaan lähijunaseisakkeita koskevan linjauksen pohjalta.

Tammikuussa 2019 lainvoiman saanutta keskustan strategista osayleiskaavaa ei liitetä kantakaupungin yleiskaavan kokonaisuuteen.

Kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021 luonnos asetetaan nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä.

Päätös

Kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021 valmistelua jatketaan lähijunaseisakkeita koskevan linjauksen pohjalta.

Tammikuussa 2019 lainvoiman saanutta keskustan strategista osayleiskaavaa ei liitetä kantakaupungin yleiskaavan kokonaisuuteen.

Kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021 luonnos asetetaan nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä.

Lisäksi edellytetään, että nähtävillä olevassa luonnoksessa on kaikki selvitetyt lähijunaseisakkeet.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Aleksi Jäntti ja Mikko Aaltonen saapuivat kokoukseen keskustelun aikana.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly teki seuraavan lisäponsiehdotuksen: "Lisäksi edellytetään, että nähtävillä olevassa luonnoksessa on kaikki selvitetyt lähijunaseisakkeet."

Kaupunginhallitus hyväksyi Lylyn lisäponsiehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokauden aikana päivitettävää kantakaupungin yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030 sisältäen kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin ja valtuustokauden tavoitteet. Yleiskaavatyö on hyväksytty yleiskaavoituksen työohjelmassa, joka on hyväksytty valtuustossa 18.12.2017 § 340. Lainvoimainen Kantakaupungin yleiskaava 2040 (hyväksytty kaupunginvaltuusto 15.5.2017, voimaan 20.1.2020) on pääosin ajantasainen ja ohjaa saman suuntaisesti kuin valtuustokauden 2017-2021 kaupunkistrategia kaupungin kehitystä ja tavoiteltua kasvua. Kantakaupungin yleiskaava 2040 voidaan jättää pääosin voimaan ja yleiskaavaan valtuustokaudella 2017-2021 tehtävät tarkistukset laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 35 § mukaisena vaihekaavana. 

Vaiheyleiskaavan pääsisältö

Yleiskaavatyön tärkein tavoite on kasvun ohjaaminen kaupunkistrategian mukaisesti kestävällä tavalla. Kasvun ohjaamiseksi keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille vaiheyleiskaavassa osoitetaan kestävän kasvun vyöhyke, joka perustuu Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-sopimuksen tavoitteeseen suunnata yhdyskuntarakenteen kehitys raiteiseen pohjautuvan joukkoliikenteen äärelle. Yleiskaavan Kaupunkistrategian kasvun ja elinvoiman vyöhykkeen muodostavat 800 metrin vaikutusalueet lähijunapilotin asemien, raitiotien 1. ja 2. vaiheen, Vuoreksen raitiotiehaaran ja seudullisen raitiotien linjojen ympärille. Toisaalta kaupungin tiivistyminen edellyttää viher- ja virkistysverkoston vahvistamista, jotta elinympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät sopeuduttaessa ilmastonmuutoksen tuomiin ilmiöihin.

Valtuustokauden 2017-2021 vaiheyleiskaavan aikaisempaa vahvempi painotus kestävän liikkumisen kehittämiseen on ratkaistu osoittamalla uusia lähijunaseisakkeita sekä raitiotien jatkolinjat naapurikuntiin Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle ja Tampereen sisällä Vuorekseen. Lisäksi vaiheyleiskaavassa esitetään pyöräilyn seudullisen pääreitistön lisäksi myös alueellinen taso.

Vaiheyleiskaava täsmentää tavoitteita viheralueverkoston, virkistysyhteyksien toimivuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden sekä ekologisen verkoston jatkuvuuden osalta. Kaavaan on tehty tarkistuksia, joiden keskeisenä tavoitteena on vahvistaa viheralueverkoston kokonaisuutta ja varmistaa virkistysalueiden sekä -palveluiden riittävyys ja saavutettavuus kävellen, pyörällä sekä julkisella liikenteellä. Kaavassa on uusi yleismääräys asemakaavoitettujen puistojen ja virkistysalueiden määrän turvaamisesta. Lisäksi tulee varmistaa alueiden kytkeytyminen keskuspuistoverkostoon sekä säilyminen lähivirkistykseen soveltuvina, ääniympäristöltään miellyttävinä ja luonnon monimuotoisuutta tukevina alueina.

Kaavassa jää ratkaisematta leirintäalueen uudelleen sijoittaminen kantakaupungin alueella. Tarve uuden sijainnin löytämiseksi johtuu tavoitteesta kehittää nykyistä sijaintia Pyhäjärven rannassa raideliikenteeseen tukeutuvaan asuntorakentamiseen. Kaavatyön aikana on tutkittu vaihtoehtoisia sijainteja kantakaupungissa sekä laadittu selvityksiä niiden soveltumisesta leirintäaluekäyttöön. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan ohjeellisina leirintäalueen sijoitusvaihtoehtoina nykyinen Härmälä sekä uusina sijainteina Alasjärvi ja Suomensaari. Yksi prosessin aikana syntynyt johtopäätös on, että leirintäalueen sijoittamisen ratkaiseminen edellyttää myös toiminnan tavoitteiden ja konseptin uudelleen määrittelyä.

Kaavassa on osoitettu alueita, joilla on tunnistettu maankäytön muutoksesta tai erityisistä olosuhteista johtuva kokonaissuunnittelun tarve. Muutos kohti kestävää yhdyskuntarakennetta toteutuu monin paikoin olemassa olevaa kaupunkirakennetta saneeraamalla. Yhtä tonttia laajemman muutosalueen suunnitelmassa on sovitettavissa yhteen alueen eri osapuolten kehittämistavoitteet ja alueella mahdollisesti säilyvä toiminta.

Vaikutusarviointi ja selvitykset

Yleiskaavatyön aikana on arvioitu yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia ja tehty erillisselvityksiä. Ilmastovaikutusten arviointia on tehty paikkatietopohjaisen laskentamallin avulla, joka huomioi tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia päästösektoreittain.  Yleiskaavatyön yhteydessä tehdyt tulevaisuuden maankäytön päästöskenaariot ennakoivat, että tavoitellun hiilineutraaliuden päästörajat saavutetaan Tampereella vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi kantakaupungin yhdyskuntarakennetta on arvioitu ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja ilmastoriskien hallinnan näkökulmasta.

Liikennejärjestelmään liittyvät selvitykset liittyvät lähijunaliikenteen, raitiotien seudulliseen laajentamisen, Vuoreksen raitiotiehaaran ja pyöräliikenteen tavoiteverkon osoittamiseen kaavassa. Leirintäalueen mahdollisten sijaintivaihtoehtojen pohjaksi on arvioitu saavutettavuuden lisäksi maisemaa, kulttuuriympäristöä, kasvillisuutta ja luontotyyppejä. Kaavatyön aikana on valmistunut selvitys Tampereen kantakaupungin hiljaisista virkistysalueista ja kantakaupungin liito-oravaseurantaa on päivitetty tarpeellisilta osin. Lisäksi on valmistunut päivitys jälleenrakennuskauden pientaloalueita koskevaan selvitykseen.

Kaavaprosessi ja vuorovaikutus

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä alkuvuodesta 2018. Yleiskaavan luonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 2020 ja siitä saatiin 22 mielipidettä ja 19 lausuntoa. Vaiheyleiskaavaehdotus on päivätty 13.1.2021 ja se asetettiin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä nähtäville 14.1. - 15.2.2021.  Nähtävillä olon aikana ehdotuksesta järjestettiin kaksi samansisältöistä etäasukastilaisuutta 27.1.2021. Tilaisuuksiin osallistuttiin noin 25 eri laitteelta. Ehdotuksesta saatiin 16 viranomaislausuntoa ja 11 muistutusta. Ehdotusvaiheen palaute ja kaavaehdotukseen tehtävät tarkistukset merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 15.3.2021. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 22.3.2021. Viranomaisneuvottelun muistio on liitetty kaava-asiakirjoihin.

Kaavaehdotuksesta saatu palaute

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) toi lausunnossaan esiin, että Kaleva-Hakametsän alueen kaupan ohjauksen ja Peltolammin lentomelualueen määräyksien tulee olla maakuntakaavan mukaisia. ELY huomautti, että kasvun vyöhykkeen ulkopuolisille alueille tulisi osoittaa kestävän liikkumisen tavoitteet ja joukkoliikennepainotteisten katujen poisto heikentää joukkoliikenteen sujuvuuden edellytyksiä. Lisäksi ELY esitti joitakin tarkennuksia virkistysalueiden yleismääräykseen ja ohjeellisen ekologisen yhteyden määräykseen ja huomautti, että yleiskaavassa osoitetut Kokonaissuunnittelun tarvealueet eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama oikeusvaikutteinen ja riittävä suunnitelmataso.

Pirkanmaan liitto toi lausunnossaan esiin, että kasvun vyöhyke ei ole riittävän tavoitteellinen sen kohdistuessa vain raideliikenteeseen ja MAL-sopimukseen. Liitto pyysi tarkentamaan pohjavesialueiden määräystä ja totesi, että leirintäaluevaraus tulisi osoittaa Suomensaareen tai Alasjärvelle ja Härmälässä varautua raitiotiehen tukeutuvaan täydennysrakentamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ja Väylävirasto lausuivat vaiheyleiskaavan lähijunaratkaisusta. Kaikki totesivat, että ratateknisesti toteutuskelvottomiksi todettuja asemia ei tulisi osoittaa kaavassa. Lisäksi LVM toi esiin, että kaupunkiseudun kasvu ei voi tapahtua samanaikaisesti kaikkialla, joten liikennejärjestelmän ja maankäytön yhtäaikaisen kehittämisen merkitys ja kehittämistoimien toteutusjärjestys korostuvat kaavan toimeenpanossa. Käyttäjäpotentiaalin lisäksi raideliikenteen kysyntään vaikuttavat myös mm. liikennöinnin palvelutaso, aikataulut sekä muiden liikkumismuotojen ja matkaketjujen houkuttelevuus. Lausunnonantajat pitävät kuitenkin hyvinä ratkaisuina kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuuksien kasvattamistavoitteita, joukkoliikennejärjestelmää kokonaisuutena ja pyöräliikenteen kehittämistä.

Pirkanmaan maakuntamuseo toi lausunnossaan esiin tarpeita seuraavalle yleiskaavakierrokselle ja esitti joitakin täydennyksiä ja korjauksia merkintöihin ja määräyksiin. Naapurikunnista saatiin huomioita joidenkin pyöräily- ja virkistysreittien puuttumisesta sekä joukkoliikennekäytävien ja ekologisten yhteyksien kehittämisestä yli kuntarajojen. Lisäksi saatiin yksittäisiä huomioita kaava-aineistosta muun muassa puolustusvoimilta, terveydensuojeluviranomaiselta ja ympäristönsuojelulta.

Muistutuksissa tuotiin esiin työpaikka-alueiden turvaaminen, seutuyhteistyö raideliikenteen osalta, autoilun olosuhteiden turvaaminen, pyöräilyn pääreittien laatutaso​, pettymys joukkoliikennepainotteisten katujen poistamisesta, liikenteen sujuvuuden vaikutus kilpailukykyyn, sähköautojen latausmahdollisuudet ja kadunvarsipysäköinti. Kampusalueita halutaan kehittää monitoimintaisina ja sekoittuneina alueina. Toisaalta esitettiin periaatteellisia eriäviä näkemyksiä kaupungin kasvuun ja kehittämishankkeisiin.

Lausunnoissa ja muistutuksissa tuotiin esiin kaava-aineiston vertailtavuus voimassa olevaan kaavaan ja kaavaprosessin eri vaiheiden aineistoihin. Epäselvyyttä lisää muutokset joidenkin kaavamerkintöjen osalta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota kaava-aineiston käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen. Osallisilla oli hankaluuksia hahmottaa vaihekaavan sisältöä osana voimaan jäävää yleiskaavayhdistelmää, aineisto oli epäselvää ja mittakaava ei ollut riittävän tarkka. Puutteena tuotiin esiin, ettei vaikutusten arvioinnissa ole arvioitu suhdetta ylempiin kaavatasoihin. Kaava-aineistoon kuuluu erillinen raportti ehdotusvaiheen palautteesta ja niihin laadituista vastineista.

Vaihekaavaehdotukseen tehtävät tarkistukset

Vaihekaavaehdotuksesta saadun palautteen ja viranomaisneuvottelussa sovittujen toimenpiteiden pohjalta kaavaan tehdään tarkistuksia. Tarkistukset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville laittoa.

Kaleva-Hakametsän alueen täydentyvän keskustan c-1 -alueen rajaus ja määräys on tarkistettu maakuntakaavan ja yleiskaavan luonnosvaiheen mukaisiksi. Lentomelualueen määräys on tarkistettu voimassa olevan yleiskaavan mukaiseksi.

Muita kaavakartalle tehtyjä muutoksia ovat pyöräliikenteen seudullisen pääreitin palautus Lakalaivan ja Lempäälän kuntarajan välille. Ohjeellinen virkistysyhteys -merkinnät on lisätty Pärrinpuiston alueelta Pirkkalan puolelle ja Kolmenkulmasta Nokialle. Särkijärven sillan kupeessa sijaitseva ohjeellinen uusi tai kehitettävä uimaranta -merkintä on poistettu ja Alasjärven rantaan on lisätty ohjeellinen ekologinen yhteys -merkintä välille Kauppi-Niihama - Takahuhti-Pappila. Pyöräliikenteen alueellisen pääreitin kaavamääräykseen on lisätty kehittämistavoitteeksi reittien nopeus. Kiinteän muinaisjäännöksen ja muun kulttuuriperintökohteen määräyksiä on tarkennettu kulttuuriympäristön huomioimisen osalta. Pohjavesialueiden yleismääräykseen on lisätty vesienhoitosuunnitelman huomioiminen ja pilaantuneiden maa-alueiden yleismääräyksestä on korjattu termejä. Yleismääräykseen tehty muutos keskustatoimintojen alueen ulkopuolisen kaupan ohjaamisesta on esitetty luonnosvaiheen mukaisena, muutos oli jäänyt pois ehdotuksesta. Lausuntojen perusteella yleiskaavan lähijunaratkaisua ei ole tarkistettu.

Oikeusvaikutuksettomiin merkintöjen kuvauksiin on tehty joitakin muutoksia ja lisäyksiä. Laskeutumisvyöhykkeen ja kaupunkihiljaisten alueiden merkintöjen kuvauksista on korjattu tekniset termit. Ohjeellisen ekologisen yhteyden kuvaukseen on lisätty, että puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla ei tarvita maisematyölupaa. Myllypuron selvitysalueen kuvaukseen on tarkennettu alueen tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia. Lisäksi selostukseen on lisätty vaiheyleiskaavan suhde maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin ja vaikutusten arviointiin on lisätty vaikutukset terveelliseen elinympäristöön.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017-2021 (päivätty 13.1.2021, tarkistettu 7.4.2021) hyväksytään muistutuksista ja lausunnoista huolimatta ja esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perustein: 

Maankäyttö ja rakennuslaki EI tunne vaiheyleiskaavaa, on vain yleiskaava, joka voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Valmistelussa on tarkemmin selvitettävä 

- miten varmistetaan, että liikkuminen on nopeaa, joustavaa myös kasvun ja elinvoiman vyöhykkeen -, joukkoliikenne- ja polkupyörävyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla ja näiltä työpaikoille ja työpaikka-alueille?

- miten kaavassa on varauduttu siihen, jos liikennemuoto bussi(kävely) – ratikka - bussi(kävely) todetaan hankalaksi sekä aikaa vieväksi ja näin ollen yksityisautoilu lisääntyy?

- miten on varauduttu siihen, kun Suomessa on edelleenkin neljä vuoden aikaa ja sää vaikuttaa monella tavalla liikkumiseen, myös kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön?

- asukas- ja työpaikkojen kasvuodotukset ylimitoitettuja. Varautumalla luonnolliseen kasvuun, kaupungin palvelut pystytään paremmin turvaamaan. Pyöräily on saanut kaavassa todellisuudesta irtaantuneen ja ylikorostuneen aseman.

- päästövähennysten nimissä tapahtuva liikkumisen rajoittaminen viittaa totalirismiin.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Jukka Lindfors, Virpi Ekholm, Kari Kankaala, Mika Periviita, Ville-Mikael Tuominen, Elina Karppinen, Milko Tietäväinen, Pia Hastio, Ari Vandell, Mirjam Larinkari, Hanna Montonen, Harri Willberg, lausunnonantajat, muistuttajat 

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)