Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 371 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Lukonmäki, Pirjonkaivonkatu 2-2b, rakennusoikeuden lisääminen ja tonttiliittymän muuttaminen, asemakaava nro 8815 

TRE:1483/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sini Korhonen, puh. 041 731 1060, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 18.6.2020 päivätyn ja 14.6.2021 sekä 29.11.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8815. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8815

Dno: 1483/10.02.01/2020

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Sini Korhonen.

Muutoksella tontin 6325-6 rakennusoikeutta kasvatetaan ja lähivirkistysalueella olevaa tonttiliittymää muutetaan. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue ET-2:n aluevaraus muutetaan tontiksi 6323-2(ET-2).

Tontille 6325-6 osoitetaan rakennusoikeutta asuinrivitalon rakentamista varten 800 k-m² ja varastorakennuksia varten 150 k-m². Rakennusoikeus kasvaa 450 k-m². Tontti 6325-6, 2157 m², tonttitehokkuus on e= 0,44. Tontti osoitetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). 

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Lukonmäen kaupunginosan korttelin 6325 tonttia 6 ja viereistä lähivirkistysaluetta. Suunnittelualue sijaitsee noin 6 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Pirjonkaivonkatu 2-2b. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee vuonna 1982 (Facta-tietokanta) valmistunut 1-kerroksinen rivitalo, jonka kerrosala on 400 k-m². Tontin rakennusoikeus on 500 k-m², josta asuinrakennuksen osuus on 400 k-m² ja talousrakennuksen 100 k-m². Tonttitehokkuus on e=0,23. Tontti 6325-6 on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Suunnittelun tueksi on hankkeeseen liittyen tuotettu meluselvitys, liito-oravaselvitys, hulevesiselvitys sekä pihasuunnitelma ja viherkerroinlaskenta.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on rakennusoikeuden lisääminen, vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rivitalon rakentaminen tontille. Mäkelän puistikon lähivirkistysalueella sijaitseva ajoyhteys siirretään palvelemaan paremmin uutta rakennusta. 

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 18.6. - 6.8.2020. Nähtävilläolon aikana saatiin yhdeksän viranomaiskommenttia sekä yksi mielipide. OAS-vaiheessa saatu palaute koski meluarvojen, hulevesien, viherkerroinarvojen, ekologisen yhteyden, liito-oravien ja katupölypitoisuuksien huomioonottamista suunnittelussa.

Valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 17.6. – 5.8.2021. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia ja yksi mielipide. Viranomaiskommenteissa nousivat esiin meluarvojen huomioiminen suunnittelussa. Lisäksi nousivat esille suunnittelualueen viemärirasitteet sekä pihasuunnitelman toimintojen sijainti.  

Asemakaavaa on tarkistettu valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen, päivitettyjen selvitysten sekä jatkokehitettyjen viitesuunnitelmien pohjalta asemakaavaehdotukseksi. 

Asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus 8815 (päivätty 18.6.2020, tarkistettu 14.6.2021 ja 29.11.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)