Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 368 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Hervanta, Ahvenisjärven koulun laajennus, Opiskelijankatu 25, asemakaava 8806 

TRE:342/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Raija Mikkola, puh. 040 806 3019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lisätietoja osoitteesta:www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8806

Diaarinumero: TRE:342/10.02.01/2020

Kaavan laatija Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Raija Mikkola

Asemakaavan muutos koskee Hervannan kaupunginosan korttelin 7103 tonttia 1. Tontilla sijaitsee Ahvenisjärven kouluun kuuluva Pohjois-Hervannan koulutalo.

Asemakaavamuutoksella lisätään tontin rakennusoikeutta, mikä mahdollistaa 1100 oppilaan koulun ja 160 lapsen päiväkotiyksikön. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 5.11.–26.11.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 3 viranomaiskommenttia sekä 2 mielipidettä. 

Mielipiteet koskivat mm. koulurakentamisen vaihtoehtoja ja pyöräilyn olosuhteita.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa asemakaavasta. Pirkanmaan maakuntaliiton teknisluonteinen kommentti koski maakuntakaavan määräysten kirjaamista. Pirkanmaan maakuntamuseo otti kantaa nykyisen koulurakennuksen säilyttämisen puolesta.  

Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa. Vaihtoehto A perustui nykyisen koulurakennuksen säilyttämiseen ja lisäksi siinä varauduttiin uuden päiväkotirakennuksen rakentamiseen. Luonnosvaihtoehdon B lähtökohtana oli uusi koulu- ja päiväkotirakennus.

Valmisteluaineisto asetettiin nähtäville 10.6. – 5.8.2021. Valmisteluvaiheessa saatiin kaksi mielipidettä ja neljä viranomaiskommenttia. 

Osallisten mielipiteissä kannatettiin uudisrakentamiseen perustuvaa vaihtoehtoa B ja otettiin kantaa mm. koulun pihasuunnitteluun.

Pirkanmaan maakuntamuseo, maakuntaliitto ja Ely-keskus esittivät lausunnoissaan, että vaihtoehto A, nykyisen koulurakennuksen laajentaminen ja perusparannus, olisi kannatettavampi kuin uudisrakentamiseen perustuva vaihtoehto B. 

Pirkanmaan maakuntamuseo katsoi, että vaihtoehtoa A puoltavat rakennukseen ja aluerakenteeseen liittyvien arvojen eli massoittelun, toiminnallisuuden, suunnitteluidean ja maisemapiirteiden säilyminen. 

Pirkanmaan maakuntaliiton lausunnon mukaan vaihtoehto A säilyttää korttelirakenteen ja kaupunkikuvan ja toteuttaa siksi paremmin maakuntakaavan tavoitteita ja sisältöä kuin uudisrakentamiseen perustuva vaihtoehto B. Lisäksi säilyttävä vaihtoehto vastaa ilmastotavoitteita paremmin kuin uudisrakentaminen.  

Pirkanmaan ELY-keskus perusteli kantaansa rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisellä ja ilmastotavoitteilla.

Asemakaavan valmisteluvaiheen jälkeen Tampereen kaupunki linjasi, että luonnosvaihtoehdoista jatkosuunnitteluun valittaisiin uudisrakentamiseen perustuva vaihtoehto B. 

Lausuntoja on huomioitu ehdotusvaiheen suunnittelussa hakemalla uudisrakentamiseen vaikutteita nykyisen koulurakennuksen kaupunkikuvallisesta ilmeestä ja antamalla asemakaavassa yleismääräys purkumateriaalin jatkokäytöstä. 

Kaavaehdotuksessa tontin kokonaisrakennusoikeus on 19 500 k-m². Rakennusoikeus kasvaa 10 866 k-m².

Henkilötietoja sisältävien liitteiden verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus 8806 (päivätty 7.6.2021, tarkistettu 29.11.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. 

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan maakuntaliitto

Tiedoksi

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)