Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 377 Esteettömyyden erikoistason tavoiteverkon päivittäminen 

TRE:8404/10.03.02/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Katja Seimelä, puh. 040 149 3684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereella on tavoitteena lisätä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia mm. mahdollistamalla asuminen kotona tai palveluasunnossa mahdollisimman pitkään. Keskeinen kotona asumisen mahdollistava asia on mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen, omien asioiden hoitoon ja virkistäytymiseen. Tätä voidaan tukea lisäämällä liikkumisympäristön esteettömyyttä. Ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Esteettömyydelle on määritelty SuRaKu-ohjeistuksessa (Esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-alueilla) kaksi vaatimustasoa: esteettömyyden erikoistaso, jonka on toteuduttava erikseen määritellyillä esteettömillä reiteillä sekä esteettömyyden perustaso, jonka on toteuduttava kaikilla alueilla.

Tampereelle on hyväksytty esteettömyyden erikoistason kävelyreittien tavoiteverkko ensimmäisen kerran vuonna 2018. Päivitys tuli ajankohtaiseksi raitiotien aloittaessa liikennöinnin. Nykyisessä tavoiteverkossa yhteydet oli muodostettu bussipysäkeille, joten reitit päivitettiin huomioiden kulkuyhteydet myös raitiotiepysäkeille.

Työn aikana on muodostettu esteettömyyden erikoistason reittien määrittelyperiaatteet (liite). Määrittelyperiaatteissa on esitetty erikoistason esteettömyyttä vaativat kohteet sekä kuvattu periaatteet, joiden mukaisesti erikoistason reitit muodostetaan. Tavoiteverkon päivityksessä on noudatettu näitä periaatteita.

Erikoistason reittien tavoitetila on määritelty maaliskuussa 2021 olemassa olevan katuverkon jalankulun reiteille ja suojateille (liite). Jalankulun ylityspaikat eivät kuulu erikoistason tavoiteverkkoon. Tarkastelussa ei ole huomioitu ELY-keskuksen hallinnoimia väyliä eikä kulkuyhteyksiä tonteilla. Aikaisemmin määriteltyyn tavoiteverkkoon verrattuna erikoistasolle on nostettu mm. yleiskaavoissa määritellyt kävelykeskustana kehitettävät hitaan liikkumisen alueet, joilla kävelijöiden määrä on suuri.

Uusilla alueilla erikoistason reittien tarve tulee jatkossa määritellä määrittelyperiaatteiden mukaisesti asemakaavan laatimisen yhteydessä tehtävän liikenneselvityksen tai liikenteen yleissuunnitelman aikana. Tavoiteverkkoa tulee päivittää myös uusien esteettömyyttä edellyttävien toimintojen toteutuessa.

Tavoiteverkon päivitys tapahtuu jatkossa nyt hyväksyttävien määrittelyperiaatteiden ohjaamana jatkuvana prosessina raskaiden kokonaisvaltaisten päivityskierrosten sijaan. Määrittelyperiaatteiden mukaisesti muodostettavat uudet erikoistason reitit voidaan täydentää suoraan tavoiteverkon paikkatietoaineistoon, jolloin vielä rakentumattomienkin katujen esteettömyyden tavoitetaso olisi nähtävillä Oskarissa ja tulisi huomioiduksi tarkemman suunnittelun aikana.

Luonnokset esteettömyyden erikoistason reittien määrittelyperiaatteista ja tavoiteverkosta on esitelty esteettömyystyöryhmälle 11.3.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esteettömyyden erikoistason reittien määrittelyperiaatteet hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Hyväksytään liitteessä 2 esitetty esteettömyyden erikoistason tavoiteverkko.

Suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa toteutetaan esteettömyyden erikoistason reiteillä esteettömyyden erikoistason vaatimuksia ja muilla reiteillä esteettömyyden perustasoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö, kuntatekniikan suunnittelu -yksikkö, rakennuttaminen-yksikkö, Kimmo Myllynen, katutilavalvonta-yksikkö, Pia Hastio, Lotta Kauppila, Elina Karppinen, Hanna Montonen, Mirjam Larinkari, Timo Koski, Anna Levonmaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.