Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 375 Hämeenpuisto, Hämeenkadun eteläosan yleissuunnitelma 

TRE:8446/10.03.04/2021

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Anna Levonmaa, puh. 040 139 9288, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Raitiotien suunnittelun yhteydessä vuosina 2016-2017 alettiin suunnitella Hämeenpuiston keskusaukion tarvittavia muutoksia, koska raitiotie ylittää puiston viistommassa linjassa kuin Hämeenkatu sen ennen ylitti. Nyt vanhat pinnoitteet on poistettu raitiotietyömaan yhteydessä. Raitiotien eteläpuoli puistossa on tällä hetkellä sepelillä ja väliaikaisella asfaltilla päällystetty ja kiveyksiä on poistettu. Tällaisena tilanne ei ole turvallinen, esteetön eikä Hämeenpuiston arvon mukainen.

Yleissuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa Hämeenkadun ratkaisujen mukaiset kulkuväylät, lisätä kävelyopastusta, turvallisuutta, esteettömyyttä ja alueen esteettisyyttä Hämeenpuiston puistohistoriaa vaalien. Alueen uudet kiveykset on suunniteltu esteettömiksi ja ne liittävät puiston liikennejärjestelyt (jalankulku ja pyörätievirrat) turvallisesti Hämeenkadun uudistuneeseen järjestelyyn, kuten myös tuleviin järjestelyihin alueen ympäristössä. Suunnitelma tuo Hämeenpuiston ydinalueelle samat historiallista ympäristöä kunnioittavat kalusteet kuin muuallakin Hämeenpuistossa sekä lisää aukiokohdalle sopivaa monimuotoista ja näyttävää perennakasvillisuutta. Raitiotien monitoimipylväät toimivat suunnitellun alueen ja ylityskohdan valaisimina eikä erillisiä valaisinpylväitä tarvita.

Alueen kustannusarvio on 250 000 € ja sitä esitetään vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.

Palautteita Hämeenpuiston keskusaukion yleissuunnitelmaluonnokseen 18/20283/1 tuli nähtävilläoloaikana 7.5.–21.5.2021 23 kpl. Ne koskivat pääosin keskusaukion pohjoisosaa eikä raitiotien eteläpuolisesta puiston osasta tullut palautetta. Pohjoisosan suunnittelua jatketaan palautteet huomioiden alueen suojeluun tähtäävässä asemakaavaprosessissa vuonna 2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hämeenpuiston Hämeenkadun eteläosan yleissuunnitelma, piirustus nro 18/20283/3, hyväksytään kustannusarvioineen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Pyöräilijöiden reitit tehdään sellaisella materiaalilla, joka luo pyöräilyn pääreitille sen vaatiman erottelun kulkumuotojen osalta ja sopii pyöräilyyn. Hämeenkadulla jo käytössä oleva luonnonkiveys ei ole tähän sopiva materiaali visuaalisen erottelun vähäisyyden ja pintaominaisuuksien vuoksi. Samalla huolehditaan, että pyörätien ja jalkakäytävän välillä on selkeästi erottuva reuna.

Kokouskäsittely

Elina Karppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiina Mikkonen teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

"Pyöräilijöiden reitit tehdään sellaisella materiaalilla, joka luo pyöräilyn pääreitille sen vaatiman erottelun kulkumuotojen osalta ja sopii pyöräilyyn. Hämeenkadulla jo käytössä oleva luonnonkiveys ei ole tähän sopiva materiaali visuaalisen erottelun vähäisyyden ja pintaominaisuuksien vuoksi. Samalla huolehditaan, että pyörätien ja jalkakäytävän välillä on selkeästi erottuva reuna."

Antti Ivanoff kannatti ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Mikkosen toivomusponnen.

Tiedoksi

Anna Levonmaa, Timo Koski, Mirjam Larinkari, Janne Syrjä, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Titta Holmala-Kylmäkoski (Infra Oy), Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.