Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 382 Matkalippujen tarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän katutilavalvontaan 

TRE:7819/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600 ja katuinsinööri Kari Kannisto, puh. 050 329 5271, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon sisältyy matkalippujen tarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän matkalippujen tarkastukseen 1.1.2022 alkaen. 

Tampereen kaupunkiseudulla on aloitettu säännöllinen joukkoliikenteen matkalippujen tarkastustoiminta tukitoimintoineen 1.6.2021 alkaen yhteensä neljän henkilötyövuoden panoksella. 

Tarkastustoiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään ilman asianmukaista lippua matkustamista ja ohjaamaan matkaan oikeuttavan lipun hankintaan. Matkalippujen tarkastus vastaa käytännön toiminnan organisoinnista, mutta toimintaa kehitetään yhteistyössä erityisesti Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa.

Matkalippujen tarkastajan tehtävänä on ohjata ja opastaa matkustajia sekä tarvittaessa määrätä joukkoliikenteen lipuntarkastuksesta annetun lain perusteella matkalippumaksun laiminlyönnistä aiheutuva tarkastusmaksu.

Matkalippujen tarkastajien toiminta perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta sekä lakiin järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä. Lipuntarkastajana toimiminen on julkisen vallan käyttöä. Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, edellyttävät virkaa.

Esitetään, että kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän matkalippujen tarkastukseen perustetaan matkalippujen tarkastajan virka 1.1.2022 alkaen.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, katutilavalvonnan matkalippujen tarkastus 
Tehtävänimike: matkalippujen tarkastaja 
Kustannuspaikka: 111877
Esimies: vastaava matkalippujen tarkastaja 
Palvelussuhteen laji: virka 
Sopimus/hinnoittelu: KVTES 08TAR070, taso 2 
Asema: itsenäinen, ei esimiesasemaa 
Työaikamuoto: KVTES yleistyöaika 38,75 h/vko 
Kokonaistyöaika: 100 %

Tehtäväkuva (id 5592732) ja tehtävän vaativuuden arviointi (id 5035874) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualueen rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän rakennuttamisjohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot (Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö/Liite: Delegointimatriisi Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito,13.9.2021 § 96).

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän katutilavalvontaan perustetaan matkalippujen tarkastajan virka 1.1.2022 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Kari Kannisto, Pasi Halme, Marjo Äijö, Riikka Kolkkala, kapa_henkilosto@tampere.fi, kapa_talous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.