Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 374 Poikkeamishakemus kiinteistölle Lääkärintie 10, Kauppi, sairaalan laajentaminen 

TRE:5072/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Suunnitelman mukaan Tampereen yliopistollista sairaalaa laajennetaan rakentamalla n. 85 000 k-m2 suuruinen uudisosa B-rakennuksen ja Lääkärintien väliin. Laajennus sijoittuu osittain rakennusalan ulkopuolelle, istutettavalle alueen osalle. Asemakaavan kerrosluku ja vesikaton ylin korkeusasema ylittyvät merkittävästi. 

HAKIJA ON ANTANUT ERITYISET SYYT POIKKEAMISELLE

”Haetaan poikkeuslupaa valtakunnan toiseksi suurimman yliopistollisen sairaalan, TAYS:in laajentamiselle. Sairaalan ytimen (kuuman sairaalan) toimintoja laajennetaan B-rakennuksen kaakkoispuolelle.

Hankkeella turvataan maakunnan terveydenhuolto 2030-luvulta 2060-luvulle.

Tontin rakennusoikeus on 335 000 kem2, josta on käyttämättä 124 578 kem2.

Poikkeamisen kerrosala on 37 000 kem2, eli 11,0 % tontin koko rakennusoikeudesta. Tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta ei ylitetä.

Laajuustiedot:

Vaihe 1; Uudis bruttoala on noin 110 000 m2.

Poiketaan rakennuksen maksimi kerrosluvusta, rakennuksen vesikaton ylimpien kohtien korkeusasemasta, rakennusalan rajasta Teiskontien puoleisella sivulla ja rakennetaan osin istutettavaksi määrätylle alueelle.

TAYSin alueen uudistamisen volyymin toteutuminen mahdollisimman optimaalisena on mahdollista vain osoitetulle alueelle, koska se on ainoa paikka alueella, jonne ensiavun, tehohoidon, leikkaussalien ja vuodeosastojen sijoitus saadaan ratkottua siten, että sairaalatoiminnan ja potilasturvallisuuden kannalta kriittiset yhteys tarpeet saadaan ratkottua ja välimatkat jo rakennettuun ympäristöön pidettyä tehokkaina. Lisäksi muun sairaalan toimintojen on oltava käytössä laajennuksen rakentamisen aikana, tämä sijoittelu mahdollistaa sairaalatoiminnan turvallisen toiminnan rakentamisen aikana.

Näkemys siitä, että vanhoja rakennuksia ei voida enää käyttää tulevaisuuden sairaalatoimintoihin niiden liian pienen runkomitoituksen ja rakenneriskien vuoksi on edelleen vahventunut kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin nykyistä kaavaa tehtiin. Vanhoja rakenteita ei voida käyttää. Uudet toiminnot tulee sijoittaa keskeisesti uudisrakennuksiin B-rakennuksen kaakkoispuolelle.

Hankkeen eteenpäin viennillä on kiire. Tarkoituksena on varmistaa, että edellytykset tuottaa Pirkanmaalla 2030-luvulla tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut säilyvät. Nykyisen asemakaavan rakennusoikeuden määrä on riittävä, mutta kaavan osa-alueista joudutaan poikkeamaan uudistamishankkeen volyymista johtuen. Sairaalan sisäisten toiminnallisten toimintojen optimaalisella sijoittelulla vaikutetaan suuresti myös yhteiskunnallisten käyttökustannusten pienentämiseen.”

Lisäperusteluja erillisessä liitteessä.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Hakemus kuulutettiin myös Aamulehdessä. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN

Asemakaavassa osoitettu enimmäiskerrosluku on neljä (IV). Siitä poiketen poikettavan osan kerrosluku on VI-XI. Kerrosluvusta poiketaan 2-7 kerroksen verran.

Vesikaton ylin korkeusasema on +130,00. Siitä poiketen poikettavan osan maksimikorkeudet ovat +142,53, +147,03, +156,03 ja +160,53. Vesikaton ylimmästä korkeusasemasta poiketaan 12,53-30,53 m.

Suunnitelman mukaan osa laajennuksesta sijoittuu asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, istutettavalle alueen osalle, jossa on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja jota on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla. Istutettavalle alueen osalle tulevan rakentamisen määrä on 10 750 k-m2, joka jakautuu 7-10 kerrokseen.

Poikkeaminen voidaan erityisestä syystä myöntää, mikäli se ei MRL 171 § mukaisesti

  1. aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
  3. vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
  4. johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

ASEMAKAAVOITUS

Tontti rajautuu koillisessa sairaala- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen, kaakossa Lääkärintiehen, lounaassa Kuntokatuun sekä luoteessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen, jolla sallitaan terveydenhuoltoa palvelevien tutkimus-, opetus- ja tuotantotilojen rakentaminen. 

Rakennuspaikan luoteispuolella sijaitsee sairaalan korkein osa, vuonna 1975 valmistunut B-rakennus sekä A-rakennus, jotka on osittain suojeltu (sr, suojeltu rakennus) asemakaavassa nro 8311 (11.5.2015). Asemakaavan yleismääräyksen mukaan ”A-rakennusosan suojelumerkinnällä tarkoitetaan rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusosaa, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen kiinteän sisustuksen rakennustaiteellisia arvoja.”

 ”B-rakennusosan suojelumerkinnällä tarkoitetaan rakennustaiteellisesti arvokasta ja kaupunkikuvan ja kaupunkimaiseman säilymisen kannalta tärkeää rakennusosaa, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavilla korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen katu- tai pihasivujen rakennustaiteellisia arvoja, eikä rakennusmassan maisemallista säilymistä kaupunkikuvassa. Rakennusten julkisivuja voidaan korjata siten, että rakennuksen asema historiallisena arkkitehtuurin sommitelmana säilyy osana uudisrakentamisen kokonaisuutta.”

”Alueen toteuttaminen: Asemakaavan toteuttamisessa on otettava huomioon kaupunkikuvalliset erityispiirteet erittäin merkittävällä alueella”

Suunnitelman mukaan laajennus sijoittuu nykyisen päärakennuksen kaakkoispuolelle, B-rakennuksen ja Lääkärintien väliin. Asemakaavassa suunnitellulla rakennuspaikalla rakennusten korkeus on määritelty kerrosluvulla IV sekä vesikaton ylimmällä korkeusasemalla, joka on +130,00, mitkä jäävät selvästi matalammiksi kuin suojellulle B-rakennukselle annetut korkeusasemat +150,5 ja +156,0. 

B-rakennuksen kaakkoispuolelle tulevien rakennusten asemakaavassa määritellyillä vesikaton korkeusasemalla sekä kerrosluvulla on haluttu turvata B-rakennuksen keskeinen maisemallinen ja kaupunkikuvallinen asema ja jättää sen ympärille riittävästi tilaa, jotta rakennus voidaan havaita useasta suunnasta. Kaukomaisemassa B-rakennuksen tunnistettavuus liittyy erityisesti sen silhuettiin. Suunnitelman mukaisessa ratkaisussa rakennusalalle määritelty vesikaton ylin korkeusasema ylittyy 12,53-30,53 m ja kerrosluku ylittyy 2-7 kerroksella, joissa osa ylityksestä tulee IV-konehuoneesta. Maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän B-rakennuksen vesikaton ylin kohta ylittyy osin 4,53-10,03 m, mikä tarkoittaa sitä, että Teiskontieltä katsottaessa osin sekä paikoitellen kaukomaisemassa B-rakennus jää isolta osalta uudisosan taakse ja B-rakennuksen merkitys maisemassa ja kaupunkikuvassa pienenee merkittävästi. Näin ollen suunnitelman mukainen laajennushanke aiheuttaa haittaa asemakaavan toteuttamiselle sekä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

Laajennus sijoittuu osittain istutettavalle alueen osalle, jossa on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja jota on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla. Sairaala-alueella on asemakaavaa laadittaessa todettu liito-oravan kulkuyhteyksiä. Ympäristönsuojelun lausunnon mukaan kyseessä on merkittävä rakentaminen, joka tulee ensisijaisesti tutkia asemakaavoituksella tai vaihtoehtoisesti tulee tehdä vähintään asemakaavatasoiset selvitykset erityisesti liito-oravan kannalta. Poikkeamishakemusta varten ei ole tehty lisäselvityksiä liito-oravatilanteesta, joten ei ole mahdollista arvioida, vaikeuttaako poikkeaminen luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. 

Merkittäväksi rakentamiseksi katsotaan ympäristöstään täysin poikkeava rakentaminen, kuten kerrostalo pientaloalueella tai suuri varastorakennus asuinalueella. Sairaalarakentamisen sille varatulla kaavatontilla ei itse käyttötarkoituksen osalta voida katsoa johtavan tällaiseen merkittävään rakentamiseen.

Suunnitelman mukainen rakentaminen voidaan kuitenkin katsoa vaikutuksiltaan merkittäväksi rakentamiseksi, kun rakennusaloille tuodaan merkittävästi korkeampaa rakentamista, kuin mitä kaava sallii sekä etenkin niiltä osin, kun rakentaminen ulottuu rakennusalojen ulkopuolelle, selkeästi muuhun kuin rakentamiseen osoitetulle alueelle. Kyseessä oleva rakennusalan ulkopuolinen alue on osoitettu istutettavaksi alueeksi, joka on puistomaisena ympäristönä keskeinen mm. alueen kulttuuriympäristön ja viheryhteyksien kannalta. Istutettavalle alueen osalle ei voida sijoittaa rakentamista esitetyssä määrin. 

Esitetyn kaltaiset merkittävät kerrosluvun ja vesikaton ylimmän korkeusaseman ylitykset (12 550 k-m2 + 13 700 k-m2), sekä rakentamisen tuominen istutettavalle alueen osalle (n. 10 700 k-m2) eivät ole poikkeamisluvalla myönnettäviä poikkeuksia vaan suunnitelman mukaisen rakentamisen vaikutuksia tulee tarkastella laajemmin ja ratkaista asia asemakaavalla. Samalla on mahdollista arvioida uudelleen B-rakennuksen asemaa maisemassa.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen kerrosluvusta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, rakennusalasta ja istutettavasta alueen osasta vaikeuttaa rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista sekä johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa sairaala- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen, kaakossa Lääkärintiehen, lounaassa Kuntokatuun sekä luoteessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen, jolla sallitaan terveydenhuoltoa palvelevien tutkimus-, opetus- ja tuotantotilojen rakentaminen. Lähialueelle on aiemmin haettu neljä poikkeamislupaa, jotka on hyväksytty.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on sairaala- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennusoikeus on 335 000 k-m2.  Rakennuspaikalla suurin sallittu kerrosluku on neljä (IV) ja vesikaton ylin korkeusasema on +130,0. Rakennuspaikalla on osittain istutettavaa alueen osaa, jossa on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Asemakaavapoikkeamisalue: Kuvassa on esitetty värikoodein kohdat, joissa poiketaan asemakaavasta. Sinisellä on esitetty vesikaton korkeusasemasta poikkeaminen, keltaisella kerrosluvusta poikkeaminen ja vihreällä istutettavasta alueen osasta/rakennusalasta poikkeaminen.

Hakijan antamat vastineet lausuntoihin

Lausunnot: Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan maakuntamuseon, ympäristönsuojelun sekä viheralueet ja hulevedet-yksikön lausunnot

Lisäperustelut: Hakijan antamat lisäperustelut

Option F2 asemapiirros: Kuvassa on esitetty laajennuksen sijoittuminen nykyisen päärakennuksen ja Teiskontien väliin.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 

Poikkeukset asemakaavasta: Hakijan selvitys kaavasta poikkeamisista.

TAYS 3-6-3-6: Liitteessä on esitetty laajennuksen sijoittuminen nykyisen päärakennuksen ja Lääkärintien välille. Kerrosluku on enimmillään kaksitoista ja vesikaton ylin korkeusasema on enimmillään +160,53. Laajennus sijoittuu osittain asemakaavan mukaiselle istutettavalle alueen osalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa saada poiketa kerrosluvusta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, rakennusalasta ja istutettavasta alueen osasta osoitteessa Lääkärintie 10, Kauppi, hylätään.

Päätös

Lautakunta päättää, että

1) poikkeamishakemus koskien lupaa saada poiketa kerrosluvusta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, rakennusalasta ja istutettavasta alueen osasta osoitteessa Lääkärintie 10, Kauppi, hyväksytään;

2) lautakunta edellyttää, että hakija osoittaa rakennuslupavaiheessa riittävän viherrakentamisen suunnitelman jäljelle jäävälle viheralueelle siten, että alueen puistomaisuus turvataan kaavan tavoitteiden mukaisesti;

3) lautakunta edellyttää, että päätöksen mahdollisen muutoksenhaun tapahtumista (valitus, lausuntopyyntö, kaupungin lausunto, oikeuden päätös jne.) informoidaan lautakunnan jäseniä välittömästi esimerkiksi sähköpostin välityksellä kokousaikatauluista riippumatta.

Päätöksen perustelut ovat pöytäkirjan liitteenä.

Eriävä mielipide

  • Mikko Nurminen

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti teki seuraavan muutosehdotuksen, joka perusteluineen liitetään pöytäkirjaan:

"Lautakunta päättää, että

1) poikkeamishakemus koskien lupaa saada poiketa kerrosluvusta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, rakennusalasta ja istutettavasta alueen osasta osoitteessa Lääkärintie 10, Kauppi, hyväksytään;

2) lautakunta edellyttää, että hakija osoittaa rakennuslupavaiheessa riittävän viherrakentamisen suunnitelman jäljelle jäävälle viheralueelle siten, että alueen puistomaisuus turvataan kaavan tavoitteiden mukaisesti;

3) lautakunta edellyttää, että päätöksen mahdollisen muutoksenhaun tapahtumista (valitus, lausuntopyyntö, kaupungin lausunto, oikeuden päätös jne.) informoidaan lautakunnan jäseniä välittömästi esimerkiksi sähköpostin välityksellä kokousaikatauluista riippumatta."

Iida Viljanen, Jouni Sirén, Antti Ivanoff ja Riina-Eveliina Eskelinen kannattivat ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jäntin muutosehdotuksen.

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, ympäristönsuojelulta sekä viheralueet ja hulevedet -yksiköltä. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteenä. 

Hakija oli pyytänyt myös ennakkolausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta, mutta ne eivät ole liitteenä, sillä lausunnot perustuivat eri suunnitelmiin kuin poikkeamishakemuksen liitteenä olevat suunnitelmat.

Pirkanmaan maakuntamuseo mm.:

”Pirkanmaan maakuntamuseolle on nyt toimitettu uusi, 4.10.2021 päivätty suunnitelma 3+6+3+6. Tässä suunnitelmassa B-rakennuksen eteen Teiskontien suunnasta rakennettaisiin enimmillään 8- ja 11-kerroksiset uudisrakennukset. Uudisrakennusten kerroskorkeus on suurempi kuin vanhassa B-rakennuksessa, joten kerrosluvut eivät ole keskenään vertailtavissa. Kyseinen vaihtoehto peittää B-rakennuksen kaakosta käytännössä kokonaan. 3+6+3+6 -vaihtoehdossa B-rakennus ei enää näy pitkältä sivultaan kaupunkikuvassa omana, tunnistettavana rakennuksenaan, mikä on voimassa olevan asemakaavaratkaisun tavoite. 3+6+3+6 -vaihtoehdossa uudisrakennusten vesikattojen korkeimmat kohdat ylittävät asemakaavan salliman korkeuden 12-35 metrillä. Pirkanmaan maakuntamuseo pitää tätä vaihtoehtoa kulttuuriympäristön arvojen kannalta ongelmallisena. Pirkanmaan maakuntamuseo toistaa aiemmassa lausunnossaan esiin tuomansa ja lisää, että 3+6+3+6 -vaihtoehdossa kaupunkikuvallinen vaikutus on huomattavasti laajempi kuin 0+6+0+6 -vaihtoehdossa ja kaavan tavoitetta B-rakennuksen tunnistettavuudesta ja näkyvyydestä kaakkoon ei saavuteta lainkaan. Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että esitetty 3+6+3+6 -vaihtoehto vaikeuttaa ratkaisevasti voimassa olevassa asemakaavassa ilmaistujen rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Maakuntamuseo katsoo, että poikkeamisluvan perusteet eivät rakennetun ympäristön suojelun osalta täyty.

Lupapäätös valitustietoineen pyydetään toimittamaan Pirkanmaan maakuntamuseoon.”

Pirkanmaan ELY-keskus mm.:

”Pirkanmaan ELY-keskus toteaa poikkeamislupahakemuksesta, että se ei kaikilta osin täytä ELY-keskuksen 24.8.2021 hakijalle antamassa ennakkolausunnossa esittämiä edellytyksiä. Ongelmana on B-rakennuksen eteen sen kaakkoispuolelle suunnitellun rakentamisen korkeus. ELY-keskus ei pysty esittämään täsmällistä metrimäärää hyväksyttävälle enimmäiskorkeudelle, mutta on johdonmukaisesti niin ennakkolausunnossaan kuin neuvotteluissakin esittänyt kantanaan B-rakennuksen silhuetin näkymisen kaukomaisemassa, mikä ei nyt esitetyssä rakentamisessa toteudu. Poikkeamishakemuksen mukaisen rakentamisen osalta on vielä todettava, että asemakaavalla suojeltu B-rakennus on siinä joka tapauksessa säilytetty erillisenä ja itsenäisenä rakennuksena, joka edelleen näkyisi useaan suuntaan kaupunkikuvallisesti huomattavana ja tunnistettavana rakennuksena, eikä sen säilymiseen vähäisempien muutostenkaan myötä sinänsä kohdistu uhkaa. Koska B-rakennuksen suojelutavoitteisiin kuitenkin olennaisesti liittyy kaupunkikuvallinen merkitys, ja koska asemakaavassa erityisesti on varattu tilaa B-rakennuksen kaakkoispuolelle, ei poikkeamisratkaisulla voida esitetyssä määrin sallia rakennuksen peittymistä kaukomaisemassa. Näin ollen hakemuksen mukaisen rakentamisen arvioidaan vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. ELY-keskus esittää, että TAYS:n alueen asemakaavan ajanmukaisuutta tulee tarkastella sekä sairaalan kehittämistarpeiden että muiden tekijöiden kuten rakennetun ympäristön suojelun näkökulmasta. ELY-keskus katsoo, että suunnitelman mukainen lisärakentaminen olisi tarkoituksenmukaista ratkaista asemakaavan muutoksella.”

Ympäristönsuojelu:

”Kyseessä on merkittävä rakentaminen, joka tulee ensisijaisesti tutkia asemakaavoituksella. Vaihtoehtoisesti tulee tehdä vähintään asemakaavatasoiset selvitykset erityisesti liito-oravan kannalta. Sairaala-alueella on asemakaavaa laadittaessa todettu liito-oravan kulkuyhteyksiä. Liito-oravan kulkuyhteydet on turvattava esim. lisäistutuksin ja riskit on tunnistettava sekä mahdollisuuksien mukaan istutettavaa viheralaa on esitettävä muualla.”

Viheralueet ja hulevedet:

”Poikkeamisen mahdollistama rakentaminen aiheuttaisi niin suuret vaikutukset, ettei asiaa voi ratkaista poikkeamisluvalla. Asia tulee tutkia asemakaavamuutoksella.”

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Jyrki Lehtimäki, Hannu Niukkanen

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.